Yn ôl

Polisi Preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn esbonio beth mae'r Coleg yn ei wneud gyda'r wybodaeth bersonol a rowch inni.

Cyffredinol

O bryd i'w gilydd gofynnir ichi roi gwybodaeth bersonol amdanoch eich hun (e.e. enw a chyfeiriad e-bost ac ati) er mwyn dod yn ddysgwr neu i gleient, i ddefnyddio systemau a gwasanaethau'r coleg ac yn y blaen. Adeg casglu'r wybodaeth, ein nod yw esbonio'n glir beth fydd yn cael ei ddefnyddio ac â phwy y gallwn ei rannu. Oni bai ei bod yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith, byddwn bob amser yn gofyn ichi cyn ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw reswm arall. Byddem ond yn ei ddefnyddio at ddibenion marchnata gyda'ch caniatâd ymlaen llaw.

Coleg y Cymoedd fydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol y mae'n ei derbyn gennych. Byddwn yn defnyddio'r data hwn er mwyn prosesu gweinyddiaeth sy'n gysylltiedig â'r gwasanaethau a ddarparwn ichi

Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol sensitif yn cael ei rhoi i unrhyw un y tu allan i'r Coleg heb gael eich caniatâd yn gyntaf, oni bai ei bod yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith. Rydym yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), gan gynnwys dileu'ch gwybodaeth bersonol o'n systemau pan nad oes ei hangen mwyach a sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a roddwyd yn cael ei chadw'n ddiogel.

Pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol o'r fath, byddwn yn trin y wybodaeth honno yn unol â'r datganiad hwn, y ddeddfwriaeth gyfredol a'n Cofrestriad Diogelu Data (Rhif Cofrestru: Z7228714). Rydym hefyd yn anelu at fodloni'r arfer gorau presennol.

Mae gan unigolion y mae gan y Coleg wybodaeth bersonol amdanynt rai hawliau dan y gyfraith. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Cofrestru

Mae'r adran hon yn esbonio sut mae'r coleg yn defnyddio'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei rhoi inni ar y ffurflen gofrestru.

 

Sut Mae'r Coleg yn Ddefnyddio'r Wybodaeth

Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion sy'n ymwneud ag addysg, hyfforddiant, cyflogaeth, gwasanaethau cynghori cyffredinol, lles ac ymchwil. Efallai y bydd y coleg yn rhannu gwybodaeth bersonol nad yw'n sensitif amdanoch gyda sefydliadau eraill, er enghraifft yr Awdurdod Lleol (gweler isod), at y dibenion hyn. Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion sy'n anghydnaws, fel marchnata cynnyrch.

Gall y coleg ddefnyddio gwybodaeth bersonol sensitif a ddarperir gennych (ee anabledd neu ethnigrwydd) at ddibenion cyfle cyfartal, cefnogaeth yn eich astudiaethau a lleihau risg. Gellir ei defnyddio hefyd yn ddienw at ddibenion ystadegol. Bydd y coleg yn gofyn am eich caniatâd cyn rhannu gwybodaeth sensitif â chyrff eraill, oni bai fod y rhannu yn cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith ac yn angenrheidiol.

Sut Mae Adrannau'r Llwodraeth yn Defnyddio'ch Gwybodaeth

Trosglwyddwn wybodaeth i Lywodraeth Cymru er mwyn cwrdd â threfniadau ariannu. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd gyda'r data hwn yn "Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (2018)".

Sail gyfreithiol i gasglu'r wybodaeth

Mae rhan fwyaf y wybodaeth ar y ffurflen yn cael ei chasglu oherwydd ei bod yn angenrheidiol i'ch cofrestru fel dysgwr neu'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Rhaid ichi ei darparu er mwyn cofrestru yn y Coleg.

Mae'r wybodaeth ganlynol yr ydym yn ei chasglu yn ddibynnol ar eich caniatâd, a gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl heb effeithio ar eich statws fel dysgwr: manylion cyswllt mewn argyfwng a manylion cyswllt rhieni / gofalwyr.

Rhieni, gofalwr a gwarcheidwaid

O dan y GDPR (Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol), gall pobl ifanc 16 oed ac yn hŷn benderfynu drostynt eu hunain a rhoi caniatâd i brosesu eu gwybodaeth bersonol. Nid oes angen caniatâd rhieni. Efallai y bydd eithriadau o ran dysgwyr ag anawsterau dysgu difrifol, dysgwyr cyswllt ysgolion a'r rhai sydd fel arall yn methu â phenderfynu drostynt eu hunain.

Mae'r coleg wedi canfod y byddai o fudd mawr i gynnydd y person ifanc fel dysgwr pe bai’r coleg yn gallu ymgysylltu â'r rhieni (neu warcheidwad / gofalwr). Felly mae'n bwysig iawn bod gennym fanylion y rhieni wedi'u cofnodi ar ein systemau.

Pan fo dysgwr mewn Addysg Bellach, nid oes gan rieni / gofalwyr / gwarcheidwaid (nac unrhyw drydydd parti arall) hawl awtomatig i wybodaeth y dysgwr. Gallwn ond ryddhau gwybodaeth am ein dysgwyr os oes gennym ganiatâd i wneud hyn wedi'i gofnodi ar system y coleg. Gofynnir i ddysgwyr am eu caniatâd i rannu gwybodaeth gyda rhieni / eraill ar y ffurflen gofrestru neu wrth gofrestru wyneb yn wyneb. Gall dysgwyr hefyd roi gwybod i'r Coleg yn ddiweddarach gyda phwy y gall y coleg drafod  materion yn ymwneud â’r coleg. Gall dysgwyr dynnu eu caniatâd yn ôl yr un modd ag a'i rhoddwyd.

Yn gyffredinol, gallwn ond rhannu gwybodaeth os oes gennym ganiatâd yr unigolyn, neu os oes darn penodol o ddeddfwriaeth neu gytundeb yn caniatáu inni ei rhannu heb ganiatâd.

Cygranogiad mewn dysgu: Rhannu gwybodaeth gydag awdurdodau lleol a gyrfa cymru

Mae'r Coleg yn gweithio gyda Gyrfa Cymru ac Awdurdodau Lleol i hyrwyddo cyfranogi effeithiol mewn addysg neu hyfforddiant ar gyfer pob person ifanc 16 i 25 oed sy'n preswylio yn eu hardal, ac i wneud trefniadau i adnabod pobl ifanc sy'n byw yn eu hardal nad ydynt yn cyfranogi. Mae'n rhan o ddyletswyddau'r ALl i sicrhau darpariaeth addysg a hyfforddiant digonol ar gyfer pob person ifanc 16-25 oed, ac i annog, galluogi a chynorthwyo pobl ifanc i gymryd rhan mewn dysgu. I'r perwyl hwn mae'r Coleg a phartneriaid wedi datblygu ISP (Protocolau Rhannu Gwybodaeth) i gynorthwyo'r broses hon o gefnogi pobl ifanc tuag at addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Fel rhan o'r ISP hwn, gall y cyfranogwyr hefyd roi gwybodaeth inni amdanoch yn ôl y cytundeb.

Pan fyddwch yn rhoi eich gwybodaeth inni, a'r caniatâd angenrheidiol, byddwn yn defnyddio'ch manylion i roi gwybod i Gyrfa Cymru a'r ALl lle'r ydych yn byw ac am y dysgu yr ydych yn ymgymryd ag ef fel y gallant gefnogi trigolion eu hardal.

Sylwch fod rhai o'r gwasanaethau i bobl ifanc a ddarperir gan yr ALl i gyflawni eu dyletswyddau yn cael eu darparu gan gontractwyr a chyrff allanol a gomisiynir ac mae'n ofynnol iddynt ddefnyddio'r un safonau diogelwch â'r ALl.

Mae Hysbysiad Preifatrwydd y Coleg Rhan II (Cofrestru) yn rhoi rhagor o fanylion am reoli data cofrestru

Gwefannau a chwcis

Mae'r adran hon yn berthnasol i unrhyw un sy'n defnyddio gwefannau'r Coleg.

Ffeil fach yw cwci, fel arfer o lythrennau a rhifau, a lawrlwythir i'ch dyfais (ee eich cyfrifiadur) pan fyddwch yn cyrraedd gwefan y Coleg. Mae cwcis yn caniatáu i'r wefan adnabod eich dyfais ac felly gwahaniaethu rhwng y gwahanol ddefnyddwyr sy'n defnyddio'r wefan.

Bydd cwcis sesiwn yn cofio'ch dewisiadau wrth ichi edrych ar y wefan. Mae'r cwcis hyn ar gyfer y sesiwn pori ac nid ydynt yn cael eu cadw yn y tymor hir. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chasglu gan y cwcis hyn.

Mae cwcis Google Analytics yn ein helpu i wneud y wefan yn well ichi trwy ddarparu ystadegau defnyddwyr inni, er enghraifft: pa dudalennau yr ymwelir â nhw fwyaf; sut mae defnyddiwr yn llywio'r safle. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chasglu gan y cwcis hyn.

Gallwch ddileu neu reoli'r defnydd o gwcis trwy'ch porwr. Ymhellach i lawr y dudalen hon rydym wedi cynnwys adran gyda rhagor o fanylion am gwcis a phreifatrwydd y coleg.

I ddysgu mwy am gwcis a pha gwcis y gellid eu cadw ar eich dyfais, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org

Yn ystod eich astudio efallai y gofynnir ichi ddefnyddio gwefannau neu wasanaethau trydydd parti neu gael mynediad at gynnwys drwy ddolen (ee Youtube, Mahara) a all gasglu data personol amdanoch. Bydd rhybudd preifatrwydd y wefan honno'n esbonio sut y maent yn defnyddio'ch data.

Eich hawliau a'ch dewisiadau

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR), mae gennych yr hawl i:

• Weld y data personol sydd gan y Coleg amdanoch

• Gofyn i'r Coleg gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw

• Gwrthwynebu prosesu ar dir sy'n gysylltiedig â'ch sefyllfa benodol (mewn rhai amgylchiadau)

• Cyfyngu prosesu (mewn rhai amgylchiadau)

• Cael eich data wedi'i ddileu (mewn rhai amgylchiadau)

• Cyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Byddwn ond yn cadw data cyn hired ag y bo angen. Mae polisi cadw dogfennau/data'r coleg yn disgrifio hyn yn fwy manwl.

Rhoi gwybod am newidiadau

Os byddwn am ddefnyddio'ch data mewn ffordd wahanol i'r hyn a nodir adeg ei gasglu, rhoddir gwybod ichi. Bydd yr holl ddata a broseswn yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth bresennol ar ddiogelu data. Bydd diweddariadau i'r hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan: /privacy

Cyfrifoldebau

Y coleg fel corff corfforaethol yw'r rheolwr data o dan y Ddeddf Diogelu Data, ac felly mae'r Bwrdd Llywodraethwyr yn gyfrifol am ei gweithredu yn y pen draw.

Y swyddog diogelu data dynodedig (DPO) a benodwyd i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Ddeddf yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ddiogelu Data yn y Coleg, cysylltwch â: Data-protection@cymoedd.ac.uk

Swyddog Diogelu Data, Coleg y Cymoedd, Heol y Twyn, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7XR

Os oes gennych bryder ynghylch diogelu data nad oes modd ei ddatrys neu sydd heb gael ei ddatrys gan y coleg, mae gennych yr hawl i'w godi gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Hysbysiad prefiatrwydd y coleg rhan II (Cofrestru)

Pa wybodaeth bersonol sy'n cael ei chasglu a'i defnyddio gan y Coleg?

Bydd rhywfaint o'r data a gesglir yn ddata personol a / neu ddata categori arbennig fel y'i diffinnir yn y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol, gan gynnwys:

Data Personol 

• Rhif Adnabod y Dysgwr

• Cyfenw

• Enw cyntaf

• Enwau Canol

• Teitl

• Dyddiad Geni

• Rhyw

• Cyfenw adeg pen-blwydd yn 16

 • Cyfeiriad

• Cod post

• Rhif Ffôn Cartref

• Rhif Ffôn Symudol

• Enw Cyswllt Argyfwng

• Ffôn Cyswllt Argyfwng

• Hunaniaeth Genedlaethol

• Ysgol Ddiwethaf

• Blwyddyn Gadael Ysgol

• Enw Hysbys

• Statws Preswyl y DU

• Gwlad Tarddiad

• Dyddiad cyrraedd y DU

• Dangosydd Teulu Milwrol

 

Data Categori Arbennig

• Ethnigrwydd

• Dangosydd Troseddau Troseddol

• Math o Anabledd

• Dangosydd sy'n Derbyn Gofal

• Cyflwr Iechyd

• Dangosydd Gofalwyr Ifanc

 

Sut bydd eich data yn cael ei ddefnyddio gan y Coleg?

• At ddibenion gweinyddu a rheoli'r coleg a'r cwrs

• I'n helpu i fonitro eich cynnydd ar eich cwrs a chynnig cymorth a chyfarwyddyd lle bo hynny'n briodol

• I'n helpu i wneud penderfyniadau ar gyrsiau cyfredol ac yn y dyfodol

• Rhoi gwybodaeth i archwilwyr sydd ei hangen arnynt i wneud eu gwaith

• Helpu i fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth

• At ddibenion dadansoddi ac ymchwil i nodi patrymau a thebygrwydd ac i lywio polisïau’r coleg

• Cynhyrchu ystadegau ar gyfer rhanddeiliaid a mesur perfformiad y coleg, y cwrs a'r dysgwr

• Gan gontractwyr sy'n gweithio ar ymchwil a gwerthuso a gomisiynir gan y Coleg

Gyda phwy mae’r Coleg yn rhann eich data?

Ar hyn o bryd, mae'r coleg yn rhannu eich data gyda'r trydydd partïon hyn: Llywodraeth Cymru, Gyrfa Cymru; Estyn; Y Gwasanaeth Cofnodion Dysgwyr, Rhaglen PREVENT a CHANNEL Cwm Taf; Adrannau Addysg Cynghorau Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Merthyr Tudful. Os ydych yn dilyn cwrs Masnachfraint Prifysgol, bydd eich data yn cael ei rannu gyda'r Brifysgol berthnasol. Os ydych yn cymryd rhan yn ein Rhaglen Upshot, bydd eich data hefyd yn cael ei rannu gyda Chwaraeon Cymru. Nid yw'r Coleg yn rhannu data gyda sefydliadau marchnata trydydd parti.

Cytundebau Rhannu Data

Mae gan y Coleg gytundebau rhannu data ffurfiol ar waith pryd bynnag y byddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd parti. Mae rhan o'r cytundeb yn golygu y bydd yn rhaid i'r trydydd parti lofnodi cytundeb cyfrinachedd mewn perthynas â'ch data i ddangos eu bod yn gweithredu gweithdrefnau diogelu gwybodaeth boddhaol a'u bod yn dinistrio eu copïau o'ch data pan nad oes ei angen mwyach. Cânt ddefnyddio eich data am y rheswm a rhoddwyd ganddynt wrth gofrestru’n unig a dim arall. Caiff pob copi o drosglwyddiadau data ei gofnodi.

 

Trefniadau Diogelwch

Bydd y data y mae'r Coleg yn ei gasglu amdanoch yn cael ei gadw mewn cronfa ddata ddiogel gyda mynediad wedi'i reoli. Caiff y gronfa ddata ei phrofi'n rheolaidd ar gyfer diogelwch a chywirdeb.

Cwcis a Phreifatrwydd

Mae'r polisi Cwcis a Phreifatrwydd hwn yn nodi sut mae Coleg y Cymoedd yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddir gennych i Goleg y Cymoedd pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir ei defnyddio i'ch adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd ond yn cael ei defnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn.

Efallai y bydd Coleg y Cymoedd yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon.

Cwcis

Er mwyn i'r wefan hon weithio'n well ichi, weithiau byddwn yn gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur. Gelwir y rhain yn gwcis. Maent yn gwella pethau trwy: -

- Gofio gwybodaeth rydych wedi'i rhoi felly does dim rhaid ichi gadw ei rhoi

- Mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan hon fel y gallwn sicrhau ei bod yn cwrdd â'ch anghenion

Ni ddefnyddir ein cwcis i'ch adnabod yn bersonol. I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i AboutCookies.org


Ein defnydd o gwcis

Mae Coleg y Cymoedd yn defnyddio cwcis mewn sawl man - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod gyda rhagor o fanylion ynghylch pam rydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn para.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwcis hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Matt Jarvis, Swyddog y We.

Mesur defnydd o'r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan hon. Gwnawn hyn er mwyn wneud yn siŵr ei bod yn diwallu anghenion defnyddwyr ac i ddeall sut y gallwn ei gwella.

Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am ba dudalennau rydych yn ymweld â nhw, pa mor hir yr ydych ar y wefan, pa blatfform yr ydych yn ei ddefnyddio i gyrraedd y wefan ynghyd â nifer o bynciau eraill. Nid yw Google yn casglu nac yn cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu'ch cyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddi.

Gosodir y cwcis canlynol gan Google Analytics:

Enw

                                          

Cynnwys Nodweddiadol

Dod i ben

Pwrpas

_ga

 

Rhif a gynhyrchir ar hap

2 flynedd

 

Yn gysylltiedig â Google Analytics.

_gat

 

1

10 munud

 

Yn gysylltiedig â Google Analytics. Cyfyngu’r casglu data ar wefannau â llawer o draffig.

Am ragor o wybodaeth am gwci tracio Google Analytics, ewch i wefan Google Analytics. 

Llyfrnodi Cymdeithasol

Mae rhai ymwelwyr â'n gwefan yn hoffi rhannu peth o'r wybodaeth y maent yn ei chael ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol. Caiff y pecyn AddThis ei roi ar rai ardaloedd ar wefan y Coleg i alluogi hyn. Am ragor o wybodaeth am AddThis, edrychwch ar eu Polisi Preifatrwydd.

Enw                              

Cynnwys Nodweddiadol                                                                                                                                 

Dod i ben

__atuvc

Rhif a gynhyrchir ar hap

2 flynedd

Dewis Iaith

Gan fod ein gwefan yn gwbl ddwyieithog, rydym am gofio'r iaith (Saesneg neu Gymraeg) a ddewiswyd gennych y tro diwethaf yr ymweloch â'n gwefan er mwyn ei harddangos y tro nesaf hefyd.

Enw

 

Cynnwys Nodweddiadol

Dod i ben

Pwrpas

language

                                

Naill ai 'en' neu 'cy'

 3 mis

 

Yn cofio’ch dewis iaith ar gyfer gweld y wefan

 


Dileu ac analluogi cwcis

Os nad ydych am dderbyn cwcis ar eich peiriant, gallwch eu hanalluogi trwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr. Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar ymarferoldeb y wefan hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwcis hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Matt Jarvis, Swyddog y We. 

 

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa