Cyfrif Dysgu Personol (PLA) 

Mae’r Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnig mynediad am ddim at gyrsiau hyblyg er mwyn meithrin y sgiliau ac ennill y cymwysterau perthnasol sydd eu hangen i ddatblygu eich gyrfa.  

Cymhwysedd unigol 

Profir cymhwysedd wrth ymgeisio. Mae’r unigolion canlynol yn gymwys ar gyfer y rhaglen: 

Rhaid i’r unigolion fod yn: 

 • Byw yng Nghymru 
 • Dymuno meithrin sgiliau / ennill cymwysterau mewn sectorau â blaenoriaeth 
 • 19 oed neu’n hŷn 

Yn ogystal, rhaid i unigolion fodloni o leiaf un o’r meini prawf 

 • Incwm canolrifol (£29,500) 
 • Gweithiwr ar ffyrlo 
 • Gweithiwr ar gontractau sero awr 
 • Staff asiantaeth 
 • Mewn perygl o gael eich diswyddo 
 • Unigolion cyflogedig sydd wedi cael eu heffeithio’n negyddol yn ariannol gan yr economi neu sydd mewn perygl o gael eu heffeithio’n negyddol, er enghraifft lle bydd eu cyflog blynyddol disgwyliedig ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn llai na 26k neu y gallai dyfodol eu cyflogaeth fod mewn perygl o bosibl oherwydd eu bod yn gweithio mewn sector sy’n debygol o weld effaith negyddol wrth symud ymlaen oherwydd COVID-19 

Nid yw unigolion yn gymwys (wrth wneud cais) os ydynt yn unrhyw un o’r canlynol: 

 • Yn iau nag 19 oed 
 • Yn mynychu ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr 
 • Mewn addysg uwch lawn amser 
 • Yn ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
 • Yn wladolyn tramor anghymwys 
 • Yn derbyn Grant Dysgu neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg y Cynulliad 
 • Yn ddi-waith h.y. nid oes ganddynt gontract cyflogaeth 

PLA Funded Courses

Cyfrifyddiaeth a Chyllid

Adeiladu

Diogelwch Tân

Nwy

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lletygarwch

ISO

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Iechyd Galwedigaethol a Diogelwch

Peiriannau

Rheoli Prosiect

Datblygu Gwefannau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle