Dathlwch Mis Datblygu Gyrfa gyda ni a dewch i adnabod rhai o’r bobl sy’n gwneud Coleg y Cymoedd mor wych!

Fel y trydydd cyflogwr mwyaf yng Nghaerffili a Rhondda Cynon Taf, rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu grymuso, a bod eu sgiliau bob amser yn gyfredol.

Dyma daith ein Huwch Bartner Busnes, Morgan Evans, ers ymuno â ni yn 2022.

Dywedwch ychydig wrthym am eich taith yng Ngholeg y Cymoedd

Ymunais â Choleg y Cymoedd ym mis Ionawr 2022 fel Partner Busnes yn y tîm Pobl a Diwylliant. Ers hynny, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i ymgymryd ag ystod o weithgareddau DPP sydd wedi helpu gyda fy natblygiad personol a phroffesiynol.

Ym mis Ionawr 2023, roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy mhenodi’n Uwch Bartner Busnes. Byddai hynny ddim wedi bod yn bosibl heb y DPP gwych yr wyf wedi’i gael a chefnogaeth fy rheolwr.

Allech chi fanylu ar y cyfleoedd datblygu gyrfa yr ydych wedi’u cael?

Wrth gwrs – a minnau’n gymharol newydd i’r ‘proffesiwn pobl’, roeddwn yn ddiolchgar i gael amrywiaeth o gymorth o bob lefel. Mae’r coleg yn ein hannog i gwblhau DPP a rhannu ein profiadau o hyfforddiant ag eraill.

Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i astudio fy CIPD Lefel 5 gyda chefnogaeth y coleg. Hefyd, rydw i wedi gallu cwblhau DPP ar Gyfraith Cyflogaeth yn ogystal â mynychu cynhadledd flynyddol CIPD a Gŵyl Gwaith CIPD.

Hefyd, fe wnaeth y coleg ariannu fy hyfforddiant i ddod yn Gyfryngwr Gweithle, yn ogystal â sesiynau hyfforddi rheolaidd gyda hyfforddwr allanol.

Ydych chi wedi gallu cael mynediad at fathau eraill o gymorth yn ystod y cyfnod hwn?

100%! Yn ogystal â chyfleoedd DPP ffurfiol, mae gennym ystod o aelodau profiadol o staff sydd hefyd ar gael i ddysgu oddi wrthynt, yn ogystal â defnyddio mentoriaid i gefnogi’r rhai sy’n newydd i’r rôl.

Ac rydyn ni am annog mwy o hyn ar draws y coleg. Rydym wedi datblygu llu o raglenni hyfforddi mewnol cyffrous ar gyfer y rhai sy’n chwilio am ddilyniant gyrfa yn y dyfodol, ac rydyn ni wedi cael adborth da iawn i hynny. Mae gennym nifer o fentrau dysgu a datblygu cyffrous wedi’u cynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd hon i helpu i ddatblygu’r cymorth datblygu y gallwn ei gynnig i’n staff.

Mae hynny’n wych clywed. Beth yw’r cyfle DPP gorau rydych chi wedi’i gael ers ymuno â’r coleg?

Astudio fy CIPD Lefel 5 o bell ffordd. Mae’r cymhwyster CIPD yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac mae wedi fy helpu’n aruthrol i ehangu fy ngwybodaeth am y ‘proffesiwn pobl’ a sut y gallaf helpu ein rheolwyr i gefnogi eu gweithwyr yn well.

Rydw i wedi cael fy rhyddhau o fy rolau dyddiol i astudio a gyda chefnogaeth fy rheolwr a fy nhiwtor. Rydw i bron â chwblhau fy nghymhwyster. Mae’n braf gwybod y bydd ymrwymiad y coleg i’m datblygiad yn fy ngweld yn ennill cymhwyster a all fod o fudd imi nid yn unig yn y coleg, ond y tu allan i’r coleg.

Rydw i’n ddiolchgar iawn i’r coleg am y cyfle i astudio fy CIPD a’r gefnogaeth i ganiatáu imi wneud hynny.

Sut mae eich datblygiad personol yn cael ei olrhain a’ch nodau gyrfa’n cael eu hanrhydeddu fel gweithiwr Coleg y Cymoedd?

Mae’n amlwg bod y coleg yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygiad staff. Adlewyrchir hyn yn y cyfleoedd hyfforddi gwych a roddir i’r holl staff. Disgwylir i bob aelod o staff gwblhau o leiaf 30 awr o DPP y flwyddyn, gan gadarnhau ymhellach ymroddiad y coleg i ddatblygiad staff. Mae gan bob un ohonom adolygiadau perfformiad lle byddwn yn trafod nodau personol ar gyfer y flwyddyn i ddod, a chynhelir sesiynau 1:1 rheolaidd gyda rheolwyr i gefnogi’r aelod o staff, ni waeth pa mor aml y teimlant fod ei angen arnynt.

Mae’r coleg yn cynnal diwrnodau HMS rheolaidd ar gyfer y staff cyfan gyda phwyslais ar y themâu sy’n effeithio ar Addysg Bellach. Cynhaliwyd ein un diweddaraf yn gynharach y mis hwn ar themâu allweddol megis cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal â lles gweithwyr.

Rydw i’n cael sgyrsiau’n aml â’m rheolwr llinell ynghylch cyfleoedd datblygu, boed hynny’n hyfforddiant yn y gorffennol neu’r dyfodol. Mae fy rheolwr wedi ymrwymo i fy nghefnogi gyda fy nodau datblygu ac yn fy annog i ddefnyddio dull dysgu cyfunol i hybu fy ngalluoedd personol a phroffesiynol.

Yn eich barn chi, beth yw’r rhan orau o fod yn weithiwr yng Ngholeg y Cymoedd?

Am gwestiwn! Popeth!

Rydw i’n ffodus i weithio i sefydliad sy’n rhoi cymaint o bwyslais ar les gweithwyr, datblygiad staff, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant – popeth dan haul!

Ers ymuno â Choleg y Cymoedd, nid oes diwrnod yr wyf wedi cwestiynu fy mhenderfyniad i ymuno â’r sefydliad.

Mae pob aelod o’r uwch dîm rheoli yn hawdd siarad â nhw, a gofynnir am fy marn yn rheolaidd wrth wneud penderfyniadau sy’n gwneud imi deimlo’n werthfawr iawn. Mae gan y coleg ystod o fentrau lles ar waith i gefnogi ei staff a theimlaf fy mod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn fy rôl i fywydau gwaith fy nghydweithwyr.

Oes unrhyw beth arall yr hoffech ei rannu am ddatblygu gyrfa yng Ngholeg y Cymoedd?

Wrth ymuno â Choleg y Cymoedd, roeddwn yn newydd i’r sector cyhoeddus a’r proffesiwn pobl ac rydw i wedi llwyddo oherwydd y gefnogaeth a gefais gan Goleg y Cymoedd.

Maen nhw wedi buddsoddi’n helaeth yn fy natblygiad ac fe enillais swydd newydd cyn pen 12 mis. Maent wedi bod yn wych yn cefnogi fy natblygiad, gan roi cyfleoedd gwych imi a darparu lle gwych i weithio.Porwch swyddi gwag presennol yng Ngholeg y Cymoedd: www.cymoedd.ac.uk/careers

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau