Yn ôl

Meet the Staff

Gail Pritchard

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn y coleg er 1990 yn dysgu ym maes Arlwyo a Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Enillais wobr Darlithydd AB / AU y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu Oedolion Inspire! yn 2014.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Roeddwn i’n gweithio mewn gwesty ac i awdurdod iechyd cyn ymuno â Choleg y Cymoedd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i amrywiaeth o gymwysterau arlwyo ac addysgu.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n mwynhau gwylio’r dysgwyr yn fy maes pwnc yn symud ymlaen drwy gydol y flwyddyn. Mae cymaint o filltiroedd yn cael eu teithio rhwng mis Medi a mis Mehefin bob blwyddyn.

Y tu allan i'r coleg rydw i wir yn mwynhau treulio amser gyda fy nheulu yn fy ngharafan.

Anthony Brett

Darlithydd Sgiliau Byw'n Annibynnol

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n ddarlithydd mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cael fy enwebu’n hyfforddwr cenedlaethol ar gyfer Rhifedd gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol a theithio ledled Cymru yn rhannu arfer gorau ag ymarferwyr eraill.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio am dros 23 mlynedd fel darlithydd yn y coleg, yn gweithio mewn amrywiaeth o adrannau ac yn cael fy nghanmol yn gyson gan ESTYN a chyrff dyfarnu am ansawdd adnoddau ac addysgu a dysgu fy nosbarthiadau. Mae gen i brofiad blaenorol o weithio mewn swyddfa ym maes rheoli credyd corfforaethol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

9 Lefel O, 3 Safon Uwch, BA mewn Llenyddiaeth Saesneg, BSC (Anrh) mewn Addysg a'r Cyfryngau, TAR mewn AB, Diploma Uwch mewn Addysg Anghenion Arbennig, Dyfarniad Aseswr, Dyfarniad Dilysu

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Er fy mod i wedi bod i dros 100 o wyliau cerddoriaeth gan gynnwys Glastonbury, Reading, Green Man a Truck Festival, rwy’n casáu gwersylla

Claire Hughes Davies

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol am 8 mlynedd ac am 2 flynedd yn yr Adran Sgiliau Sylfaenol. Rwy'n dysgu dysgwyr Lefel Mynediad ac rwyf wrth fy modd! Hefyd, fi yw’r Cydlynydd Campws ar gampws Nantgarw, felly rwy'n ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â'r holl ddysgwyr a staff yn ein hadran.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mae pob cyflawniad yn cyfrif. Mae’r cyflawniadau rheolaidd hyn yn cyfrannu at un cyflawniad mawr. Rwy’n cyffroi bob tro y mae un o'm dysgwyr yn cofio rhywbeth rydym ni wedi'i wneud mewn sesiwn flaenorol a phan rydw i’n gallu gweld eu bod nhw'n mwynhau gweithgaredd dysgu yn fawr. Hefyd, rwy’n mwynhau datrys problemau gyda fy nghydweithwyr ac rwy'n dathlu pob canlyniad cadarnhaol! Ond fy nghyflawniad personol mwyaf yw dysgu cân a dawns ar y cyd i ychydig o grwpiau. Mae'n anhygoel bod yn rhan o gân neu ddawns a gweld cymaint o wynebau'n gwenu a chlywed pobl yn cael hwyl.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi dysgu am 25 mlynedd yn y sector Addysg Gynradd ac Addysg Bellach. Cyn imi weithio yng Ngholeg y Cymoedd, roeddwn i'n athrawes ysgol gynradd am 13 mlynedd yng Nghaerdydd a Chaerffili. Penderfynais symud i’r coleg, oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn gweithio ochr yn ochr â dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydw i’n Weithiwr Ieuenctid cymwysedig hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Rwy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd, dyma fy llwyddiannau hyd yn hyn:

  • Meistr Addysg mewn Cynhwysiant ac Anghenion Addysgol Arbennig
  • Diploma Ôl-raddedig mewn Anghenion Addysgol Arbennig
  • Aelod Cyswllt o'r Gymdeithas Dyslecsia (asesydd Anawasterau Dysgu Penodol)
  • Baglor Addysg (Anrh) - addysg gynradd
  • Gitâr Gradd 6 a Phiano Gradd 1

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n briod gyda 2 o blant, felly mae bywyd yn brysur ar y cyfan. Fodd bynnag, pan rydw i’n gallu, rwy'n mwynhau ymlacio gyda fy nheulu. Rydym ni i gyd yn dysgu hwylio, ond rydw i'n well o dan y dec yn gwneud y te! Rydw i’n dda iawn yn chwarae Pacman (sy’n dangos fy oedran) ac rydw i wrth fy modd yn darllen am gyfnod y Tuduriaid, yn enwedig Harri VIII. Rydw i’n dal i ddysgu canu'r piano ac un diwrnod rwy'n gobeithio chwarae heb fod yn nerfus!

Donna Jones

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers 13 blynedd. Rydw i wedi dysgu mewn tair adran wahanol - Gofal, Cyfrifiadura ac ar hyn o bryd Mynediad Galwedigaethol. Fi yw tiwtor cwrs 2 gwrs gwahanol; Sgiliau Adeiladwaith M3 a Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth M3.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Fy nghyflawniad mwyaf fyddai'r llwyddiant a gaf gyda fy nysgwyr. Rydw i’n gweithio gydag ymddygiad heriol bob dydd ac mae meithrin perthynas â'm dysgwyr yn her ar ei phen ei hun. Sicrhau bod y dysgwyr hyn yn cael eu hysbrydoli a'u gwerthfawrogi yw fy mhrif nod.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Rydw i wedi gweithio yn y sector addysg ar hyd fy ngyrfa waith. Roeddwn i’n Nyrs Feithrin flynyddoedd lawer yn ôl cyn dechrau swydd fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu yn y coleg wrth weithio'n rhan amser fel tiwtor. Rwyf bellach yn diwtor llawn amser.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Gallaf siarad dwy iaith, Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain. Rwy’n Gyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain Lefel 6 cymwysedig.

Donna Price

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers bron i 28 mlynedd. Rydw wedi bod yn aelod o'r staff cymorth a’r staff addysgu yn ystod yr amser hwnnw; 21 mlynedd mewn rôl cymorth gweinyddol ac yna 7 mlynedd mewn rôl addysgu. Fodd bynnag, roeddwn i’n dysgu mewn rôl ran-amser flynyddoedd lawer yn ôl.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Ni allaf feddwl am un penodol ond bob blwyddyn mae'n gyflawniad gweld dysgwyr yn cyflawni nid yn unig o ran cymwysterau academaidd ond o ran ennill sgiliau a hunanddatblygiad ac mae gwybod fy mod wedi cyfrannu at y broses hon gyda phobl eraill yn gyflawniad.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Ble i ddechrau? Dechreuodd fy rôl yn y coleg ar 7 Medi 1992 fel Cynorthwyydd Cymorth yn yr hyn a elwid ar y pryd yn y Ganolfan Dysgu Hyblyg. Roeddwn i’n rhoi cymorth i fyfyrwyr mewn amgylchedd dysgu. Yn raddol, ehangodd y swydd i fod yn rhan o’r adran Gwasanaethau Dysgwyr a oedd newydd ei ffurfio. Hefyd, aeth fy rôl ymlaen i ddatblygu system derbyn ganolog ar gyfer y coleg ac yn ddiweddarach i weithio mewn llawer o rolau a oedd yn canolbwyntio ar y myfyrwyr gan ddod yn Rheolwr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr Campws Aberdâr. Dros y blynyddoedd, bûm yn ymwneud â llawer o brosiectau a oedd yn canolbwyntio ar y myfyrwyr fel strategaethau cadw myfyrwyr a chefnogi'r Pennaeth presennol gyda phrosesau sefydliadol ynghylch uno Coleg y Cymoedd a Choleg Ystrad Mynach. O ganlyniad i'r uno, cododd cyfle i newid fy llwybr gyrfa a sicrhau swydd addysgu llawn amser yn Adran Busnes ac Astudiaethau Proffesiynol y coleg. Dros y saith mlynedd diwethaf, rydw i wedi cyflwyno amryw o gyrsiau sydd wedi dangos fy ngallu i addasu a fy ngallu i arallgyfeirio ac ailhyfforddi. Mae cylch gwaith y cwrs yn amrywio o Weinyddiaeth Fusnes ac Astudiaethau Busnes, Technoleg Gwybodaeth, Teithio a Thwristiaeth, Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Cymru, Celf a'r Cyfryngau Creadigol ac yn fwy diweddar cyrsiau Mynediad Galwedigaethol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Mae gen i ystod o gymwysterau gan gynnwys Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Busnes Rhyngwladol, HNC a Gradd Sylfaen mewn Busnes a Rheolaeth, Diploma Lefel 5 ILM a Chymhwyster Addysgu TAR.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda fy nheulu a chymryd rhan mewn chwaraeon. Rydw i’n mwynhau teithio, yn enwedig yn Ewrop; ymgolli yn niwylliant yr ardal yr ydym yn ymweld â hi ar y pryd. O ganlyniad, rydw i wedi bod yn dysgu siarad Eidaleg ers tair blynedd. Rydw i bob amser yn ceisio herio fy hun gyda gweithgareddau hamdden a fy her ddiweddaraf yw datblygu fy ngallu i nofio yn fy mlaen gyda chymorth fy nghydweithiwr Chris Summerill yn yr Adran Greadigol fel fy “Hyfforddwr”.

Dorian Atkins

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n dysgu Sgiliau Adeiladwaith Cam 3 yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol. Rydw i wedi bod yn gyflogedig yn y coleg am 11 mlynedd ac wedi bod yn dysgu ers 5 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld fy nysgwyr yn ennill medalau Aur ac Arian yng Nghystadleuaeth Sgiliau Rhanbarthol Cymru a Medal Efydd yn Rowndiau Terfynol y DU yn 2019.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio yn y maes adeiladu ers gadael yr ysgol yn 2001. Yn gyntaf, yn storfeydd masnachwyr adeiladwyr, yna gweithio fel labrwr safle cyn dechrau fy mhrentisiaeth Plymio yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw. Yna gweithiais am nifer o flynyddoedd yn y diwydiant cyn dychwelyd i'r coleg fel Technegydd rhan amser yn yr Adran Plymio yn 2009. Cymhwysais fel darlithydd yn 2015 ac rydw i wedi bod yn dysgu ers hynny.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Diploma NVQ Lefel 2 a 3 City & Guilds mewn Plymio

Dyfarniad Aseswr Lefel 3 City & Guilds

Dyfarniad Sicrwydd Ansawdd Mewnol Lefel 4 City & Guilds

Tystysgrif Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae cerddoriaeth yn rhywbeth arall y mae gennyf ddiddordeb ysol ynddi a chyn ymuno â'r coleg yn llawn amser roeddwn yn ddrymiwr mewn band roc teithiol.

Elaine Lippard

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Dechreuais ddysgu ym 1996. Yn wreiddiol, fi oedd yr athrawes Celf yng Ngholeg Aberdâr ac yn awr rwy'n dysgu myfyrwyr o'r 'Learning Curve'.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Rydym wedi cynnal llawer o brosiectau a gweithgareddau dros y blynyddoedd, yn fwy diweddar mae'r myfyrwyr wedi bod yn creu a gwerthu gemwaith gyda'r elw yn mynd i elusen.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Dwi erioed wedi gweithio mewn diwydiant.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Mae gen i radd BA Anrh mewn Dylunio 3 Dimensiwn a Cherameg a Gradd TAR mewn Addysg.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Mae gen i ddiddordeb mewn pethau ymarferol. Rydw i'n creu gemwaith ac yn ei werthu yn Amgueddfa Cwm Cynon. Hefyd, mae gen i ddiddordeb mewn garddio, garddwriaeth a byd natur.

Sally Begley

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu fel darlithydd dros dro tua 7 mlynedd yn ôl. Roeddwn yn dysgu TGCh Lefel 2 a 3. Ers hynny rydw i wedi cael amrywiaeth o rolau yn y coleg. Ar hyn o bryd, rydw i ar fy mhedwaredd flwyddyn yn dysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol, rydw i'n dysgu ar draws lefel Mynediad 1, 2 a 3 ac rydw i'n diwtor cwrs y cwrs newydd Porth i Gyflogaeth â Chymorth. Hefyd, rydw i'n dysgu ar ddarpariaeth Dug Caeredin.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi bod yn rhan o gynllun peilot newydd Llywodraeth Cymru i gynllunio a chynnal y cwrs newydd Interniaeth â Chymorth.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi cyn dod i'r coleg, mae hyn wedi rhoi sylfaen dda imi wybod y safon y mae angen i ddysgwyr ei chyrraedd cyn ein gadael i ddechrau ar eu hanturiaethau eu hunain.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Y prif gymwysterau sydd gen i sy'n berthnasol i'm gyrfa yw:

  • Cymwysterau mewn AAA / ADY
  • Sawl cymhwyster mewn TGCh
  • Cymwysterau Dug Caeredin
  • Cymhwyster addysgu
  • Gradd mewn Addysg

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i 4 pysgodyn o'r enw Eeny, Meeny, Miny a Moe.

Ross Thomas

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd

Ar hyn o bryd rydw i yn fy chweched flwyddyn lawn yn dysgu yn y coleg. Rwy'n dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol ac rydw i wedi bod yn diwtor cwrs i'r cyrsiau Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith (Mynediad 2), Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Mynediad 3) ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mynediad 3).

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gofynnwyd imi gymryd yr awenau fel tiwtor cwrs wrth barhau i gwblhau fy nghwrs TAR.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar ôl cwblhau fy ngradd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol De Cymru, dechreuais weithio yn yr ysgol leol, Ysgol Tŷ Coch, yn cynnal clybiau chwaraeon ar ôl ysgol. Yna symudais i'r coleg i fod yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu yn yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol. Tra’r oeddwn yn y rôl hon, cwblheais fy nghwrs TAR a deuthum yn diwtor cwrs ar gyfer y cwrs Chwaraeon a Gwasanaeth Cyhoeddus Mynediad 3 ar gampws Ystrad Mynach. Dros y blynyddoedd rydw i wedi gweithio ar bob un o'r pedwar campws ac yn fwyaf diweddar rydw i wedi bod yn diwtor cwrs ar gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Mynediad 3 a Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith Mynediad 2 ar Gampws y Rhondda.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

TAR Addysg Ôl 16, BSc. Anrh. Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n chwarae ac yn hyfforddi Pêl-droed Baner Americanaidd dros y Tydfil Trojans sy'n cystadlu yng Nghynghrair Pêl-droed Baner Americanaidd. Hefyd, rydw i wedi cynrychioli tîm rhanbarthol Cynhadledd y De Orllewin mewn twrnamaint cenedlaethol.

Helen White

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Mynediad i Wallt a Harddwch Lefel 3, rydw i wedi bod yn dysgu ers 17 mlynedd yn rhan amser.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Rydw i wedi cwblhau Dyfarniad Aseswr a Dilysu, ac wedi symud ymlaen i Up2 ac wedi annog gwaith cystadlaethau i'n hadran.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Rydw i wedi bod yn y diwydiant trin gwallt ers 34 mlynedd. Rydw i wedi gweithio mewn sawl salon trin gwallt ac roeddwn yn hunangyflogedig am 10 mlynedd hefyd. Rwy'n dal i weithio'n hunangyflogedig yn rhan amser.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Mae gen i gymwysterau mewn Celf, TG, Gwallt a Harddwch a Llythrennedd.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i’n hoff o gŵn ac rydw i wedi ymrwymo'n llwyr i'm teulu. Rydw i wrth fy modd yn dysgu trin gwallt ac rwy'n ymwybodol o'r angen am addysg lefel is ac rwy'n barod i ddarparu'r hyfforddiant gorau posibl i ddysgwyr sy’n tangyflawni.

Kirsty McDonald

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Rydw i’n dysgu sawl pwnc: Cyfathrebu SHC, Rhifedd SHC, Celf, Chwaraeon, Paratoi ar gyfer Gwaith, Byw'n Iach ac Iechyd a Diogelwch.

Rydw i’n dysgu ar nifer o gyrsiau er enghraifft: Gwasanaethau Gofal a Diwydiant, Adeiladwaith, Gwallt a Harddwch a'r Celfyddydau Perfformio. Rydw i’n dysgu dysgwyr o wahanol lefelau o Fynediad 1 i Lefel 1.

Rydw i wedi dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol ar draws pob un o'r pedwar campws ers tua 9 mlynedd yn rhan amser.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Cyflawni fy Nhystysgrif Addysg sydd wedi fy ngalluogi i ddysgu yn y coleg a helpu rhagor o ddysgwyr i gyflawni eu nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant.
Astudiais fy niploma mewn Gofal Plant ac Addysg yng Ngholeg Ystrad Mynach gyda'r nod o ddod yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu. Cefais swydd ran amser yn Ysgol Cae’r Drindod, lle dysgais lawer a chael llawer o brofiad gyda phobl ifanc ag ystod o anghenion.

Ar ôl cwblhau fy niploma, cefais gyfle gwych i weithio dramor dros gyfnod yr haf fel cynrychiolydd gwyliau. Ar ôl antur wych, gwelais hysbyseb am swydd ym maes mynediad galwedigaethol fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu.

Dechreuais weithio yn yr adran Mynediad Galwedigaethol fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu 15 mlynedd yn ôl. Roeddwn yn angerddol am gefnogi a helpu pob dysgwr i ddatblygu er mwyn cyflawni eu nodau. Gwelais yr holl waith gwych yr oedd y darlithwyr yn ei wneud a phenderfynais ddatblygu fy astudiaethau a chwblhau fy Nhystysgrif Addysg er mwyn ymuno â'r tîm addysgu.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Diploma mewn Gofal Plant ac Addysg
Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain
Tystysgrif Addysg

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod fy mod yn Ddyslecsig. Rydw i’n defnyddio hynny fel ‘cryfder’ er mwyn helpu fy nysgwyr i sylweddoli nad oes ots am labeli, gallwch gyflawni eich nodau!

 

Liz Terry

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Rydw i’n dysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol. Rydw i wedi bod yn dysgu ers 24 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Gweld dysgwyr yn symud ymlaen, boed hynny’n golygu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu gyflawni cyflawniadau personol, nad ydynt yn cael eu mesur gyda chymwysterau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Ar ôl imi gwblhau fy ngradd, symudais i Gaerdydd a gweithio ar brosiect Barnardo’s gydag oedolion ag anawsterau dysgu. Ar yr un pryd es i i Goleg Glan Hafren i gwblhau cymhwyster mewn Gofal Cymunedol. Yna es i weithio ar brosiect ieuenctid yn helpu dysgwyr agored i niwed gyda materion lles. Dechreuais gwrs Sgiliau Sylfaenol hefyd.

Fe wnes i ddysgu Saesneg fel iaith dramor am flwyddyn ym Mhrifysgol Prague. Ar ôl dychwelyd, cefais swydd fel gofalwr oedolion ag anableddau dysgu. Gweithiais gyda'r sefydliad am 7 mlynedd, ac yn y cyfnod hwnnw cwblheais fy nghwrs TAR. Yna cefais swyddi rhan amser gyda Mencap, Prifysgol Abertawe ac Addysg Gymunedol Merthyr Tudful, yn weithio gydag oedolion ag anawsterau dysgu – yn dysgu Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Byw'n Annibynnol. Dechreuais weithio i Goleg Aberdâr yn yr adran Mynediad Galwedigaethol hefyd. Yn ystod fy nghyflogaeth gyda Choleg Aberdâr a Choleg Morgannwg, gweithiais yn yr adran Sgiliau Sylfaenol hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Lefel O
Safon Uwch
Diploma AU
BA yn y Dyniaethau
Gofal Cymunedol
TAR
Sgiliau Sylfaenol 9282
Sgiliau Sylfaenol Lefel 3 Llythrennedd

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i wedi hedfan dros Driongl Bermuda

Rachael Cooke

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd
Dechreuais ddysgu ar Gampws Ystrad Mynach ym mis Hydref 1997, gyda dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn dilyn fy lleoliad gwaith ymarferol ar gyfer fy nghwrs TAR yng Ngholeg Prifysgol Cymru Casnewydd. Dyma le’r ydw i wedi bod ers hynny ac rydw i’n mwynhau'n fawr.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Cafwyd llawer o gyflawniadau - popeth o ymweliadau preswyl i Wobr Dug Caeredin. Mae pob blwyddyn yn gyflawniad. Mae gwylio'r dysgwyr yn tyfu mewn hyder yn gyflawniad waeth pa mor fawr neu fach yw’r datblygiad.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant.
Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol bûm yn gweithio mewn siop leol ac rydw i wedi gweithio yn y diwydiant Gofal hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Mae gen i radd BSc. mewn Ffitrwydd ac Iechyd o Brifysgol Dwyrain Llundain a chymhwyster TAR o Goleg Prifysgol Cymru Casnewydd.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i’n mwynhau'r awyr agored. Popeth o gerdded i ddringo creigiau ac abseilio. Rydw i’n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu.

Rebecca Turner

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Ymunais â'r coleg ym mis Hydref 2019, fel darlithydd llanw. Rydw i wedi bod yn dysgu Gofal Plant a’r Cyfryngau Creadigol Lefel Mynediad gyda’r Ysgol Mynediad Galwedigaethol. Rhwng popeth, dyma fy nhrydedd flwyddyn o ddysgu, rhwng gwaith cyflenwi a gweithio gyda Skillforce.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Fy nghyflawniad mwyaf yw gweld y myfyrwyr yn symud ymlaen ac yn cyflawni eu nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Rydw i wedi bod yn actio ers pan oeddwn i'n 11 oed. Rydw i wedi perfformio mewn theatrau fel Bristol Old Vic, Theatre Royal Bath a National Theatre London. Dechreuais astudio gradd mewn Drama yn 2011 gan raddio yn 2014; dyma le datblygais gariad tuag at gyfarwyddo a dysgu, nid yn unig dysgu drama ond dysgu sgiliau bywyd pwysig fel hyder a gwaith tîm. Cwblheais fy nghwrs TAR mewn Addysg Uwch yn 2018. Gweithiais i gwmni o’r enw Skillforce sy’n cyflwyno Gwobr y Tywysog William mewn sgiliau i blant cynradd ac uwchradd. Roedd y cwrs yn ymgorffori sgiliau bywyd ac yn hyrwyddo hyder, gwytnwch, hunangred a hunanreolaeth.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Mae gen i Ddiploma Cenedlaethol BTEC yn y Celfyddydau Perfformio, Dyfarniad Cenedlaethol mewn Dawns, Gradd BA Anrh mewn astudiaethau Drama a Theatr a TAR mewn Addysg Uwch.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i wrth fy modd gyda Disney ac rydw i wedi bod i dri o'r parciau (Paris, Florida a California) ac yn gobeithio mynd i bob un ohonynt yn ystod fy oes!

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa