Yn ôl

Cwrdd â'r Staff

#

Geraint Kettley

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cymhwyso fel athro

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Treuliais 5 mlynedd fel Comando gyda’r Môr-filwyr Brenhinol gyda theithiau yn Afghanistan.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Gradd BSc Anrh mewn Gwyddor Chwaraeon, TAR mewn Addysg Gorfforol Ysgol Uwchradd, Hyfforddwr Personol Lefel 3, Hyfforddwr Rygbi Lefel 2 URC a Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Lefel 1 URC.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Enillais y wobr ‘penderfyniad’ gyda’r Môr-filwyr Brenhinol am gwblhau fy holl brofion Comando gydag anaf i fy mhen-glin.

Jayne Edwards

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Gwasanaethau Cyhoeddus

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Ddigwyddodd fy nghyflawniad personol mwyaf yn ystod fy nghyfnod gyda Gwasanaethau Cyhoeddus - sef dringo mynydd yn llwyddiannus: er mai dim ond Pen-y-Fan ydoedd, byddai unrhyw un sy'n fy adnabod cytuno nad ydw i fel arfer yn hoffi gwneud unrhyw beth egnïol. Rydw wedi dringo Pen-y-Fan ddwywaith ers hynny a heddiw rydw i lawer yn fwy egnïol yn gorfforol ac yn fwy ymwybodol o iechyd - mae hyn yn ganlyniad uniongyrchol i weithio ar y cwrs hwn gyda'r tîm. Yn academaidd fy nghyflawniad mwyaf oedd ennill Gradd Meistr yn llwyddiannus yn 2012.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi cael gyrfa amrywiol ers gadael yr ysgol yn 16 oed. Dechreuais i, fel y rhan fwyaf o bobl o’r un cyfnod â mi, yn gweithio ar Gynllun Llywodraeth a arweiniodd yn gyflym at gyflogaeth lawn amser. Rydw i wedi bod yn uchelgeisiol erioed ac mae'r uchelgais hon wedi fy ngyrru dros y 37 mlynedd diwethaf. Rydw i wedi rhedeg sawl busnes ac wedi bod yn eithaf mentrus dros y blynyddoedd - mwynheais fod yn fòs arnaf fy hun ac roedd hyn yn gweddu i'm ffordd o fyw nes i mi benderfynu dychwelyd i addysg lawn amser yn y coleg ym 1996 i gwblhau gradd ôl-raddedig yn fy nhair blynedd gyntaf. Mae'n debyg y gallwch ddweud fy mod wedi cael fy mrathu gan y byg dysgu ac rydw i’n parhau i ddysgu ac ennill cymwysterau hyd heddiw.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i bortffolio cryf o gymwysterau sy'n caniatáu imi ddod â gwahanol brofiadau i'r cwrs a'r ystafell ddosbarth. Mae gen i radd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n ddefnyddiol ar gyfer yr unedau cyflogadwyedd rwy'n eu cyflwyno. Hefyd, mae gen i Radd Anrhydedd mewn Addysg a Hyfforddiant ac rydw i'n ddarlithydd cymwysedig mewn addysg bellach.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i wedi bod yn ysgrifennydd fy nghlwb rygbi hŷn lleol, bob yn ail â pheidio am y 25 mlynedd diwethaf, un o’m prif ddiddordebau - mae'r gweithgaredd / cyfrifoldeb hwn yn fy nghadw i’n brysur iawn ar benwythnosau. Rydw i’n cymryd rhan mewn ystod eang o rolau yn y clwb hwn sy'n amhrisiadwy imi yn rhinwedd fy swydd gan ei fod yn rhoi ystod o brofiad ymarferol imi.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa