Dysgwr o’r Coleg yn wir lysgennad dros Ofalwyr Ifanc

Bu Adam Parker, un o ddysgwyr Coleg y Cymoedd, yn cyd-ddathlu gyda’i deulu, ffrindiau a chyd-ofalwyr mewn noson arbennig pan dderbyniodd wobr ‘Gwella mewn Addysg’. Cynhaliwyd yr achlysur Gofalwyr Ifanc, wedi ei drefnu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, yng Nghlwb Bowlio Aberpennar i gydnabod y cyfraniad wneir gan ofalwyr ifanc sy’n gofalu am deuloedd a chyfeillion.

Mae Adam, 17 oed o Benrhiw-ceibr, yn mynychu Campws Aberdâr ac yn gwneud cwrs Astudiaethau Galwedigaethol, sy’n cynnwys TG, coginio a sgiliau sylfaenol. Mae’n plethu ei astudio â’i rôl allweddol o ofalu am ei dad, sydd hefyd yn cynnwys gofal dros nos.

Mae gofalwyr ifanc yn chwarae rôl bwysig iawn i’w teuluoedd, ac yn sgil hynny daw pwysau ar eu haddysg, lles, iechyd a bywyd cymdeithasol. Mae’n bwysig fod y gofalwyr yn cael y gefnogaeth orau posibl ac yn cael eu hangenion eu hunain wedi ei diwallu. Yn 2015 y cychwynnodd Adam ymweud â phrosiect y Gofalwyr Ifanc ac ers hynny dydy e ddim wedi edrych yn ôl.

Mae wedi gwneud nifer dda o gyfeillion newydd ers ymuno â’r prosiect ac wedi cael profiadau megis taith ar gwch cyflym rownd Bae Caerdydd a thaith llawn gweithgaredd i Lundain.

Wrth drafod gwobr Adam, meddai Swyddog Lles Coleg y Cymoedd, Laura Wilson, oedd yn bresennol yn yr achlysur: “Roeddwn i’n hynod falch o gael bod yn rhan o’r noson, i gyflwyno’r wobr i Adam. Mae’n bwysig i ni gydnabod y gwaith pwysig mae gofalwyr ifanc fel Adam yn ei wneud drwy eu rôl hanfodol ym mywyd eu teuluoedd, gan oresgyn sialensiau dyddiol. Ers iddo fod yn rhan o’r prosiect, rydw i wedi gweld Adam yn aeddfedu i fod yn llanc ifanc hyderus. Byddwn yn cydweithio’n agos â’r gofalwyr ifanc yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Meddai Adam: “Mae’r prosiect Gofalwyr Ifanc wedi bod yn un gwych. Rydw i wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd, wedi ymweld â nifer o fannau newydd a rhoi cynnig ar nifer o weithgareddau newydd. Un o’r prif fanteision ydy’r gefnogaeth a’r arweiniad anferth rydw i ei gael drwy’r rhaglenni addysgiadol sy’n cael eu darparu gan y Gofalwyr Ifanc; mae hyn wedi fy helpu gyda’m astudiaethau presennol ac wedi rhoi hyder i mi ymuno â chwrs TG yn y coleg gan gychwyn ym mis Medi.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau