Yn ôl

Safon Uwch Gyfrannol / Uwch

Pam astudio gyda ni?

Dysgwyr – Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Ystod eang o opsiynau Safon Uwch (20) a Thystysgrif/Diploma Lefel 3 (7)
• Rhyddid i ddatblygu’n ddysgwr annibynnol
• Cynnig pont ddelfrydol rhwng ysgol ac Addysg Uwch
• Ehangu’ch gorwelion a chwrdd â phobl newydd
• Adeilad modern a chyfoes gyda chyfleusterau gwych
• System gynhwysfawr ar gyfer tiwtorialau/cymorth
• Gweithgareddau all-gyrsiol drwy’r rhaglen cyfoethogi HWB.


Rhieni - Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Canlyniadau Safon Uwch rhagorol
• Datblygu a meithrin sgiliau pwysig bywyd sy’n drosglwyddadwy i brifysgol a chyflogaeth
• Hanes o ennill lleoedd ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, ‘Russell Group’ a ‘Sutton 30’
• System gynhwysfawr ar gyfer tiwtorialau/cymorth
• Cyswllt personol gyda phob tiwtor a darlithydd
• Amgylchedd a hinsawdd addysg sy’n addas ar gyfer oedolion

Mae'r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig pecyn dysgu a chymorth cyflawn ichi sydd wedi'i deilwra'n arbennig i'ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial o ran eich graddau a'r nodau addysgol a gyrfa y gallwch anelu atynt. Mae eich iechyd a'ch lles meddyliol, emosiynol a chorfforol hefyd yn hollbwysig inni, a gwnawn bopeth yn ein gallu i sicrhau bod y rhain yn cael eu meithrin a'u cynnal trwy gydol eich amser yn y coleg.

• Byddwch yn cael eich addysgu ym moethusrwydd ein Campws Nantgarw gwerth £40 miliwn, sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnwys y cyfarpar diweddaraf
• Mae Rhaglen Safon Uwch Coleg y Cymoedd yn cynnig dewis o 20 pwnc Uwch Gyfrannol / Safon Uwch a 7 opsiwn Tystysgrif/Diploma Lefel 3.
• Mae ein tiwtoriaid, sy’n arbenigwyr yn eu pwnc, yn ymfalchïo mewn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf.


Ein Pecyn Cymorth Personol:

Gall y pontio rhwng ysgol a choleg fod yn brofiad pryderus ond mae ein tîm arbenigol o Diwtoriaid Personol wrth law bob cam o’ch taith yn y coleg. Byddwch yn derbyn pecyn cymorth wedi’i gydlynu gan eich Tiwtor Personol a fydd yn eich helpu gyda phopeth o ymholiadau am LCD i reoli amser a sgiliau adolygu. Cynhelir cyfarfodydd cynnydd bob blwyddyn a gwahoddir eich rhieni i’r cyfarfodydd hyn.

Cewch eich cefnogi'n llawn yn ystod eich amser yn y Ganolfan Safon Uwch ac fe'ch arweinir trwy system diwtorialau bersonol a chynhwysfawr, sy'n cynnwys cefnogaeth benodol gydag Addysg Uwch e.e. hyfforddiant, dewisiadau a cheisiadau gyrfa ac ysgrifennu datganiadau personol a CV.

Beth allwch ei astudio gyda ni?

Mae’r Rhaglen Safon Uwch yn eich galluogi i astudio tri neu bedwar o bynciau Lefel UG ynghyd â Bagloriaeth Cymru (Uwch) yn ystod eich blwyddyn UG. Ar ôl llwyddo yn eich Safon UG gallwch symud ymlaen i astudio Safon U2 gan gynnwys Bagloriaeth Cymru. Gallwch ehangu’ch dewis gyda chwrs cyfunol drwy ddewis 1 neu 2 bwnc Lefel UG gyda dewisiadau BTEC. Gellir trafod eich opsiynau yn ystod y broses ymgeisio.

Cymorth gyda’r cam nesaf:

Mae cefnogi dysgwyr a’u paratoi ar gyfer y dyfodol yn ffocws allweddol yng Nghanolfan Safon Uwch Coleg y Cymoedd. Rydym yn cynnig ystod o strategaethau cymorth ychwanegol, wedi’u teilwra er mwyn dod o hyd i’r llwybr cywir ar gyfer eich cam nesaf.

Byddwn yn:
• Eich arwain drwy’r broses UCAS ac yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd, o gyflwyno i ddethol eich dewis pendant
• Cynnig cymorth arbenigol gyda datganiadau personol a’ch CV
• Rhoi cyngor gyrfaoedd wedi’i deilwra
• Cynnig arweiniad drwy geisiadau a chyfleoedd am brentisiaethau a swyddi
• Eich cefnogi gyda lleoliadau profiad gwaith perthnasol
• Darparu ymarfer cyfweliadau helaeth yn ôl y gofyn
• Meithrin a datblygu eich hyder a’ch sylfaen sgiliau


Heb sicrhau’r graddau sydd eu hangen? Am gael tro arall?
Mae’r rhaglen Safon Uwch wedi derbyn dysgwyr sydd heb gyflawni’r graddau a ragwelwyd ar eu cyfer neu’r dysgwyr hynny sy’n ail-wneud pynciau Safon Uwch i wella’u graddau neu i gynyddu’u pwyntiau UCAS ar gyfer prifysgol neu ddarpar gyflogaeth. Mae croeso mawr ichi gysylltu â ni os ydych yn disgyn i’r categori hwn i drafod yr opsiynau.

Rhaglen Ymestyn a Herio

Mae cynorthwyo a chefnogi ein dysgwyr i wireddu eu potensial wrth wraidd yr hyn a wnawn yng Nghanolfan Safon Uwch Coleg y Cymoedd. Er bod hyn yn cael ei adlewyrchu ar draws ein cwricwlwm ac yn ein dull o ymdrin â’n holl fyfyrwyr, rydym hefyd yn falch o’n llwyddiant yn cynorthwyo’n dysgwyr mwyaf abl yn y broses o wneud eu cais i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion ’Russell Group’/’Sutton 30’. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn symud ymlaen i astudio yng Nghaergrawnt, Rhydychen, Durham, King’s College London, Bryste, London School of Economics a lliaws o brifysgolion gorau’r DU.

Darperir ein rhaglen Ymestyn a Herio ar y cyd â chynllun MAT Rhondda Cynon Taf ac mae’n
• Paratoi dysgwyr ar gyfer y broses ymgeisio UCAS, profion dawn a chyfweliadau.
• Cynnig cysylltiadau cryfion gyda Rhaglenni Ysgol Haf ‘Oxford UNIQ’ a ‘Sutton Trust’.


Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod llwyddiant ein rhaglen Ymestyn a Herio ac fe’n gwahoddodd i letya Canolfan Seren Merthyr a RhCT. Mae Canolfan Seren yn cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a staff o Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt i gynnig rhaglen benodol o weithgareddau ysgolheigaidd wedi’u hanelu at wella profiadau academaidd dysgwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer gwneud cais ar gyfer prifysgol/cwrs gradd cystadleuol.

Mae sawl mantais o fod yn aelod o'r Grŵp Ymestyn a Herio. Byddwch yn cael cynnig dewis dilyn 4 pwnc UG heb raglen Bagloriaeth Cymru NEU 3 phwnc UG gyda rhaglen Bagloriaeth Cymru, yn unol â'ch diddordebau, eich anghenion a'ch dyheadau. Yn ogystal, byddwn yn anelu at ddatblygu eich sgiliau academaidd ac yn eich annog i anelu'n uchel wrth ddewis prifysgolion.

Hefyd, os byddwch yn ennill 3 A* ynghyd â graddau A yn bennaf yn eich TGAU, fe'ch gwahoddir i ymuno â Chanolfan Seren RhCT/Merthyr, y mae Coleg y Cymoedd Nantgarw yn parhau i'w lletya. Byddwch yn mynychu sesiynau 'dosbarth meistr' pwnc-benodol misol a gyflwynir i'r 120 myfyriwr Blwyddyn 12 mwyaf galluog yn RhCT a Merthyr.

Uchafbwyntiau:
• cefnogaeth a chyngor un-i-un gyda'ch cais UCAS, gan gynnwys sut i ysgrifennu datganiad personol effeithiol wrth wneud cais i brifysgol gystadleuol
• prawf dawn a pharatoi ar gyfer cyfweliadau gyda gweithwyr proffesiynol academaidd
• cyfle i gymryd rhan yn y cynllun 'Brilliant Club', sy'n rhoi profiad i ddysgwyr o sesiynau tiwtorial ac ymchwil israddedig, ac sy'n cynnwys ymweliadau â phrifysgolion y 'Russell Group'
• y cyfle i ymuno â'r cwrs ‘Medi Prep’ a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i'r rhai sy'n ystyried gyrfa mewn Meddygaeth, Deintyddiaeth neu'r Gwyddorau Biofeddygol
• cefnogaeth i ymgeisio am leoliadau ‘Nuffield’ ar gyfer y rhai sy'n astudio pynciau STEM
• mynychu cynhadledd flynyddol Rhydychen a Chaergrawnt yn Stadiwm Liberty, Abertawe
• cefnogaeth unigol i ymgeisio am raglenni Ysgol Haf a / neu gynlluniau cysgodi yn Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion blaenllaw y 'Russell Group'
• cyngor a chefnogaeth ar sut i gael profiad gwaith gwerth chweil mewn meysydd perthnasol
• anogaeth i gystadlu mewn cystadlaethau traethawd perthnasol yn eich maes astudio

Byddwn yn eich cefnogi wrth ichi ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau meddwl beirniadol a fydd yn eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel gradd mewn prifysgol flaenllaw. O’ch rhan chi, bydd angen ichi fod yn barod i weithio’r tu hwnt i’r hyn sy'n ofynnol ar gyfer eich pynciau Safon Uwch ac i feddwl drosoch eich hun er mwyn cyflawni'ch llawn botensial. Bydd y cyfrifoldeb arnoch chi i ddatblygu arferion astudio da ar lefel uwch a'r gallu i feddwl drosoch eich hun, fel eich bod yn datblygu’n ddysgwr hyderus, annibynnol. Byddwn yn eich cefnogi'n llawn yn hyn o beth.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.