Yn ôl

Meet the Staff

Ian Presgrave

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu Arlwyo a Lletygarwch ar Lefel 1, 2 a 3 ochr yn ochr â Bagloriaeth Cymru Lefel 1 a 2. Rydw i wedi bod yn dysgu am oddeutu 4/5 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Nid oes un cyflawniad gwych amlwg ond mae gwybod y bydd dysgwyr yn gadael yn bobl well yn gymdeithasol ac yn fedrus yn eu dewis faes yn werth chweil. Mae hyfforddi'r dysgwyr ar gyfer cystadlaethau a'u gwylio yn rhagori hefyd yn rhoi llawer o foddhad ond nid wyf yn ystyried hynny’n gyflawniad gan fy mod i'n teimlo mai dyma'r hyn rydyn ni'n cael ein talu i'w wneud, eu hysbrydoli.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Fe wnes i hyfforddi yng Ngholeg Technoleg a Chelf Gogledd Swydd Warwick. Gweithiais yn ardal Cheltenham mewn amryw o sefydliadau 2 rhoséd yna symudais i Leamington Spa a gweithio mewn gwesty ag 1 seren Michelin.

Roeddwn yn brif gogydd yng ngwesty Miskin Manor am 12 mlynedd gan ennill 2 rhoséd. Ar ôl gweithio o dan rai cogyddion talentog iawn (rhai enwog) mae fy ngwybodaeth a fy sylfaen sgiliau bellach yn cael eu defnyddio mewn ffordd wahanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs TAR dechreuais weithio yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr cyn cael cynnig contract yng Ngholeg y Cymoedd. Rhennir fy amser dysgu rhwng campysau Ystrad Mynach a Nantgarw.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i Lefel ‘O’ mewn Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg, Ffiseg, Addysg Gorfforol, Hanes, Gwaith Metel ac Economeg y Cartref

Ers hynny, rydw i wedi cyflawni nifer o gymwysterau mewn Coginio a Patisserie a’r Dystysgrif Addysg i Raddedgion a dyfarniad Asesydd TAQA sydd wedi fy nghalluogi i addysgu.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi:

Rydw i’n uchelgeisiol iawn wrth wneud unrhyw beth. Roeddwn i'n focsiwr amatur brwd, yn fy nyddiau ysgol!

Massimiliano Vian (Max)

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu cwrs Arlwyo Lefel Mynediad ac rydw i’n rhan o'r tîm addysgu yn yr adran Arlwyo. Rydw i wedi bod yn dysgu’n llawn amser ers 3 blynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Eleni enillais Wobr Cydnabod Staff Addysgu a Dysgu, cystadlodd un o fy myfyrwyr yn rowndiau terfynol Word Skills UK ac enillodd dau fyfyriwr wobrau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio yn y diwydiant ers dros 25 mlynedd. Cefais fy magu yn Fenis, man twristaidd iawn lle mae'r diwydiant lletygarwch yn bwysig iawn. Rydw i wedi gweithio ym mhob sector o'r diwydiant, o'r bar i'r ystafell fwyta a'r gegin. Cyn symud i Gymru roeddwn i'n gweithio yn yr Eidal ac Awstralia lle roeddwn i'n byw am 15 mlynedd. Yn y cyfnod hwn, roeddwn yn berchennog ar fy mwyty fy hun hefyd, y bwyty bwyd Fenisaidd cyntaf yn Sydney. Mae gen i gwmni bach hefyd sy'n arbenigo mewn sesiynau blasu gwin Eidalaidd a phartïon cinio.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Ar hyn o bryd dyma fy nghymwysterau cyfredol

TAR a gafwyd 4 blynedd yn ôl

Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol a gafwyd y llynedd

Lefel 3 mewn Hylendid Bwyd a gafwyd 2 flynedd yn ôl

Tystysgrif COSHH a gafwyd y llynedd

Tystysgrif Diogelu Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed a gafwyd y llynedd

Tystysgrif Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gafwyd y llynedd

Ers y llynedd, rydw i’n Swyddog Cymorth Cyntaf

Ar hyn o bryd rydw i’n cwblhau Tystysgrif Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Asesu

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Dwi ddim yn hoffi Marmite

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa