Yn ôl

Gwobr Efydd i ddysgwyr y Cymoedd

18/10/2019

Derbyniodd grŵp o ddysgwyr sy’n astudio ar y cwrs Chwaraeon a Gwasanaeth Cyhoeddus Cam Tri ar gampws Coleg y Cymoedd Nantgarw eu tystysgrifau a’u bathodynnau Efydd Caeredin Dug gan y Pennaeth, Karen Phillips.

Cyflynwyd y tystysgrifau mewn digwyddiad diweddar a gynhaliwyd yn y coleg i gydnabod cyflawniadau’r dysgwyr yn ystod y rhaglen, ymhlith y rhain roedd Gwirfoddoli, Gweithgarwch Corfforol, Sgiliau ac Alldeithio.

Bob blwyddyn mae tua 112,000 o bobl ifanc yn y DU yn cymryd rhan yn y Wobr a sefydlwyd gan Ddug Caeredin bron i 60 mlynedd yn ôl; i annog unrhyw un rhwng 14 a 24 oed i ymgymryd ag ystod o weithgareddau sy'n datblygu sgiliau fel arweinyddiaeth, dyfalbarhad, gwaith tîm a chyfathrebu.

Fel rhan o'u her Efydd treuliodd y grŵp o ddysgwyr Cymoedd dri mis yn codi arian ar gyfer Llamau, gan godi dros £300 trwy amrywiol weithgareddau gan gynnwys ras 5k ym Mharc Gwledig Tredegar, gwerthu hamperau a nifer o werthiannau pen bwrdd.

I gwblhau'r adrannau Gweithgarwch Corfforol a Sgiliau, mynychodd y grŵp gampfa Aspire ddwywaith yr wythnos am gyfnod o 12 mis gan gymryd rhan mewn profion ffitrwydd awyr agored hefyd. Hefyd,  dilynon nhw gwrs Cymorth Cyntaf dros gyfnod o 6 mis gan ennill tystysgrif lawn Ambiwlans Sant Ioan.

Ar gyfer rhan olaf y Wobr, fe wnaeth y dysgwyr gynllunio a hyfforddi ar gyfer eu halldaith ddeuddydd a oedd yn cynnwys taith gerdded 16 milltir. Treuliwyd y diwrnod cyntaf yn y wlad o amgylch Ystradfellte ar hyd Sarn Helen i Libanus gan orffen ar Ddiwrnod Dau gyda'r cymal nesaf o Libanus i Bencelli ar hyd llwybr y gamlas.

Wrth longyfarch y dysgwyr ar eu cyflawniadau, dywedodd y Pennaeth, “Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r gwobrau hyn i’r grŵp gan fy mod yn gwybod eich bod wedi gweithio mor galed i gyflawni’r Wobr. Rwy'n siŵr y bydd hyn yn werthfawr nid yn unig gyda'ch astudiaethau yn y coleg ond hefyd yn eich bywyd personol. Mae'n amlwg, wrth wrando ar rai o'ch profiadau yn ystod y rhaglen, eich bod wedi mwynhau'r gweithgareddau gan ffrindiau newydd a magu hyder. Rwy’n dymuno’n dda ichi ar eich her nesaf ac rwy’n siŵr y bydd Gwobr Dug Caeredin o fantais wrth ichi chwilio am gyflogaeth ”.

Llongyfarchodd Val Smith, Tiwtor Cwrs a Chydlynydd Rhaglen Dug Caeredin, y grŵp a'u gwahodd i gymryd y cam nesaf - y Wobr Arian, sy'n cynnwys 6 mis o Wirfoddoli, Gweithgarwch Corfforol a Sgiliau ac alldaith tridiau / dwy noson.

Gwobr Efydd i ddysgwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.