Back

Kelly John

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Y cwrs cyntaf a astudiais yng Ngholeg y Cymoedd oedd CACHE Lefel 1 Gofal ac Addysg Plant. Ers hynny, rwyf wedi cwblhau CACHE lefel 2 a 3 ac wedi symud ymlaen i'r Radd Sylfaen.

Beth wnaethoch benderfynu ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae enw da gan Goleg y Cymoedd ac roeddwn bob amser eisiau gwneud yn dda yn y byd addysg. Roedd fy nisgwyliadau'n uchel ac roedd Coleg y Cymoedd yn gallu fy nghefnogi i ddychwelyd i ddysgu fel dysgwr aeddfed; yn ogystal â bod yn fam i'm tri phlentyn hardd.

Pam wnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?
Fy nod oedd hyfforddi fel athrawes ac roeddwn yn gwybod y byddai'r cwrs (cyrsiau) yn rhoi'r cymwysterau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gefnogi plant a’u teuluoedd.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae Coleg y Cymoedd yn gynhwysol iawn. Mae'r coleg yn darparu ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol a dysgwyr hŷn fel fi. Gallwch gael mynediad at gyrsiau prifysgol ac adnoddau'r coleg; sydd o safon uchel iawn. Mae cyrsiau gyda'r nos ar gael i ddysgwyr sy'n caniatáu hyblygrwydd ac mae'r rhan fwyaf o gyrsiau’n cynnig diwrnodau ar leoliad lle mae pob dysgwr yn ennill profiad ac yn gallu rhoi theori ar waith.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?
Yn dilyn y Radd Sylfaen, euthum ymlaen i gyflawni fy B.A. Anrhydedd mewn Gofal ac Addysg Blynyddoedd Cynnar ond nid oedd hynny'n ddigon! Ar ôl siarad â thiwtor, penderfynais astudio eto a chwblhau fy nghymhwyster TAR. Cefais gryn lwyddiant a chwblheais fy siwrnai addysg trwy gymhwyso fel ATHRAWES gyda gradd DOSBARTH CYNTAF.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?
Mae fy siwrnai ddysgu wedi caniatáu imi ddod yn ymarferydd profiadol a chymwys. Mae ennill fy nghymhwyster TAR wedi agor cymaint o ddrysau yn fy ngyrfa, gallaf nawr wneud yr hyn rwyf wrth fy modd yn ei wneud, hynny yw, addysgu plant ac oedolion ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - rhywbeth sy'n agos iawn at fy nghalon.

Sut fydd astudio'n effeithio ar eich bywyd?
Mae astudio wedi caniatáu imi fagu hyder, meddwl yn feirniadol a myfyrio'n dda. Bellach mae gennyf gyfleoedd gyrfa gwell, boddhad swydd ac rwyf yn ymwybodol o fy nghryfderau a’m gwendidau.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?
Byddaf bob amser yn argymell Coleg y Cymoedd i ffrindiau, teulu ac eraill.

Dywedodd eich Tiwtor: (Sian Lewis TAR Blwyddyn 2)

Kelly John
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.