Back

Matthew Brown

Amdanoch chi a’ch cefndir

Fy enw i yw Matthew Brown ac rydw i newydd droi’n ugain oed. Rwy'n gedod o Gaerlŷr yn Nwyrain Canolbarth Lloegr yn wreiddiol a symudais i Gaerffili ym mis Ebrill 2016. Astudiais ar gyfer fy TGAU yn Ysgol St Martins ac ennill 13 TGAU (A * -C). Yna cwblheais fy mlwyddyn gyntaf o astudio Safon Uwch yn St Martins cyn penderfynu nad dysgu ar gyfer arholiadau oedd fy hoff ddull astudio. Roeddwn yn sicr fy mod eisiau dod o hyd i gwrs yng Ngholeg y Cymoedd yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo. Ymwelais â'r coleg ar ddiwrnod canlyniadau i siarad â thîm y cwrs Busnes i drafod fy opsiynau. Roeddent yn help mawr wrth egluro'r gwahanol lwybrau y gallwn eu dilyn, ac argymhellwyd mai'r cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes oedd y cwrs gorau i mi.

Pa gwrs wnaethoch chi ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae fy mryd wedi bod ar yrfa mewn busnes erioed. Deuthum o hyd i'r cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes ar Gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd ac roeddwn i'n gwybod ar unwaith mai dyma’r cwrs yr oeddwn am ei ddilyn ac y byddai'n fy ngalluogi i symud ymlaen i addysg uwch, sef fy nghynllun hirdymor.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Cynigiodd Coleg y Cymoedd y cyfleusterau yr oeddwn yn chwilio amdanynt. Hefyd, mae’n adnabyddus yn yr ardal leol ac mae ganddo lawer o bartneriaid dylanwadol yn y diwydiant sy’n dod yn aml i'r coleg i siarad am yrfaoedd mewn busnes ac agweddau ar eu bywydau o ddydd i ddydd. Roedd hyn yn help wrth gwblhau gwaith coleg gan ei fod yn cynnig persbectif gwahanol i'r modiwlau yr oeddwn yn eu hastudio.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Fel y soniais o'r blaen, mae gennyf ddiddordeb brwd erioed mewn gyrfa yn y sector busnes. Fe wnaeth y cwrs hwn hefyd fy ngalluogi i gael mynediad at lwybr i addysg uwch. Ar hyn o bryd rydw i ar fin dechrau astudio ar gyfer gradd mewn Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd gennyf ddiddordeb mawr hefyd yn y modiwlau oedd gan y cwrs i'w cynnig.

Beth yw manteision astudio yn y Coleg a'r Cymoedd?

Mae nifer o fuddion i astudio yng Ngholeg y Cymoedd gan gynnwys y darlithwyr sydd bob amser yn barod i'ch helpu gyda'ch gwaith. Doedd dim byd yn ormod o drafferth ac maen nhw i gyd yn hynod gyfeillgar. Hefyd, maent wedi gwneud y cwrs yn un mor ymarferol â phosibl drwy drefnu ymweliadau â busnesau lleol fel y gall myfyrwyr siarad ag entrepreneuriaid am eu profiadau gyda'r broses o gychwyn busnes newydd.

Yn ystod un o'n modiwlau o'r enw “Rheoli Digwyddiadau” rhoes y darlithwyr gyfle inni gynllunio a chynnal ein digwyddiad busnes ein hunain ar gyfer grŵp arall o ddysgwyr yn y coleg. Fe wnaeth hyn fy ngalluogi i ddefnyddio amryw o sgiliau newydd yr oeddwn wedi'u casglu yn y coleg gan gynnwys rheoli amser, siarad cyhoeddus, yn ogystal â rheoli arian/costau.

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych chi'n ei wneud nawr eich bod wedi gadael?

Rydw i bellach wedi sicrhau lle i astudio Busnes a Rheolaeth (Anrh) ym Mhrifysgol De Cymru a byddaf yn dechrau ddiwedd mis Medi. Mae’n gwrs tair / pedair blynedd a fydd yn caniatáu imi astudio ar gyfer gradd meistr ar ôl ei gwblhau. Ar ôl y brifysgol, fy nod yw naill ai cychwyn fy musnes fy hun neu sicrhau swydd reoli mewn sefydliad sy’n bodoli eisoes.

Sut mae'r cwrs wedi eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau?

Mae'n amlwg bod y coleg wedi atgyfnerthu fy uchelgais i ddilyn gyrfa yn y diwydiant drwy roi'r hyder imi roi cynnig ar fentrau newydd sy’n fy ngwthio. Ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd, llwyddais i ennill tair gradd Rhagoriaeth*; sy'n dangos y gallwch chi gyflawni unrhyw beth os gwnewch ymdrech ac os ydych yn bod yn teimlo bod y cwrs yn eich ysgogi ac yn ddiddorol.

A fyddech chi'n argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i eraill?

Byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd yn fawr i unrhyw un sydd am fynd i'r Brifysgol, gweithio’n llawn amser, cychwyn prentisiaeth, gwella eu portffolio addysg neu hyd yn oed cychwyn busnes. Mae'r cwrs ei hun wedi rhoi cymaint o sgiliau bywyd imi y gallaf eu datblygu yn y brifysgol a'u defnyddio bob dydd. Rydw i wedi mwynhau pob agwedd ar fywyd coleg yn fawr, o astudio i gwrdd â ffrindiau da y byddaf yn parhau I gadw mewn cysylltiad â nhw.

Matthew Brown
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.