Declan yn diolch i Goleg y Cymoedd am ‘ail gyfle’ i ddilyn ei alwedigaeth ddelfrydol

Mae Declan Thomas, sy’n 19 oed ac yn dod o Drealaw, wedi ennill prentisiaeth y mae galw mawr amdani gyda Mid Glam Decorators, ac mae’n honni mai tiwtoriaid Coleg y Cymoedd sydd i ddiolch am ei roi ar ben ffordd ar ôl i’r ysgol ei fethu.

Gan guro mwy na chwe deg o fyfyrwyr, mae Declan wedi sicrhau hyfforddeiaeth yn un o’r cwmnïau mwyaf adnabyddus yn yr ardal ar ôl ymuno â chwrs Adeiladwaith Lefel Mynediad 3 y coleg ychydig dros ddwy flynedd yn ôl, tra oedd yn ofalwr rhan amser ar gyfer ei chwaer iau.

Gan adael yr ysgol heb lawer o gymwysterau TGAU, heb ysbrydoliaeth, ac yn jyglo cyfrifoldebau ychwanegol gartref, nid oedd Declan yn siŵr sut y byddai byth yn cyrraedd ei nod o fod yn berchen ar ei fusnes addurno ei hun rwy ddydd. Ar ôl clywed am yr amserlenni hyblyg a’r rhwydwaith o gymorth i fyfyrwyr, rhoddodd Declan ail gyfle i addysg drwy ymuno â Choleg y Cymoedd. Newidiodd ei fywyd drwy gofleidio’r dull ymarferol o ddysgu a’r annibyniaeth sy’n dod gyda bywyd coleg.

Wedi’i galonogi gan y berthynas o ymddiriedaeth a ddatblygodd gyda’i diwtoriaid a oedd yn cefnogi ei amgylchiadau personol, llwyddodd Declan i basio’r tair uned – Paentio, Gwaith Saer a Gosod Trydanol, ac oherwydd ei agwedd benderfynol a chadarnhaol, symudodd ymlaen i’r cwrs Sylfaen Paentio ac Addurno.

Mae Declan yn falch o fod wedi cael cyfle arall i ddilyn ei freuddwydion. Dywedodd: “Rydw i wrth fy modd yn y coleg. Mae’r tiwtoriaid mor agos-atoch ac yn hawdd siarad â nhw am beth bynnag yr ydw i angen cymorth ag ef. Fe wnaethon nhw fy annog i gadw fy mhen i lawr a cheisio fy ngorau a dyna wnes i.”

Wrth i Declan fagu hyder a dechrau mwynhau ei amser mewn dosbarthiadau, dechreuodd ffynnu yn academaidd. Cyflawnodd Declan waith o safon dda iawn, a gwnaeth argraff arbennig ar diwtoriaid yn ystod uned Cyflogadwyedd, lle bu’n profi ffug gyfweliadau ac yn paratoi CV.

Pan ddaeth masnachwyr lleol Mid Glam Decorators at y coleg i chwilio am brentis, roedd Declan yn sefyll allan fel y dewis amlwg o ran faint yr oedd wedi datblygu mewn cyfnod mor fyr.

“Petaech chi wedi dweud wrthyf fi ddwy flynedd yn ôl y byddwn i yn fy swydd ddelfrydol, yn teithio, ac yn gweithio mewn rhannau hardd o’r wlad ac wedi cwblhau gwaith addurno yn ddiweddar yng Nghastell Margam ym Mhort Talbot, fyddwn i ddim wedi eich credu. Rydw i wedi cael cymaint o gyfleoedd o fy mhrentisiaeth a mawr yw fy nyled i’m tiwtoriaid am hynny. Maen nhw wedi gwneud cymaint i mi a hebddyn nhw, fyddwn i ddim yma nawr.”

Wrth siarad yn annwyl am lwyddiant Declan, dywedodd y Darlithydd Adeiladwaith, Christopher Marsh:

“Rydw i’n gwrando ar straeon Declan ar brynhawn dydd Mercher yn y Gweithdai Peintio ac Addurno gyda balchder. Mae’n rhannu gyda mi’r holl deithio y mae’n ei wneud a’r gwaith y mae wedi’i gwblhau fel prentis. Mae Declan yn ddysgwr da iawn, ond trwy’r profiad hwn a gweithio yn y diwydiant, mae’n datblygu’n grefftwr gwych.”

Wrth edrych i’r dyfodol, dywedodd Declan: “Mae fy amser yng Ngholeg y Cymoedd wedi ehangu fy ngorwelion yn fawr. Rydw i’n mwynhau’r hyn rwy’n ei wneud nawr yn fawr iawn ac yn bwysicaf oll, rydw i’n hapus. Rydw i’n gobeithio cael fy nghwmni peintio ac addurno fy hun ryw ddydd, ac am y tro, rydw i wir yn mwynhau gweithio i gyrraedd yno ac rydw i’n gwybod fy mod yn gwneud fy nheulu yn falch.”

Dysgwch am gyrsiau Adeiladwaith yng Ngholeg y Cymoedd: https://www.cymoedd.ac.uk/courses/adeiladu-2/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau