Yn ôl

Beth mae dysgwyr yn ei ddweud

Sue Stone

Gan fy mod yn ddigon ffodus i fod wedi cyrraedd hwyrddydd fy oes, mae ymddeol wedi fy mendithio â nifer o gyfleoedd. Roeddwn am wynebu heriau newydd a gwahanol yn fy mywyd felly edrychais ddim pellach na fy stepen drws fy hun yng Ngholeg y Cymoedd.
Dechreuodd fy nhaith ryw chwe blynedd yn ôl gyda’r tiwtor gwych Jess Emmanuel a’r Radd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth. Ymunais â’r cwrs hwnnw am flwyddyn yn unig i ddechrau. Gan fy mod am ddysgu sut i feistroli fy nghamera DSLR Nikon newydd sbon cefais fy swyno gan Jess a'r modiwlau a gyflwynwyd ganddi. Agorodd hynny fy llygaid a fy nghamera gymaint i brofiadau newydd hyfryd fel bod yr un flwyddyn honno wedi arwain at gwblhau'r cwrs Sylfaen 3 blynedd ac ennill gradd. Roedd ennill y radd yn brofiad emosiynol iawn yn ystod y cam hwn yn fy mywyd.

Gan fy mod yn llawn cyffro gyda'r ymagwedd newydd hon tuag at ddysgu yng Ngholeg y Cymoedd, fe wnaeth Jess fy nghyfeirio at y Cwrs Sylfaen mewn Celf Gain a Dylunio a chytunodd y Tîm sy'n cynnwys Esme, Jess, Neil, Jeremy, Claire, Vanessa a Ro i’m cyflwyno i flwyddyn arall o gyffro a chwilfrydedd. Gyda grŵp mor anhygoel o diwtoriaid talentog ac ysbrydoledig, dechreuais ar daith anhygoel o arbrofi gyda meysydd fel tecstilau a ffasiwn, adeiladwaith 3D, syniadau a gynhyrchir gan gyfrifiadur, animeiddio, lluniadu bywyd, celf gain, darlunio i enwi rhai’n unig o’r heriau yr wyf wedi’u cofleidio. Mae'r prosiectau creadigol a astudiwyd yn caniatáu i fyfyrwyr roi cynnig ar ystod o ddeunyddiau, prosesau, syniadau creadigol a thechnolegau.

Erbyn hyn rydw i wedi fy syfrdanu gyda'r holl gyfleoedd a gefais a phopeth y mae Coleg y Cymoedd wedi'i gynnig i mi.

#

Amy Williams

 

Pa gwrs wnaethoch chi ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Y Celfyddydau Perfformio

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Roeddwn i wedi clywed pethau anhygoel am y coleg a’r cyfleoedd yr oeddent yn eu rhoi i’w myfyrwyr. Mae gan y coleg enw da iawn ac roeddwn yn gwybod pe bawn i’n mynd yno y byddwn yn gadael yn rhywun hollol wahanol ac y byddwn yn cael profiad gwych.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Rydw i wedi bod â diddordeb angerddol mewn perfformio erioed ond nid oeddwn yn siŵr a fyddai’n yrfa gynaliadwy imi ac a fyddwn yn derbyn unrhyw gefnogaeth. Es i lawr gyda fy mam i ymweld â’r coleg i gael blas ar y cwrs ac i gwrdd â Jaye, ac o'r eiliad honno roeddwn yn gwybod nad oeddwn am fynd i unman arall, mai dyma’r diwydiant yr oeddwn am fynd iddo yn bendant ac y gallwn wneud hynny gyda chymorth y tiwtoriaid anhygoel.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae'r coleg yn cynnig cyfleoedd rheolaidd sy’n gysylltiedig â'r cwrs yr ydych yn ei astudio fel eich bod yn ennill rhagor brofiad yn y diwydiant hwnnw ac fel bod gennych lawer o bethau diddorol i'w hychwanegu at eich CV, i'ch helpu i symud ymlaen ymhellach ar ôl gadael y coleg. Mae'r tiwtoriaid mor gefnogol ac maent wir yn poeni amdanoch chi a'ch dyfodol. Maent am ichi wneud yn dda ac maent yn barod i fynd y filltir ychwanegol honno, sy'n rhywbeth na chefais erioed o'r blaen gan athrawon yn yr ysgol.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?

Byddaf yn treulio'r tair blynedd nesaf yn astudio’r radd BA Anrh mewn Theatr Cerdd yn Academi Italia Conti yn Llundain.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau?

Rhoes y cwrs gymaint o gyfleoedd imi ymarfer a pharatoi ar gyfer clyweliadau gydag uned gyfan wedi'i neilltuo i'r pwnc hwnnw, fel eich bod yn barod ar gyfer y diwydiant a pha mor anodd fydd hi. Maent yn rhoi lle ichi wneud camgymeriadau mewn amgylchedd diogel fel y gallwch gywiro lle’r ydych yn mynd o’i le. Ac yna pan fyddwch mewn sefyllfa bywyd go iawn, byddwch y fersiwn gorau ohonoch eich hun a byddwch eisoes wedi cael profiad o dan amgylchiadau clyweliad.

Sut fydd astudio yn effeithio ar eich bywyd?

Yn y diwydiant hwn mae hyfforddiant mor bwysig. Po fwyaf y byddwch yn ei brofi a’i wneud, y mwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei hennill. Mae astudio mor hanfodol er mwyn dysgu sgiliau sylfaenol ac yna symud ymlaen ar lefel sy'n eich gwthio i fod yn well a gwneud yn well ond ar lefel lle nad ydych yn cael trafferth nac yn teimlo na allwch wneud y gwaith. Dod i'r coleg i astudio oedd y peth gorau wnes i erioed a bydd y wybodaeth a ddysgais a'r atgofion a wnes yn aros gyda mi am weddill fy oes.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?

Byddwn yn argymell y coleg a'r cwrs hwn yn gryf i bobl eraill gan fod y coleg mor gefnogol i bob unigolyn a'r hyn y maent am ei gael o'u cyfnod yn astudio. Maent yn sicrhau bod pawb yn dod yn eu blaen yn eu haddysg ac yn datblygu’n bwy y dylent fod. Y cwrs yw'r peth gorau imi ei wneud erioed ac ni allaf gredu imi gael fy nylanwadu i fod yn betrusgar ynghylch ymuno â'r cwrs oherwydd fy ngraddau academaidd ac i gredu y gallwn gyflawni mwy drwy aros yn yr ysgol. Mae'r amgylchedd gwaith yn lle mor ddiogel a chefnogol lle’r oeddwn yn teimlo'n rhydd i fynegi fy hun ac arbrofi gyda gwahanol arddulliau ac agweddau ar berfformio. Yn ogystal â fy annog i fod yn berfformiwr gwell, fe’m galluogodd i dyfu i fyny a dod yn oedolyn ifanc mwy annibynnol. Ni allaf roi digon o ganmoliaeth i'r tiwtoriaid am ba mor galed y maent yn gweithio a faint y maent yn credu, ac am yr amser a roddir i bob myfyriwr yn yr ystafell honno. Maent yn eithriadol yn yr hyn y maent yn ei wneud ac maent wedi newid fy mywyd, ac rwyf mor ddiolchgar am hynny.

#

Christian Punter

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cefndir

Christian Punter ydw i, rydw i’n 22 oed ac yn dod o Lyn Rhedynog, Cymoedd y Rhondda.

Rydw i’n ganwr / cyfansoddwr / cynhyrchydd / cerddor sy’n canu sawl offeryn. Rydw i’n hoffi teithiau cerdded hir ar y traeth a bwyd Eidalaidd. Pob jôc o'r neilltu rydw i'n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth ar hyn o bryd fel artist o dan yr enw “Otto”.

Pa gwrs wnaethoch chi ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Astudiais Gerddoriaeth a Thechnoleg o Lefel 2 i Lefel 3 Estynedig.

Pam benderfynoch chi astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Roedd ganddyn nhw fideos gwych o gyfansoddwyr eraill yn gweithio yn y stiwdios yn y coleg. Gan fy mod newydd fagu diddordeb mewn cerddoriaeth ar y pryd roedd yn ymddangos yn lle perffaith i fynd.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Sylweddolais dros yr haf nad oeddwn am wneud Safon Uwch gan y byddai’n ormod o straen, felly penderfynais y byddai’r coleg yn fwy addas i mi. Dros yr un haf sylweddolais fy mod eisiau ymrwymo’n llwyr i gerddoriaeth. Rydw i mor falch fy mod i wedi mynd i’r coleg. Roedd y cwrs cerddoriaeth yn cynnwys popeth yr oedd ei angen arnaf er mwyn dysgu am gynhyrchu cerddoriaeth a dysgu rhywfaint hefyd am sut mae’r diwydiant yn gweithio.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae'n awyrgylch cyfeillgar iawn. Ni allwn fod wedi gofyn am diwtoriaid gwell na’r tiwtoriaid ar fy nghwrs cerddoriaeth. O’u herwydd nhw, mwynheais fy holl gyfnod yng Ngholeg y Cymoedd yn fawr.

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych chi'n ei wneud nawr eich bod wedi gadael?

Wedi imi adael y coleg, taflais fy hun yn syth i'r sin gerddoriaeth leol, yna mentrais i Lundain a nawr rwy'n gweithio i label a leolir yn Los Angeles sy'n eiddo i Dave Stewart (Eurythmics, perchennog Songland NBC) ac yn rhyddhau'r caneuon rwy'n eu cyfansoddi o dan yr enw “Otto”.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni eich uchelgais?

Un peth pwysig am y diwydiant creadigol yw ei fod yn ymwneud yn fwy â phwy rydych chi'n ei adnabod a bod yn weithgar fel artist nag ydyw’n ymwneud â chael cymhwyster, OND mae'r tiwtoriaid ar y cwrs a'r ffordd maen nhw wedi datblygu'r cyrsiau yn arwain at rai cyfleoedd anhygoel. Mae’r fideos rydw i wedi'u ffilmio gyda Choleg y Cymoedd wedi cael eu gweld gan Bennaeth Cerddoriaeth BBC Radio Wales. Hyd heddiw rwy'n dal i ofyn am wybodaeth gan y tiwtoriaid wrth fwrw ymlaen â chamau yn fy ngyrfa. Roedd y modiwlau cynhyrchu a astudiais yn y coleg hefyd wedi helpu llawer oherwydd nawr rwy'n gallu cynhyrchu demos o ansawdd uchel gartref sydd wedi arwain at weithio gyda chynhyrchwyr sydd wedi ennill nifer o wobrau Grammy.

A fyddech chi'n argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i eraill?

Byddwn! Mae'n amgylchedd hyfryd i astudio ynddo ac mae ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnoch chi ar y cwrs Cerddoriaeth. Fe wnes i greu atgofion da iawn yn ystod fy nghyfnod yn y coleg a gwneud ffrindiau da iawn yno hefyd.

#
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa