Darpar weithwyr proffesiynol yn cael blas ar fyd arian

Cafodd dysgwyr busnes o Goleg y Cymoedd y cyfle i gael cipolwg ar fyd arian, gwarantau a buddsoddiadau ar daith unigryw i’r Sefydliad Siartredig.

Estynnwyd gwahoddiad i bump o ddysgwyr ar Lefel 3 BTEC Busnes ar gampws Nantgarw i ddiwrnod agored Gwasanaethau Ariannol ym mhencadlys y Sefydliad Siartredig Gwarantau a Buddsoddiadau (CISI) yn Llundain.

Mae’r bobl fusnes eiddgar hyn wedi dewis astudio am gymhwyster ychwanegol ‘Cyflwyniad i Warantau a Buddsoddiadau’ ochr yn ochr a’u hastudiaethau llawn amser.

Roedd y diwrnod agored yn cynnwys Rhwydweithio Cyflym a Chinio Rhwydweithio gydag ymarferwyr pwysig o fyd ariannol a thaith gynhwysfawr o Winterflood Securities a phencadlys CISI.

Cafodd y dysgwyr hefyd weld proffil o ddiwrnod ym mywyd rhywun proffesiynol lefel uchel mewn cwmni corfforaethol mawr a chwmnïau gwasanaethau ariannol arbenigol. Dangoswyd enghreifftiau o rôl fel Brocer Corfforaethol, Rheolwr Risg a Rheolaeth Gweithredol, Cyfarwyddwr Cleient, Rheolwr Cynnyrch a Rheolwr Buddsoddiadau i’r dysgwyr.

Dywedodd y tiwtor Busnes Kim Purnell “Roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr gwrdd ag ymarferwyr yn y sector ariannol ac fe gaethon nhw ymweld â llawr masnachu un o’r sefydliadau ariannol.”

“Dangosodd y dysgwyr ymroddiad i’r daith, gan hyd yn oed gwrdd am 5 y bore ar ddiwrnod cyntaf eu gwyliau Hanner Tymor i deithio i Lundain ar gyfer y gweithgareddau.”

Mae Nicola Rodgers, sy’n 20 oed o Bontypridd, yn astudio Lefel 3 Cyflwyniad i Warantau a Buddsoddiadau ochr yn ochr â chwrs Lefel 3 Busnes. Wrth edrych yn ôl ar yr ymweliad dywedodd: Roedd ymweld â CISI yn gyfle penigamp i gael gwell dealltwriaeth o’r swyddi gwahanol o fewn y sector ariannol a chwrdd â phobl ar hyd a lled y wlad sydd hefyd yn astudio’r un cymwysterau.”

Roedd Sam Braithwaite, 18, o Gaerffili, yn gweld budd o’r daith: “Roedd y diwrnod yn ddiddorol yn enwedig ymweld â’r llawr masnachu. Fe dderbynion ni gyngor gwerthfawr gan y bobl fusnes ar y diwrnod. Roedd yn ymweliad gwerth chweil.”

Ychwanegodd Ellis Smith, sy’n 18 oed o Gaerffili, sydd hefyd yn astudio modiwlau Busnes a CISI yn y coleg: “Roedd yn gipolwg arbennig i’r byd ariannol. Fe fydden ni’n ei argymell i unrhyw un.”

Tanlinellodd Stephen O’Shea, 21 oed o Maerdy, yr elfennau penodol yr oedd wedi cael budd ohonyn nhw: “Roedd yn dda cael siawns i siarad gyda gweithwyr go iawn yn y diwydiant arian drwy’r gweithgaredd rhwydweithio cyflym. Ond yn sicr fy hoff ran o’r dydd oedd y cyfle i ymweld â llawr masnachu Winterflood.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau