Multiply – RhCT

Beth yw Multiply?

Mae Coleg y Cymoedd wedi partneru gyda Choleg Pen-y-bont, Addysg Oedolion Cymru ac Equal Education i gefnogi oedolion a theuluoedd yn ardal RhCT i wella eu sgiliau rhifedd a mathemateg drwy Lluosi.

Rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth, drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cynnig cyrsiau rhifedd am ddim i fagu hyder gyda rhifau ac ennill cymhwyster yw Lluosi.

Mae sgiliau rhifedd da yn hanfodol yn y gweithle ac yn eich bywyd bob dydd. Gallant helpu i wella cyllid y cartref a’ch cefnogi i helpu eich plant gyda’u gwaith cartref. Gall gwella eich sgiliau rhifedd hefyd ddatgloi cyfleoedd gwaith newydd, gan arwain at gyflogau uwch a gwelliant yn eich lles, a bydd yn agor y posibilrwydd i symud ymlaen i lefelau uwch o hyfforddiant.


Pwy all gael mynediad at gyrsiau Multiply?

Mae cyllid Lluosi ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf, 19+ oed, nad ydynt yn meddu ar gymhwyster TGAU Mathemateg ar hyn o bryd.

I fynegi diddordeb mewn gwneud cais am gyrsiau a ariennir gan Lluosi, llenwch y ffurflen hon yma.

Mae Lluosi hefyd ar gael i gyflogwyr, er mwyn cefnogi gydag asesu lefelau sgiliau eich gweithlu a rhoi hwb iddynt.


Beth sydd ar gael drwy Multiply?

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o gefnogi yn y meysydd isod. Rhagor o wybodaeth i’w chyhoeddi cyn bo hir – Mynegwch ddiddordeb a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y bydd rhagor o fanylion yn dod i law.

 • Magu hyder tuag at gamau cyntaf cymwysterau rhifedd ffurfiol
 • Gwella sgiliau rhifedd i gael mynediad at swyddi
 • Mathemateg ychwanegol yn rhan annatod o gyrsiau galwedigaethol
 • Rhaglenni rhifedd a ddarperir gyda chyflogwyr
 • Gweithgareddau rhifedd a ddatblygir gyda phartneriaid i ymgysylltu â’r rhai anoddaf eu cyrraedd
 • Ymadawyr carchar

Reach new heights with Multiply | The Multiply programme is delivered through the UK Shared Prosperity Fund. Coleg y Cymoedd is proud to offer the Multiply programme through our partnership with Bridgend College, Adult Learning Wales and Equal Education.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau