Yn ôl

Cynllun Mentora i Ddysgwyr Benywaidd

BETH YW’R CYNLLUN MENTORA?

Rydym yn grŵp o weithwyr proffesiynol sydd am gefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a nodau gyrfa trwy gynllun mentora.

Os ydych am ymuno â'r cynllun, cewch eich paru â mentor sydd â sgiliau neu brofiad gwaith perthnasol yn y maes yr hoffech weithio ynddo, neu a all eich helpu gyda meysydd datblygiad personol yr ydych am weithio arnynt.

Bydd eich mentor yn seinfwrdd cyfrinachol ichi, a byddwch yn gallu trafod eich dyheadau gyrfa a'ch datblygiad personol gyda nhw. Gyda'ch gilydd, byddwch yn llunio cynllun gweithredu i'ch galluogi i gyrraedd eich nodau.

Bydd y cynllun yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, gyda myfyrwyr yn cwrdd â'u mentoriaid am awr, unwaith y mis naill ai wyneb yn wyneb neu drwy alwad fideo. GWNEWCH GAIS NAWR

Y mathau ffyrdd y gallwn helpu

Hoffem eich helpu i ddatblygu rhai sgiliau y gallwch eu defnyddio yn y gweithle ac yn eich bywyd personol. Hefyd, hoffem ichi fanteisio ar ein profiad ni, fel bod modd ichi osgoi gwneud yr un camgymeriadau ag y gwnaethom ni.

Dyma rai o'r pethau y gallwch siarad â ni amdanynt. Mae'n rhaid bod mwy na’r rhain, ond dyma fan cychwyn da:

 • Gwella lefelau hyder
 • Ffurfio perthnasoedd trwy gyfathrebu da
 • Siarad â phobl na fyddech fel arfer yn siarad â nhw
 • Perswadio pobl i weld eich safbwynt chi
 • Sut y disgwylir ichi ymddwyn yn y gwaith
 • Gosod nodau
 • Paratoi ar gyfer cyfweliad
 • Llunio CV
 • Deall eich potensial eich hun
 • Deall eich cryfderau a sut i'w defnyddio'n effeithiol
 • Rheoli'ch gwendidau
 • Yr hyn sydd ei angen i fod yn arweinydd

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni

Rydym yn eithaf dibynadwy, felly byddwn yn cadw at ein gair, ac os na allwn wneud hynny, byddwn yn dweud wrthych cyn gynted â phosibl.

Byddwn yn cadw ein trafodaethau'n gyfrinachol, oni bai fod yr hyn a ddywedir yn dod o dan bolisi Diogelu’r coleg. Os felly, mae'n rhaid inni ddweud wrth y coleg, ond rown wybod ichi cyn gwneud.

Yn ein cyfarfod cyntaf, byddwn yn cytuno ar rai rheolau sylfaenol fel ein bod ni’n dau yn gwybod sut y saif pethau.

Beth na fyddwn yn ei wneud

Nid eich rhieni ydym ni felly ni fyddwn yn benthyg unrhyw arian ichi nac yn gofyn ichi anfon neges destun yn dweud pryd y byddwch gartref. Ac ni fyddwn yn codi bwyd ichi o McDonalds ar y ffordd i'n cyfarfod mentora chwaith.

Nid oes unrhyw beth yn bendant yn y cynllun mentora, felly os nad ydych am ysgrifennu cynllun gweithredu, does dim rhaid ichi wneud hynny. Er, byddwch chi a’ch mentor yn cytuno ar yr hyn y byddwch yn ei drafod ac yn ei wneud yn eich cyfarfodydd, nid oes rhaid ichi gadw unrhyw gofnodion neu waith papur oni bai eich bod am wneud hynny.

Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Rydym ond yn gofyn ichi ddod i’ch cyfarfodydd (naill ai wyneb yn wyneb neu drwy fideo), ac os na allwch ddod, i roi cymaint o rybudd inni ag y bo modd.

Cadwch at y rheolau sylfaenol y cytunir arnynt â'ch mentor yn eich cyfarfod cyntaf, a bydd popeth yn iawn.

Os nad yw pethau'n mynd fel yr oeddech yn ei ddisgwyl, neu os nad ydych wedi cael yr hyn sydd ei angen arnoch o'r sesiynau, rhowch wybod inni. Does dim pwynt parhau gyda’r sesiynau os nad ydych eisiau neu os nad oes angen.

Sut i wneud cais ar gyfer y cynllun

Y cam cyntaf yw taro'r botwm isod a llenwi'r holiadur. Yna byddwn mewn cysylltiad i roi gwybod ichi am y camau nesaf.

GWNEWCH GAIS NAWR

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa