Yn ôl

Beth mae dysgwyr yn ei ddweud

Kelly John

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Y cwrs cyntaf a astudiais yng Ngholeg y Cymoedd oedd CACHE Lefel 1 Gofal ac Addysg Plant. Ers hynny, rwyf wedi cwblhau CACHE lefel 2 a 3 ac wedi symud ymlaen i'r Radd Sylfaen.

Beth wnaethoch benderfynu ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae enw da gan Goleg y Cymoedd ac roeddwn bob amser eisiau gwneud yn dda yn y byd addysg. Roedd fy nisgwyliadau'n uchel ac roedd Coleg y Cymoedd yn gallu fy nghefnogi i ddychwelyd i ddysgu fel dysgwr aeddfed; yn ogystal â bod yn fam i'm tri phlentyn hardd.

Pam wnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?
Fy nod oedd hyfforddi fel athrawes ac roeddwn yn gwybod y byddai'r cwrs (cyrsiau) yn rhoi'r cymwysterau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gefnogi plant a’u teuluoedd.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae Coleg y Cymoedd yn gynhwysol iawn. Mae'r coleg yn darparu ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol a dysgwyr hŷn fel fi. Gallwch gael mynediad at gyrsiau prifysgol ac adnoddau'r coleg; sydd o safon uchel iawn. Mae cyrsiau gyda'r nos ar gael i ddysgwyr sy'n caniatáu hyblygrwydd ac mae'r rhan fwyaf o gyrsiau’n cynnig diwrnodau ar leoliad lle mae pob dysgwr yn ennill profiad ac yn gallu rhoi theori ar waith.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?
Yn dilyn y Radd Sylfaen, euthum ymlaen i gyflawni fy B.A. Anrhydedd mewn Gofal ac Addysg Blynyddoedd Cynnar ond nid oedd hynny'n ddigon! Ar ôl siarad â thiwtor, penderfynais astudio eto a chwblhau fy nghymhwyster TAR. Cefais gryn lwyddiant a chwblheais fy siwrnai addysg trwy gymhwyso fel ATHRAWES gyda gradd DOSBARTH CYNTAF.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?
Mae fy siwrnai ddysgu wedi caniatáu imi ddod yn ymarferydd profiadol a chymwys. Mae ennill fy nghymhwyster TAR wedi agor cymaint o ddrysau yn fy ngyrfa, gallaf nawr wneud yr hyn rwyf wrth fy modd yn ei wneud, hynny yw, addysgu plant ac oedolion ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - rhywbeth sy'n agos iawn at fy nghalon.

Sut fydd astudio'n effeithio ar eich bywyd?
Mae astudio wedi caniatáu imi fagu hyder, meddwl yn feirniadol a myfyrio'n dda. Bellach mae gennyf gyfleoedd gyrfa gwell, boddhad swydd ac rwyf yn ymwybodol o fy nghryfderau a’m gwendidau.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?
Byddaf bob amser yn argymell Coleg y Cymoedd i ffrindiau, teulu ac eraill.

Dywedodd eich Tiwtor: (Sian Lewis TAR Blwyddyn 2)

#

Ruth Baker

Amdanoch chi a'ch cefndir
Ruth Baker, 18 oed o Bentre’r Eglwys

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Beth wnaethoch benderfynu ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Roedd y coleg yn agos at fy nghartref, gyda chludiant cyhoeddus am ddim yn cael ei ddarparu a chlywais bethau cadarnhaol am y cwrs yr oeddwn am ei astudio.

Pam wnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?
Roeddwn am ddilyn gyrfa mewn Nyrsio a dewisais astudio ar gwrs galwedigaethol BTEC yn lle Safon Uwch; oherwydd ei fod yn waith cwrs, heb unrhyw arholiadau.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae'r Tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn garedig ac mae'r adnoddau yn y coleg, megis gwerslyfrau, yn wych. Hefyd oherwydd cynllun y coleg mae llawer o leoedd i astudio a gwneud gwaith yn y coleg.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?
Rydw i'n mynd i Camp America yn Efrog Newydd am ddau fis yn yr haf, lle byddaf yn gweithio yng Ngwersyll y Fyddin yr Iachawdwriaeth gyda phlant dan anfantais. Yn dilyn y Gwersyll, byddaf yn byw yn Alberta, Canada am 12 mis yn gweithio fel gwarchodwr plant.


Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?
Mae'r cwrs wedi rhoi'r profiad, yr wybodaeth a'r hyder imi gyflawni fy uchelgais. Wrth edrych i'r dyfodol bydd y cwrs hefyd yn fy ngalluogi i symud ymlaen i'r brifysgol i astudio Nyrsio.

Sut fydd astudio'n effeithio ar eich bywyd?
Mae'r cwrs wedi fy ngwneud yn fwy hyderus ac mae'r lleoliadau gwaith a drefnir gan y coleg hefyd yn rhoi'r profiad ichi wrth weithio gyda phobl sy'n agored i niwed. Mae hefyd wedi rhoi rhagor o opsiynau imi gan ei fod wedi fy ngalluogi i fod yn warchodwr plant ac wedi gwneud imi sylweddoli beth yr wyf am ei wneud yn y dyfodol.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?
Byddwn! Mae'r cwrs yn ddiddorol iawn ac mae'r tiwtoriaid yn anhygoel. Maent mor gefnogol a charedig. Ni fyddwn wedi cael D * D * D * heb eu cymorth. Roeddent hefyd yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar iawn.

#

Laura Hicks

Rwy'n 21 mlwydd oed ac yn byw gyda'm partner yng Nghaerffili. Ymhlith fy niddordebau mae cymdeithasu a chynorthwyo a chefnogi'r rhai mewn angen.

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Yng Ngholeg Ystrad Mynach, cofrestrais ar gwrs Gofal Plant Lefel 1 cyn symud ymlaen i gwrs Gofal Plant Lefel 3. Cwblheais ddwy flynedd Lefel 3 ac rwy'n hapus i ddweud fy mod wedi cael addysg yn llawn anogaeth a chefnogaeth gan y staff a oedd yn gweithio gyda mi.

Beth wnaethoch benderfynu ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Rwyf wedi bod yn awyddus erioed i ennill cymhwyster er mwyn sicrhau dyfodol gwell imi fy hun. Fy mreuddwyd oedd gweithio gyda phlant p’un ai yn eu cefnogi un i un neu'n eu haddysgu i ddysgu sgiliau newydd. Rwyf wedi bod yn awyddus i weithio gyda phlant erioed a phan roddwyd y cyfle imi ennill cymhwyster i gael dyfodol gwell imi fy hun, manteisiais ar y cyfle ar unwaith. Dilynais fy mreuddwyd.

Pam wnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?
Dewisais astudio'r cwrs hwn gan mai fy mreuddwyd yw gweithio gyda phlant a'u gwylio'n gwella ar eu cynnydd a'u targedau ac yn dysgu sgiliau newydd nad oeddent yn ymwybodol ohonynt.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd yw cwrdd â phobl newydd, cymdeithasu, gan greu cyfeillgarwch oes a chynyddu fy hyder.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?
Rydw i wedi sefydlu fy ngwasanaeth gwarchod plant fy hun ac yn gwneud hynny'n llawn amser ar hyn o bryd. Mae'r busnes yn gwneud yn dda ac rwyf wrth fy modd gyda'r hyn rwyf yn ei wneud. Rwyf hefyd yn ymgeisio am swyddi mewn ysgolion lleol yn fy ardal, felly gallaf gael dwy swydd yn gweithio gyda phlant.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?
Mae'r cwrs hwn wedi fy helpu i ddod yn Gynorthwyydd Addysgu cymwysedig Lefel 3. Mae wedi fy helpu i ffurfio perthnasoedd ac adeiladu ar y sgiliau nad oeddwn yn ymwybodol ohonynt cyn cofrestru yng Ngholeg y Cymoedd. Ni fyddwn erioed wedi meddwl y byddwn yn dweud fy mod wedi symud ymlaen o bob lefel ac wedi gweithio'n galed i gyflawni fy nghymhwyster. Roedd adegau pan oeddwn yn cael trafferth ac roedd hi’n gyfnod anodd ond cefais fy annog a fy nghefnogi gan fy nhiwtor bob cam o'r ffordd.

Sut fydd astudio'n effeithio ar eich bywyd? E.e. cynyddu hyder, gwell cyfleoedd gyrfaol, cyflawni uchelgais
Mae astudio wedi fy helpu i gyflawni fy mreuddwyd, sicrhau dyfodol imi fy hun a chynyddu fy hyder a hunan-barch yn aruthrol. Mae wedi gwneud imi sylweddoli os ydych am gael rhywbeth, yna ewch amdani a pheidiwch â gadael i neb eich rhwystro. Mae gwaith caled yn talu ffordd yn y pen draw, arhoswch yn bositif.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?
Byddwn wir yn argymell Coleg y Cymoedd a'r cwrs i unrhyw un sydd am weithio gyda phlant am weddill eu bywyd. Mae wedi newid fy mywyd er gwell ac rwyf wedi bod mor ffodus o gael y cyfle hwn.

#
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa