Dathlu Gwobrau Dysgwyr blynyddol Coleg y Cymoedd yng nghwmni’r athletwraig arwrol, Lowri Morgan

Cynhaliodd Coleg y Cymoedd ei seremoni Gwobrau Dysgwyr flynyddol yn ddiweddar ar ei gampws yn Nantgarw. Roedd y noson yn ddathliad o ddysgwyr ysbrydoledig y coleg a’u hymdrechion a’u cyflawniadau eithriadol yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Croesawodd y Pennaeth, Jonathan Morgan, y gwesteion a llongyfarch yr enwebeion ar gael eu henwi o blith 10,000 o ddysgwyr. Soniodd am arwyddocâd yr enwebiadau gan y tiwtoriaid a’r staff sy’n gweithio agosaf gyda’r dysgwyr o ddydd i ddydd. Talodd deyrnged arbennig i’r aelodau hynny o staff, ac i deuluoedd a ffrindiau fu’n cefnogi’r dysgwyr ar hyd y daith, ac i’r noddwyr hael a helpodd i wireddu’r noson.

Roedd y coleg yn falch iawn o groesawu un o’i gyn-fyfyrwyr yn ôl, Amy Williams. Mae Amy, oedd yn astudio Celfyddydau Perfformio ar gampws y coleg yn y Rhondda, ar fin graddio o Italia Conti yn Llundain, ac mae newydd sicrhau ei lle ar lyfrau asiantaeth dalentau o fri. Amy oedd yn arwain y digwyddiad ac fe gyflwynodd y siaradwr gwadd, y cyflwynydd teledu, yr anturiaethwr a’r rhedwr marathon, Lowri Morgan.

Rhoddodd Lowri anerchiad teimladwy a phersonol oedd yn sôn am ei hansicrwydd ei hunan yn ei harddegau, y gwersi bywyd mae wedi’u dysgu a’r doethineb mae wedi’i ennill ers hynny. Roedd y gwesteion yn amlwg dan deimlad gan ei chyngor i wneud cymariaethau â chi’ch hunan yn unig, ac i ddeall mai ‘pobl gyffredin sy’n cyflawni’r pethau mwyaf rhyfeddol’ mewn gwirionedd. Ei neges i gloi oedd i bobl ‘beidio ag ofni methu, ond i ofni anelu’n rhy isel.’

Cyflwynodd Amy’r enillwyr, gyda thros 50 o ddysgwyr o bob cyfadran yn derbyn eu tystysgrif a’u gwobr gan y siaradwr gwadd Lowri Morgan a noddwyr y gwobrau. Roedd y categorïau’n cynnwys ‘Cyfraniad at Fywyd y Coleg’ a’r ‘Gymraeg’.

Cafwyd egwyl rhwng cyflwyno’r gwobrau ar gyfer adloniant y noson – perfformiad gan ddysgwyr Celfyddydau Perfformio Campws y Rhondda gydag ensemble o’u sioe gerdd diwedd blwyddyn, ‘SIX!’.

Cafodd y gwobrau terfynol am ‘Gyflawniad Eithriadol’ a ‘Goresgyn Rhwystrau’ eu dewis gan y pennaeth o blith dros 50 o enillwyr.

Caiff y Wobr Goresgyn Rhwystrau ei chyflwyno i’r dysgwr sydd wedi goresgyn rhwystrau yn ystod eu cwrs, ond sydd wedi llwyddo i ennill eu cymhwyster. Cafodd y wobr yma ei chyflwyno i ddysgwr Paentio ac Addurno, Tyler Davis, sy’n astudio ar gampws Ystrad Mynach.

Luc Jones enillodd y Wobr Cyflawniad Eithriadol i gydnabod ei gyflawniadau wrth astudio yn y Coleg. Cafodd Luc farciau GMU llawn yn ei arholiadau Safon Uwch Gyfrannol ac mae wedi derbyn cynnig i astudio Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Wrth ddod â’r noson i ben, diolchodd y pennaeth i bawb am fynychu’r digwyddiad a llongyfarch y dysgwyr ar eu llwyddiannau. Dymunodd bob llwyddiant iddyn nhw i’r dyfodol.

Diolchodd hefyd i’r cwmni Arlwyo Chartwells, yn ogystal â’r llysgenhadon dysgwyr a’r staff cymorth a oedd wedi gweithio i gynnal noson bleserus iawn.

Llongyfarchiadau i holl enillwyr Gwobrau Dysgwyr 2023

Gwobr Safon Uwch – Gwobr Safon Uwch Gyfrannol    Seth Olner

Gwobr Safon Uwch – Gwobr Gwyddoniaeth BTEC       Jacob Trick

Gwobr Safon Uwch – Gwobr U2                                   Luc Jones

Gwobr Safon Uwch – Gwobr U2                                   Lilia Simonov

Gwobr Safon Uwch – Gwobr U2                                   Jakob Chukoury

Gwobr Entrepreneuriaeth                                             Finn Johnson-Denny

Gwobr Astudiaethau Plentyndod                                 Summer Lavis

Gwobr Astudiaethau Plentyndod                                 Jasmine Lucas

Gwobr Iechyd a Gofal Cymdeithasol                            Talia John

Gwobr Iechyd a Gofal Cymdeithasol                            Tiffany Bowditch

Gwobr Iechyd a Gofal Cymdeithasol                            Skye-Leah Jones

Gwobr Lletygarwch ac Arlwyo                                      Mali Leese

Gwobr Lletygarwch ac Arlwyo                                      Abigail Williams

Gwobr Lletygarwch ac Arlwyo                                      Bethany Carter

Gwobr Trin Gwallt a Harddwch                                     Sophie  O’Connell

Gwobr Trin Gwallt a Harddwch                                     Kristie Taylor

Gwobr Trin Gwallt a Harddwch (Barbro)                       Jacob Richards

Gwobr Diwydiannau Creadigol                                    Carla Jackles

Gwobr Diwydiannau Creadigol                                    Simone Bevan

Gwobr Diwydiannau Creadigol                                    Amber Verona

Gwobr Diwydiannau Creadigol                                    Rayya Bocus

Gwobr Dysgu Sylfaenol                                                Aiden John

Gwobr Dysgu Sylfaenol                                                Efân Powell

Gwobr Dysgu Sylfaenol                                                Halen Cusack

Gwobr Dysgu Sylfaenol                                                Amy Young

Gwobr Sgiliau Byw’n Annibynnol                                 Jack Pensom

Gwobr Sgiliau Byw’n Annibynnol                                 Jesse Cousins

Gwobr Sgiliau Byw’n Annibynnol                                 Jennifer Davies

Gwobr Sgiliau Byw’n Annibynnol                                 Yasmin Thomas

Gwobr Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai             Rhys Herbert

Gwobr Chwaraeon                                                       Jade Bevan

Gwobr Chwaraeon                                                       Lili Griffiths

Gwobr Adeiladu                                                           Tyler Davis

Gwobr Adeiladu                                                           Ruben Duggan

Gwobr Adeiladu                                                           Conor Milton

Gwobr Adeiladu                                                           Thomas Meredith

Gwobr Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth          Jasper Hynes

Gwobr Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth          Victoria Mullins

Gwobr Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth          Omorinola Akintioye

Gwobr Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth          Luke Stone

Gwobr Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth          Samuel Deabreu

Gwobr Peirianneg                                                        Dewi Middleton

Gwobr Peirianneg                                                        Patrick Laffan

Gwobr Peirianneg                                                        Talia Eddy

Gwobr Peirianneg                                                        Ronan Pellow

Gwobr Peirianneg                                                        Nicholas Singler

Gwobrau Prentisiaethau                                              Megan Christie

Gwobr Sgiliau                                                              Callum Davies

Gwobr Sgiliau                                                              Ashley Helyar

Gwobr Sgiliau                                                              Craig Mallen

Gwobr y Gymraeg                                                        Troy Daniel

Gwobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg, Campws y Rhondda                Thomas Coombs

Gwobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg, Campws y Aberdâr                  Ryan Allen

Gwobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg, Campws Nantgarw                  Rosie Adams

Gwobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg, Campws Ystrad Mynach          Jessica Froom

Gwobr Gofalwyr Ifanc                                                  Ethan Tucker

Gwobr Addysg Uwch                                                   Kian Stephens

Gwobr Goresgyn Rhwystrau                                        Tyler Davies

Gwobr Cyflawniad Eithriadol                                        Luc Jones

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau