Yn ôl

Cwrdd â'r Staff

CYMRAEGENGLISH
Claire Hughes Davies

Claire Hughes Davies

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol am 8 mlynedd ac am 2 flynedd yn yr Adran Sgiliau Sylfaenol. Rwy'n dysgu dysgwyr Lefel Mynediad ac rwyf wrth fy modd! Hefyd, fi yw’r Cydlynydd Campws ar gampws Nantgarw, felly rwy'n ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â'r holl ddysgwyr a staff yn ein hadran.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mae pob cyflawniad yn cyfrif. Mae’r cyflawniadau rheolaidd hyn yn cyfrannu at un cyflawniad mawr. Rwy’n cyffroi bob tro y mae un o'm dysgwyr yn cofio rhywbeth rydym ni wedi'i wneud mewn sesiwn flaenorol a phan rydw i’n gallu gweld eu bod nhw'n mwynhau gweithgaredd dysgu yn fawr. Hefyd, rwy’n mwynhau datrys problemau gyda fy nghydweithwyr ac rwy'n dathlu pob canlyniad cadarnhaol! Ond fy nghyflawniad personol mwyaf yw dysgu cân a dawns ar y cyd i ychydig o grwpiau. Mae'n anhygoel bod yn rhan o gân neu ddawns a gweld cymaint o wynebau'n gwenu a chlywed pobl yn cael hwyl.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi dysgu am 25 mlynedd yn y sector Addysg Gynradd ac Addysg Bellach. Cyn imi weithio yng Ngholeg y Cymoedd, roeddwn i'n athrawes ysgol gynradd am 13 mlynedd yng Nghaerdydd a Chaerffili. Penderfynais symud i’r coleg, oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn gweithio ochr yn ochr â dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydw i’n Weithiwr Ieuenctid cymwysedig hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Rwy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd, dyma fy llwyddiannau hyd yn hyn:

  • Meistr Addysg mewn Cynhwysiant ac Anghenion Addysgol Arbennig
  • Diploma Ôl-raddedig mewn Anghenion Addysgol Arbennig
  • Aelod Cyswllt o'r Gymdeithas Dyslecsia (asesydd Anawasterau Dysgu Penodol)
  • Baglor Addysg (Anrh) - addysg gynradd
  • Gitâr Gradd 6 a Phiano Gradd 1

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n briod gyda 2 o blant, felly mae bywyd yn brysur ar y cyfan. Fodd bynnag, pan rydw i’n gallu, rwy'n mwynhau ymlacio gyda fy nheulu. Rydym ni i gyd yn dysgu hwylio, ond rydw i'n well o dan y dec yn gwneud y te! Rydw i’n dda iawn yn chwarae Pacman (sy’n dangos fy oedran) ac rydw i wrth fy modd yn darllen am gyfnod y Tuduriaid, yn enwedig Harri VIII. Rydw i’n dal i ddysgu canu'r piano ac un diwrnod rwy'n gobeithio chwarae heb fod yn nerfus!

Anthony Brett

Anthony Brett

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n ddarlithydd mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cael fy enwebu’n hyfforddwr cenedlaethol ar gyfer Rhifedd gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol a theithio ledled Cymru yn rhannu arfer gorau ag ymarferwyr eraill.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio am dros 23 mlynedd fel darlithydd yn y coleg, yn gweithio mewn amrywiaeth o adrannau ac yn cael fy nghanmol yn gyson gan ESTYN a chyrff dyfarnu am ansawdd adnoddau ac addysgu a dysgu fy nosbarthiadau. Mae gen i brofiad blaenorol o weithio mewn swyddfa ym maes rheoli credyd corfforaethol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

9 Lefel O, 3 Safon Uwch, BA mewn Llenyddiaeth Saesneg, BSC (Anrh) mewn Addysg a'r Cyfryngau, TAR mewn AB, Diploma Uwch mewn Addysg Anghenion Arbennig, Dyfarniad Aseswr, Dyfarniad Dilysu

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Er fy mod i wedi bod i dros 100 o wyliau cerddoriaeth gan gynnwys Glastonbury, Reading, Green Man a Truck Festival, rwy’n casáu gwersylla.

Dorian Adkins

Dorian Adkins

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n dysgu Sgiliau Adeiladwaith Cam 3 yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol. Rydw i wedi bod yn gyflogedig yn y coleg am 11 mlynedd ac wedi bod yn dysgu ers 5 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld fy nysgwyr yn ennill medalau Aur ac Arian yng Nghystadleuaeth Sgiliau Rhanbarthol Cymru a Medal Efydd yn Rowndiau Terfynol y DU yn 2019.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio yn y maes adeiladu ers gadael yr ysgol yn 2001. Yn gyntaf, yn storfeydd masnachwyr adeiladwyr, yna gweithio fel labrwr safle cyn dechrau fy mhrentisiaeth Plymio yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw. Yna gweithiais am nifer o flynyddoedd yn y diwydiant cyn dychwelyd i'r coleg fel Technegydd rhan amser yn yr Adran Plymio yn 2009. Cymhwysais fel darlithydd yn 2015 ac rydw i wedi bod yn dysgu ers hynny.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Diploma NVQ Lefel 2 a 3 City & Guilds mewn Plymio

Dyfarniad Aseswr Lefel 3 City & Guilds

Dyfarniad Sicrwydd Ansawdd Mewnol Lefel 4 City & Guilds

Tystysgrif Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae cerddoriaeth yn rhywbeth arall y mae gennyf ddiddordeb ysol ynddi a chyn ymuno â'r coleg yn llawn amser roeddwn yn ddrymiwr mewn band roc teithiol.

Elaine Lippard

Elaine Lippard

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu ym 1996. Yn wreiddiol, fi oedd yr athrawes Celf yng Ngholeg Aberdâr ac yn awr rwy'n dysgu myfyrwyr o'r 'Learning Curve'.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydym wedi cynnal llawer o brosiectau a gweithgareddau dros y blynyddoedd, yn fwy diweddar mae'r myfyrwyr wedi bod yn creu a gwerthu gemwaith gyda'r elw yn mynd i elusen.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Dwi erioed wedi gweithio mewn diwydiant.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i radd BA Anrh mewn Dylunio 3 Dimensiwn a Cherameg a Gradd TAR mewn Addysg.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i ddiddordeb mewn pethau ymarferol. Rydw i'n creu gemwaith ac yn ei werthu yn Amgueddfa Cwm Cynon. Hefyd, mae gen i ddiddordeb mewn garddio, garddwriaeth a byd natur.

Kerry Hartnel

Kerry Hartnel

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Ar hyn o bryd rydw i’n Diwtor Cwrs yn yr adran Mynediad Galwedigaethol yn Ystrad Mynach, Coleg y Cymoedd. Rydw i’n dysgu amrywiaeth o bynciau ar wahanol lefelau o ran gallu yn amrywio o Fynediad 1 i Fynediad 3. Ar hyn o bryd rwy'n dysgu Sgiliau Byw'n Annibynnol er enghraifft: sgiliau cadw tŷ, sgiliau siopa, sgiliau teithio a choginio. Hefyd, rydw i’n rhan o'r tîm Gwallt a Harddwch sy'n cyflwyno llythrennedd a rhifedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy nghyflawniad mwyaf yn ystod fy nghyfnod yng Ngholeg y Cymoedd yw cyfrannu at ddatblygiad y rhaglen Sgiliau Byw'n Annibynnol a gynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn ogystal â hyn, rydw i wedi cyfrannu at ddatblygu'r cwricwlwm ar gyfer y Ddarpariaeth Gwallt a Harddwch Mynediad 3.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi bod yn y diwydiant trin gwallt ers oeddwn yn 16 oed. Roeddwn yn ddigon ffodus i sicrhau prentisiaeth gyda Glemby International. Ar ôl ychydig flynyddoedd o weithio fel steilydd cymwys, sefydlais fy siop trin gwallt fy hun. Astudiais NVQ Lefel 3 mewn Rheoli i Berchnogion a rhoes imi’r sgiliau i farchnata fy musnes a rheoli fy nghyfrifon fy hun. Rwy'n gyn-ymgynghorydd Slimming World lle bûm yn rheoli dosbarth o 35 o gleientiaid. Dychwelais i addysg yn fy nhridegau i ddilyn gyrfa mewn addysgu. Ar ôl ennill cymwysterau sy'n berthnasol i'm proffesiwn, rydw wedi treulio rhan olaf fy ngyrfa yn dysgu ac addysgu mewn colegau Addysg Bellach.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Rydw i wedi cyflawni llawer o gymwysterau sy'n berthnasol i'm proffesiwn. Cymwysterau sydd, heb amheuaeth, o fantais i'm rôl fel tiwtor, a'r mwyaf arwyddocaol o'r cymwysterau hyn yw’r TAR a’r BA Anrh mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (2:1). Yn ogystal â hyn, rydw i wedi cyflawni Edexcel Lefel 3 a 4 mewn Hyfforddiant, Asesu a Sicrwydd Ansawdd. Hefyd, yn ystod fy ngyrfa rydw i wedi ennill y canlynol;

NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt

NVQ Lefel 3 mewn Barbro

NVQ Lefel 3 mewn Astudiaethau Busnes

Edexcel Lefel 3 mewn Sgiliau Allweddol.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi:

Mae gen i ddealltwriaeth ragorol o blant / oedolion ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac anawsterau dysgu. Fel rhiant i ddau o blant ag ADY (oedolion ifanc bellach), rydw i’n teimlo y gallaf uniaethu â'r rhieni / gofalwyr ar lefel fwy personol gan fy mod yn deall y pryderon a'r pwysau y maent yn eu hwynebu bob dydd. Rydw i’n angerddol am addysgu a dysgu ac yn ei chael yn werth chweil pan welaf fy mod yn gwneud gwahaniaeth i fywyd person ifanc – p’un a yw hynny’n dysgu rhywbeth newydd iddynt a’u gwylio yn ffynnu, neu'n drwy roi gwên ar eu hwyneb. Hefyd, mae gen i wregys du yn Ninjutsu.

Rachel Wallen

Rachel Wallen

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuodd fy ngyrfa addysgu yn 2001, fel tiwtor rhan amser i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghanolfan Learning Curve Trefforest. Yn yr adran Mynediad Galwedigaethol, rwy'n darparu hyfforddiant ar nifer o bynciau, gan gynnwys Llythrennedd, Rhifedd, sgiliau cysylltiedig â Gyrfaoedd, TG, Twristiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus. Hefyd, rwy’n dysgu TGCh i fyfyrwyr rhan amser ar y cwrs cyfrifiaduron i bobl â nam ar eu golwg.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Enillais y wobr 'Cyflogai Rhagorol 2018' yng Ngholeg y Cymoedd am fy ngwaith gyda dysgwyr â nam ar eu synhwyrau ar draws y coleg.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Deuthum yn wirfoddolwr y maes Mynediad Galwedigaethol wedi imi adael y brifysgol a swydd fel gweithiwr chwarae plant ag anghenion dysgu ychwanegol, yn ystod cynllun chwarae haf. Cynigiwyd rôl Cynorthwyydd Dysgu lawn amser imi wedi imi wneud gwaith gwirfoddol yn y coleg. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiais ar draws nifer o gyrsiau yn y ddarpariaeth arwahanol, yn ogystal ag mewn dosbarthiadau prif ffrwd. Fy mhrif ddiddordeb i ddechrau oedd ennill profiad gyda dysgwyr â nam ar y synhwyrau. Cefais fy annog i gofrestru ar gwrs TAR, a gorffennais y cwrs hwnnw yn 2003. Wedi hyn, parheais i ddysgu dysgwyr yn rhan amser yn Learning Curve yn Nhrefforest, yn ogystal â gwneud gwaith cyflenwi yn y coleg. Yn 2007, hysbysebwyd swydd 75% yn dysgu dysgwyr â nam ar y synhwyrau a llwyddais ei chael. Yn 2009, ymgymerais â secondiad i AALl Merthyr am ychydig oriau'r wythnos, er mwyn gweithio gyda myfyriwr ag anawsterau dysgu difrifol a nam ar eu golwg. Dros fy ngyrfa, bûm yn diwtor cwrs nifer o gyrsiau ac rydw i wedi dysgu o Fynediad 1 hyd at Lefel 3. Ar hyn o bryd, fi yw tiwtor cwrs Llwybrau Galwedigaethol a chwrs cyfrifiaduron rhan-amser i bobl â nam ar ei olwg, ac rydw i’n Gydlynydd Learning Curve ar gyfer grwpiau rhan amser RhCT. Mae gennyf brofiad o  ddefnyddio meddalwedd arbenigol, defnyddio gosodiadau hygyrchedd, creu diagramau cyffyrddol, trawsgrifio deunyddiau i Braille ac addasu dogfennau i gynhyrchu deunyddiau hygyrch, yn ogystal â defnyddio apiau amrywiol ar iPads a thabledi.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

TAR mewn Addysg Ôl-Orfodol

Tystysgrif Safonol RNIB mewn Braille Saesneg

Unified English Braille

Tystysgrif Uwch BTEC mewn Arferion Dysgu Cynhwysol

Tystysgrif Gychwynnol City & Guilds mewn Addysgu Sgiliau Sylfaenol (Llythrennedd)

BA Anrh yn y Dyniaethau

3 Safon Uwch

10 TGAU

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Roeddwn i’n mwynhau celf yn yr ysgol yn fawr iawn ac roeddwn i'n hoff iawn o dynnu lluniau bywyd llonydd, yn ogystal â chaligraffeg.

Rebecca Routledge

Rebecca Routledge

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers 18 mlynedd. Rydw i wedi dysgu sgiliau sylfaenol i oedolion a bellach rydw i’n gweithio ym maes Mynediad Galwedigaethol. Fel rhan o’m rôl rydw i wedi addysgu ar gyrsiau Dysgu Sylfaenol, Learning Curve a Sgiliau Dysgu Annibynnol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi bod yn hwylusydd ar gyfer CAMAU. Mae CAMAU yn gwrs sy’n helpu i wella hyder, hunan-barch a gosod nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn diwydiant

Yn ystod fy mlwyddyn i ffwrdd gwnes i waith gwirfoddol i Age Concern a'r Gymdeithas Strôc.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i BA (Anrh) o Brifysgol Caerdydd a chymwysterau addysgu.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Yn fy amser hamdden rydw i’n canu’r ffliwt.

Rebecca Turner

Rebecca Turner

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu Arlwyo Lefel 3 Mynediad a Llwybrau 2 ILS ar Gampws y Rhondda. Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel tiwtor cwrs ond roeddwn i’n gweithio gyda staff ar ystod wahanol o gyrsiau yn yr adran am flwyddyn cyn hynny.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cael cynnig swydd tiwtor dan gontract ar ôl gwaith cyflenwi staff am flwyddyn. Gwylio'r myfyrwyr yn symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch ac yn cyflawni eu nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant.

Rydw i wedi gweithio yn y diwydiant bwyd ers pan oeddwn i’n 16 oed. Rydw i wedi gweithio i’r cewri bwyd cyflym fel KFC ac Subway ac rydw i wedi gweithio mewn cegin ffatri fel menyw ginio!

Yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol, bûm yn gweithio i McDonalds. Yno, datblygais fy sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a chefais fy nyrchafu bedair gwaith cyn pen blwyddyn, o fod yn aelod o’r criw i fod yn rheolwr shifft. Dyma le mae fy mhrofiad yn y maes arlwyo a lletygarwch yn disgleirio mewn gwirionedd.

Fe wnes i raddio gyda BA (Anrh) mewn Drama ac Astudiaethau Theatr a dyma le cefais fy angerdd tuag at addysgu. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r ffordd y gallai drama helpu i ddatblygu eich hyder, eich hunangred a'ch gwytnwch - sef sgiliau byw pwysig iawn. Ar ôl graddio, bûm yn gweithio i gwmni sy'n hyrwyddo sgiliau bywyd dysgwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae hyn wedi helpu yn fy swydd i ddysgu sgiliau byw'n annibynnol i'n dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd.

Yn dweud wrthym am eich cymwysterau

TAR mewn Addysg Uwch

Diploma Lefel 3 mewn Rheoli Sifftiau

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

BA (Anrh) Astudiaethau Drama a Theatr

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch chi'ch hun

Rwy'n ffan enfawr o Disney ac rydw i wedi bod i dri o'r parciau (Paris, Florida a California). Rydw i am ymweld â phob un ohonynt yn ystod fy mywyd.

Sally Begley

Sally Begley

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu fel darlithydd dros dro tua 7 mlynedd yn ôl. Roeddwn yn dysgu TGCh Lefel 2 a 3. Ers hynny rydw i wedi cael amrywiaeth o rolau yn y coleg. Ar hyn o bryd, rydw i ar fy mhedwaredd flwyddyn yn dysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol, rydw i'n dysgu ar draws lefel Mynediad 1, 2 a 3 ac rydw i'n diwtor cwrs y cwrs newydd Porth i Gyflogaeth â Chymorth. Hefyd, rydw i'n dysgu ar ddarpariaeth Dug Caeredin.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi bod yn rhan o gynllun peilot newydd Llywodraeth Cymru i gynllunio a chynnal y cwrs newydd Interniaeth â Chymorth.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi cyn dod i'r coleg, mae hyn wedi rhoi sylfaen dda imi wybod y safon y mae angen i ddysgwyr ei chyrraedd cyn ein gadael i ddechrau ar eu hanturiaethau eu hunain.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Y prif gymwysterau sydd gen i sy'n berthnasol i'm gyrfa yw:

  • Cymwysterau mewn AAA / ADY
  • Sawl cymhwyster mewn TGCh
  • Cymwysterau Dug Caeredin
  • Cymhwyster addysgu
  • Gradd mewn Addysg

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i 4 pysgodyn o'r enw Eeny, Meeny, Miny a Moe.

Samantha Thomas

Samantha Thomas

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol yn Ystrad Mynach i ddechrau yn 2008. Pan unodd y colegau, bûm yn dysgu ar gampws y Rhondda ac yna Nantgarw ac Aberdâr. Rydw i’n dysgu Adeiladwaith a Thrin Gwallt yn bennaf yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol. Hefyd, rydw i wedi dysgu Learning Curve ers blynyddoedd lawer.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gwylio'r holl ddysgwyr yn symud ymlaen i gwrs uwch

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wastad wedi dysgu Mynediad Galwedigaethol ers imi raddio. Ar ôl gweithio fel gweithiwr cymorth, helpodd hyn gyda fy rôl Mynediad Galwedigaethol

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i ddau o blant. Rydw i’n enwi fy anifeiliaid anwes ar ôl bariau siocled

Stephen Todd

Stephen Todd

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu er 2006: Sgiliau Byw'n Annibynnol, ac yn benodol Cerddoriaeth, Garddio, Deiet a Choginio, Amgylcheddaeth

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Ymgysylltu â dysgwyr mewn perfformiadau cerddorol a dramatig bob tymor fel rhan o'r Gwasanaeth Carolau, Dydd Gŵyl Dewi, y pantomeim yn Nantgarw, a sioeau cerdd yr Ysgol Haf

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi bod yn rhedeg busnes dysgu cerddoriaeth preifat er 1987

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

BA Anrh yn y Saesneg a Drama 2. 1

BA mewn Addysg Cerddoriaeth Uwchradd

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Teithiais o amgylch Prydain fel actor, swyddog cyhoeddusrwydd a chrëwr propiau i gwmni theatr teithiol annibynnol o’r enw 'PUBLICK SPIRIT' ddiwedd y 70au. Yna sefydlais consort cerddoriaeth gynnar ' Pavane ' yng Nghaerdydd, gan ymddangos yn Nghastell Caerdydd a lleoliadau hanesyddol lleol am 12 mlynedd.

Sue Williams

Sue Williams

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dros y blynyddoedd rydw i wedi dysgu ystod o bynciau ar lefel Mynediad 1 2 a 3 (sgiliau gwaith, trin gwallt, coginio, sgiliau teithio, iechyd a hylendid, byw'n iach, TGCh, sgiliau cymdeithasol, ABCh, garddio, iechyd a ffitrwydd.)

Rydw i wedi bod yn dysgu yn y Coleg ers 34 o flynyddoedd.

Ar hyn o bryd rwy'n Gydlynydd Campws yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Un o fy llwyddiannau yw dechrau’r ddarpariaeth trin gwallt yn y Coleg ym 1986.

Ymwelodd Llywodraeth Cymru â'r Coleg ar ôl imi siarad â nhw am y ddarpariaeth Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Datblygu systemau IQA newydd ar gyfer pob un o'r pedwar Campws.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Dechreuais weithio yn 14 oed mewn swydd ddydd Sadwrn ac yna parheais i weithio’n llawn amser fel triniwr gwallt proffesiynol. Deuthum yn athro yn bedair ar bymtheg oed, gan gymhwyso ym 1998.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i ystod o gymwysterau mewn trin gwallt, addysgu a dysgu ac rydw i wedi cwblhau nifer o sesiynau hyfforddi DPP dros y blynyddoedd i wella fy swydd a phrofiadau’r dysgwyr.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi:

Rydw i’n unigolyn diwyd sy'n gweithio'n galed, gallaf gyfathrebu â phobl o bob cefndir.

Rydw i’n hynod drefnus ym mhob peth a wnaf - sgil y mae pobl eraill rwy'n gweithio gyda nhw yn dyheu amdano.

Rydw i’n angerddol iawn am fy swydd a byddaf bob amser yn croesawu heriau newydd.

Rydw i’n awyddus i wella bywydau ein dysgwyr yn yr Ysgol.

Rydw i’n falch iawn bod dysgwr wedi cychwyn yn y Coleg gyda mi ar gwrs Mynediad Lefel 2 mewn trin gwallt ac wedi symud ymlaen i yrfa addysgu.

Wendy Meredith

Wendy Meredith

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Ar hyn o bryd rydw i’n dysgu Llwybrau Galwedigaethol M3, yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol, ac rydw i’n Diwtor Cwrs i ddysgwyr M3 hefyd.

Ymhlith y pynciau rwy'n eu dysgu mae Cyfathrebu SHC, Y Pedwar Piler - Cyflogadwyedd, Sgiliau Byw'n Annibynnol, Cymuned ac Iechyd a Lles. Ymhlith y meysydd sy’n rhan yn y cwrs hwn mae TG, Twristiaeth, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithgareddau Creadigol/Hamdden. Hefyd, rydw i’n dysgu Teithio i grŵp o ddysgwyr M1.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Bod yn Drefnwr Digwyddiadau Elusennol er mwyn codi arian ar gyfer Diwrnod Trwynau Coch, Plant Mewn Angen a Banciau Bwyd ac ati.

Sawl blwyddyn yn ôl bûm yn ddigon ffodus i fynd i'r stiwdios teledu yng Nghaerdydd gyda dysgwyr i ddathlu Plant Mewn Angen ac roeddem ar y teledu, yn hyrwyddo'r Coleg.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Mae gen i gefndir mewn Gofal Plant ac roeddwn i’n dysgu Gofal Plant M3 a L1 am nifer o flynyddoedd nes i’r cyrsiau ddod i ben ar Gampws Ystrad ddwy flynedd yn ôl. Bellach mae'n parhau i gael ei ddysgu ar Gampysau Nantgarw ac Aberdâr.

Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ym maes Mynediad Galwedigaethol lle rydw i'n Diwtor Cwrs Llwybrau Galwedigaethol.

Rydw i wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cadarnhaol a sicrhau cynhwysiant drwyddi draw. Gallaf ennyn diddordeb dysgwyr yn llawn drwy fabwysiadu dull sy’n ysgogi ac yn ysbrydoli.

Rydw i’n ymfalchïo yn fy sgiliau trefnu ac wedi caffael llu o strategaethau ymddygiad sy'n arbennig o fanteisiol ym maes Mynediad Galwedigaethol.

Mae gen i lawer o brofiad o addysgu ar draws ystod o alluoedd a gallaf addasu'r lefelau gwaith i weddu i bob lefel o ddysgwyr, gan gynnwys dysgwyr ag ADY neu Awtistiaeth.

Hefyd, rydw i’n gweithio ar wasanaeth seibiant i bobl ifanc ag ADY ac Awtistiaeth yn ystod y gwyliau yn Ysgol Trinity Fields, lle rydw i'n arweinydd tîm. Mae gen i wybodaeth helaeth am ADY ac rydw i wedi gweithio’n yr ysgol hon ers dwy flynedd ar bymtheg.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau:

Enillais fy NNEB ym 1995 pan ailhyfforddais fel Nyrs Feithrin yng Ngholeg Ystrad Mynach. Enillais fy TAR yn 2003 yng Ngholeg Ystrad Mynach. Enillais radd B.A. Anrh. mewn Addysg Bellach yn 2006 yng Ngholeg Ystrad Mynach

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Roeddwn yn ymwneud â Girlguiding am bum mlynedd ar hugain fel Brownie Guider ac roeddwn hefyd yn ymdrin â meysydd eraill fel Cynghorydd Gwyliau, Comisiynydd Ardal, a Mentor Rainbow Guider ar gyfer tywyswyr newydd.

Liz Terry

Liz Terry

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol. Rydw i wedi bod yn dysgu ers 24 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld dysgwyr yn symud ymlaen, boed hynny’n golygu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu gyflawni cyflawniadau personol, nad ydynt yn cael eu mesur gyda chymwysterau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar ôl imi gwblhau fy ngradd, symudais i Gaerdydd a gweithio ar brosiect Barnardo’s gydag oedolion ag anawsterau dysgu. Ar yr un pryd es i i Goleg Glan Hafren i gwblhau cymhwyster mewn Gofal Cymunedol. Yna es i weithio ar brosiect ieuenctid yn helpu dysgwyr agored i niwed gyda materion lles. Dechreuais gwrs Sgiliau Sylfaenol hefyd.

Fe wnes i ddysgu Saesneg fel iaith dramor am flwyddyn ym Mhrifysgol Prague. Ar ôl dychwelyd, cefais swydd fel gofalwr oedolion ag anableddau dysgu. Gweithiais gyda'r sefydliad am 7 mlynedd, ac yn y cyfnod hwnnw cwblheais fy nghwrs TAR. Yna cefais swyddi rhan amser gyda Mencap, Prifysgol Abertawe ac Addysg Gymunedol Merthyr Tudful, yn weithio gydag oedolion ag anawsterau dysgu – yn dysgu Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Byw'n Annibynnol. Dechreuais weithio i Goleg Aberdâr yn yr adran Mynediad Galwedigaethol hefyd. Yn ystod fy nghyflogaeth gyda Choleg Aberdâr a Choleg Morgannwg, gweithiais yn yr adran Sgiliau Sylfaenol hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Lefel O

Safon Uwch

Diploma AU

BA yn y Dyniaethau

Gofal Cymunedol

TAR

Sgiliau Sylfaenol 9282

Sgiliau Sylfaenol Lefel 3 Llythrennedd

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i wedi hedfan dros Driongl Bermuda

Rachael Cooke

Rachael Cooke

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd

Dechreuais ddysgu ar Gampws Ystrad Mynach ym mis Hydref 1997, gyda dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn dilyn fy lleoliad gwaith ymarferol ar gyfer fy nghwrs TAR yng Ngholeg Prifysgol Cymru Casnewydd. Dyma le’r ydw i wedi bod ers hynny ac rydw i’n mwynhau'n fawr.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cafwyd llawer o gyflawniadau - popeth o ymweliadau preswyl i Wobr Dug Caeredin. Mae pob blwyddyn yn gyflawniad. Mae gwylio'r dysgwyr yn tyfu mewn hyder yn gyflawniad waeth pa mor fawr neu fach yw’r datblygiad.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant.

Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol bûm yn gweithio mewn siop leol ac rydw i wedi gweithio yn y diwydiant Gofal hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i radd BSc. mewn Ffitrwydd ac Iechyd o Brifysgol Dwyrain Llundain a chymhwyster TAR o Goleg Prifysgol Cymru Casnewydd.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n mwynhau'r awyr agored. Popeth o gerdded i ddringo creigiau ac abseilio. Rydw i’n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu.

Val Smith

Val Smith

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mwynhau fy swydd o hyd

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rwy'n dysgu ioga a myfyrdod ac rwyf wedi gwneud hynny ers 23 mlynedd! Fodd bynnag, rwyf wedi ymarfer ioga a myfyrdod ers pan oeddwn yn 12 oed. Rwy'n cynnal gweithdai a dosbarthiadau ioga wythnosol ac rwyf wrth fy modd. Dros y blynyddoedd rwyf wedi casglu rhagor o brofiad a chymwysterau mewn addysg awyr agored ac rwyf bellach yn rhedeg rhaglen Dug Caeredin ar gyfer ein hadran yn y coleg.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Tystysgrif Addysg

Diploma mewn Addysg

Arlwyo C&G: 706 1/706 2/706 3

Gwobr Hylendid Bwyd Sylfaenol

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Diploma ARCH mewn A&P a Hydrotherapi Colon

Diploma BWY

Arweinydd Grwpiau Cerdded

Dyfarniad BELA

NNAS Aur

Dyfarniad Arweinydd Beicio Mynydd

Dyfarniad Cynnal a Chadw Beic Lefel 1

Diploma BSY mewn Maeth (fegan / llysieuol)

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Iechyd, Bwyd, Ymarfer corff yn yr awyr agored, Pobl

Ruth Majeed

Ruth Majeed

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn dysgu Drama a Cherddoriaeth yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol er 2008. Cyn y pandemig roeddwn i'n cynnal dosbarthiadau yn y gymuned, ond eleni rydw i wedi bod yn rhan o'r tîm sy'n darparu Sgiliau Byw’n Annibynnol yn Nantgarw.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy llwyddiannau mwyaf yw'r perfformiadau rydw i wedi'u cynnal gyda dosbarthiadau yn y gymuned, yn amrywio o berfformiadau côr i theatr gerdd, comedïau, dramâu a phantomeimiau. Mae'r holl berfformiadau wedi bod yn llwyddiannau mawr i'r cyfranogwyr ac i’r cynulleidfaoedd.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Cyn gweithio i Goleg y Cymoedd, bûm yn gweithio fel actor theatr, awdur a chyfarwyddwr. Gan fy mod i'n gweithio'n rhan amser i'r coleg, rydw i’n gweithio hefyd fel ymarferydd drama i fudiad Tîm Datblygu'r Celfyddydau Bwrdeistref Sirol Caerffili, gan gynhyrchu perfformiadau yn Sefydliad y Glöwyr yn y Coed Duon a lleoliadau eraill yn y Cymoedd. Cyn fy ngyrfa theatr, roeddwn i’n gweithio fel cerddor, drwy waith sesiwn; cyfeilio ac addysgu. Fy mhrif offerynnau yw’r piano, y gitâr a’r ffliwt.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i 8 Lefel O, 3 lefel Lefel A yn y Saesneg, Hanes a Gwleidyddiaeth a Lefel S Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth Saesneg. Mae gen i FUE yn y Saesneg, Athroniaeth a Chymdeithaseg o Brifysgol Reading, ond gadewais cyn yr arholiadau terfynol.

BA Anrh mewn Drama (gyda'r Cyfryngau) o Brifysgol De Cymru. (2007)

TAR o Brifysgol Casnewydd (2008)

Ar hyn o bryd rydw i’n dysgu Cymraeg gyda Choleg y Cymoedd

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Bedair blynedd yn ôl, etifeddais geffyl Arabaidd o'r enw Fred sydd wedi fy nysgu i farchogaeth ac mae'n debyg mai ef yw fy ffrind gorau.

Helen Taylor-Hodges

Helen Taylor-Hodges

Beth ydych chi'n ei ddysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn yr adran Mynediad Galwedigaethol yng Ngholeg y Cymoedd ers bron i dair blynedd bellach. Dechreuais fel Cynorthwyydd Cymorth i Ddysgwyr a deuthum yn Hyfforddwr Swyddi pan ddechreuodd y rhaglen ‘Porth i Gyflogaeth’ ym mis Medi 2019.

Cynlluniwyd y rhaglen Porth i Gyflogaeth i helpu pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol rhwng 16 a 24 oed i ddod o hyd i waith drwy roi profiadau bywyd go iawn iddynt yn y gwaith mewn interniaeth dan gymorth yn ystod eu blwyddyn olaf yn y coleg.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld un o'n dysgwyr yn symud ymlaen o'r rhaglen y llynedd i ddechrau gweithio ar raglen brentisiaeth yn adran Parciau a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae'n hyfryd gweld cynnydd taith gwaith y dysgwyr.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Cyn dechrau gweithio yn y coleg, roeddwn i wedi cael gwahanol lwybrau gyrfa ar hyd y blynyddoedd sydd wedi rhoi cychwyn da imi wrth imi gefnogi ein dysgwyr i fynd allan i'w lleoliadau gwaith.

Rydw i wedi cael profiad ym maes manwerthu, gofal plant, gofal cymdeithasol, lletygarwch, gwasanaethau cwsmeriaid a'r diwydiant teithio yn ogystal â gweithio i wahanol gynghorau lleol yn yr adran addysg a gyda sefydliadau gwirfoddol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Penderfynais i ddychwelyd i'r brifysgol 9 mlynedd yn ôl (gan brofi nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu pethau newydd) ac enillais fy Nhystysgrif Broffesiynol mewn Addysg yn 2014. Hefyd, mae gen i gymwysterau mewn cymorth lleferydd ac iaith yn yr ystafell ddosbarth, iaith arwyddion Prydain (lefel 1), gwasanaethau cwsmeriaid, gofal plant a chymorth i deuluoedd (meithrin).

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Fy mreuddwyd yw prynu gwersyllfan a theithio ar hyd America a Chanada ynddi, unwaith y byddaf yn cyrraedd oed pan allaf ymddeol.

 

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa