Yn ôl

Dysgwr Busnes Coleg y Cymoedd yn ennill 3 gradd Rhagoriaeth*

23/09/2020

Enillodd Matthew Brown, sy’n un ar hugain oed, 3 gradd Rhagoriaeth * yn ei gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes. Symudodd Matthew o Gaerlŷr i Gaerffili yn 2016 ac astudiodd ei gyrsiau TGAU yn Ysgol St Martins, lle enillodd 13 gradd A* -C.

Ar ôl llwyddiant ei ganlyniadau TGAU, dychwelodd Matthew i'r ysgol i astudio ei Safon Uwch ond ar ôl blwyddyn sylweddolodd nad dysgu ar gyfer arholiadau oedd y dull astudio a ffefrir ganddo. Gyda diddordeb brwd yn y sector Busnes ac uchelgais i symud ymlaen i gwrs gradd yn y brifysgol, ymwelodd Matthew â'r coleg i drafod ei opsiynau.

Roedd y staff yn hapus i’w helpu ac ar ôl peth trafodaeth, cofrestrodd ar y cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes ar Gampws Nantgarw, gan y byddai hyn yn ei alluogi i gyflawni ei gynlluniau hirdymor.

Roedd y cwrs yn berffaith ar gyfer Matthew; darlithwyr cyfeillgar a chefnogol a oedd bob amser yn barod i helpu gyda'r gwaith, ymweliadau â busnesau lleol fel y gallai myfyrwyr siarad ag entrepreneuriaid am eu profiadau o gychwyn busnes newydd ac ymweliadau â’r coleg gan nifer o bartneriaid dylanwadol yn y diwydiant. Roedd clywed y siaradwyr yn siarad am yrfaoedd mewn busnes ac agweddau ar eu bywydau bob dydd yn ddefnyddiol i Matthew wrth iddo gwblhau aseiniadau ac yn ysbrydoliaeth iddo wrth iddo ddewis gyrfa.

Trwy amrywiol fodiwlau, rhoes y cwrs gyfle i Matthew ddefnyddio’r sgiliau newydd a gasglwyd yn y coleg; gan gynnwys rheoli amser, siarad cyhoeddus, a rheoli arian/costau.

Wrth siarad am ei gyflawniadau dywedodd Matthew, “Mae'n amlwg bod y coleg wedi atgyfnerthu fy uchelgais i ddilyn gyrfa yn y diwydiant drwy roi'r hyder imi roi cynnig ar fentrau newydd sy’n fy ngwthio. Ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd, llwyddais i ennill tair gradd Rhagoriaeth*; sy'n dangos y gallwch chi gyflawni unrhyw beth os gwnewch ymdrech ac os ydych yn bod yn teimlo bod y cwrs yn eich ysgogi ac yn ddiddorol.

“Ar ôl cael cynnig lle mewn pum prifysgol, rydw i wedi dewis mynd i Brifysgol De Cymru i astudio BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth; bydd y cwrs tair/pedair blynedd yn caniatáu imi astudio ar gyfer gradd Meistr ar ôl ei gwblhau. Ar ôl gadael y brifysgol, hoffwn naill ai gychwyn fy musnes fy hun neu gael swydd reoli mewn sefydliad sy'n bodoli eisoes.

Byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd yn fawr i unrhyw un sydd am fynd i'r Brifysgol, gweithio’n llawn amser, cychwyn prentisiaeth, gwella eu portffolio addysg neu hyd yn oed cychwyn busnes. Mae'r cwrs ei hun wedi rhoi cymaint o sgiliau bywyd imi y gallaf eu datblygu yn y brifysgol a'u defnyddio bob dydd. Rydw i wedi mwynhau pob agwedd ar fywyd coleg yn fawr, o astudio i gwrdd â ffrindiau da ”.

Wrth longyfarch Matthew, dywedodd Tiwtor y Cwrs Yvonne Morris “Dangosodd Matthew aeddfedrwydd yn ei astudiaethau o ddechrau’r cwrs. Roedd ei ysfa a'i agwedd benderfynol i gyflawni'r radd uchaf bosibl yn amlwg drwy gydol dwy flynedd y rhaglen ac roedd safon y gwaith a gynhyrchodd Matthew yn eithriadol. Mae’n llawn haeddu’r graddau D * D * D *.

Dysgwr Busnes Coleg y Cymoedd yn ennill 3 gradd Rhagoriaeth*

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->