Back

Chloe Hayes

Amdanoch chi a’ch cefndir

Fy enw i yw Chloe Hayes ac rydw i’n fyfyriwr 18 oed. Rwy'n dod o ardal Pontypridd. Cyn pandemig Covid-19 roeddwn yn mwynhau nofio mewn cynghreiriau nofio; mae gen i lawer o dystysgrifau a medalau. Er pan ddechreuais nofio roedd yn rhaid imi gael llawer o wersi gan mai fi oedd yr unig un yn fy ngrŵp o ffrindiau nad oedd yn gallu nofio. Rydw i wrth fy modd yn teithio o amgylch y byd ac yn gweld yr holl ddiwylliannau a gwerthoedd gwahanol mewn gwledydd gwahanol.

Ysgol Flaenorol?

Ysgol Uwchradd Pontypridd

Pa gwrs ydych chi'n ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Chefais i ddim profiad da iawn yn y Chweched Dosbarth ac roedd yn benderfyniad munud olaf ymuno â’r coleg. Roeddwn i eisiau bod yn rhywle lle roeddwn i'n teimlo fy mod cael fy ngwerthfawrogi ac roedd help a chefnogaeth ar gael.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Yn wreiddiol, roeddwn i eisiau cofrestru ar gyfer cwrs cwnsela oherwydd ar y pryd roeddwn i eisiau astudio Seicoleg gyda Chwnsela yn y brifysgol ond yna fe siaradodd un o'r tiwtoriaid o'r adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol â mi am y cwrs. Gwnaeth siarad â'r tiwtor wneud imi fod eisiau dilyn y cwrs hwn ac fe wnaethant roi gwybod imi fod Sgiliau Cwnsela yn rhan o Flwyddyn 2.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

  • Llawer o help ar gael
  • 1 i 1
  • Rhyngrwyd am ddim yn y coleg
  • Llyfrgell
  • Yn aml, mae tiwtoriaid yn caniatáu ichi aros yn hwyrach os oes angen help arnoch
  • Lleoliad
  • Teithiau

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf?

Mynd i'r brifysgol i astudio Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiad.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau?

Fe’m helpodd i gael y graddau cywir ac i aros ar y trywydd iawn. Hefyd, fe’m helpodd i benderfynu beth roeddwn i eisiau ei wneud.

Sut fydd astudio yn effeithio ar eich bywyd?

Rydw i’n credu y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar fy mywyd oherwydd bydd yr holl waith caled yn talu ar ei ganfed a byddaf yn gallu gwneud fy swydd ddelfrydol fel seicolegydd clinigol ac ennill llawer o arian gobeithio.

A fyddech chi'n argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?

Byddwn yn bendant. Rydw i’n falch fy mod wedi newid pan wnes i.

Chloe Hayes
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa