Dysgwr sy’n oedolyn yn cymeradwyo’r Rhaglen Brentisiaeth

Mae Martin Room, sy’n 58 oed ac yn dod o Gaerffili, yn hyrwyddo manteision astudio, beth bynnag fo’ch oed. Pan oedd yn 16 oed, gadawodd Martin Ysgol Gyfun Bedwas a mynychu’r Coleg yn Ystrad Mynach, lle enillodd gymhwyster City & Guilds mewn Gosod Brics.

Fodd bynnag, oherwydd dirywiad y diwydiant adeiladu, symudodd o swydd i swydd i gefnogi ei deulu, ond roedd bob amser yn awyddus i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu ei yrfa yn y rôl.

Yn y pen draw, sicrhaodd swydd yn Pullman Rail lle bu’n gweithio fel Ffitiwr Lled-grefftus am 7 mlynedd. Gan ei fod yn awyddus i symud ymlaen yn y sefydliad roedd yn ffodus pan gododd y cyfle i ymgeisio am y cwrs NVQ Lefel 3. Pasiodd yr arholiad a chofrestru ar NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Rheilffordd, Tyniant Trên a Stoc Rholio.

Wrth siarad am y cwrs dywedodd Martin, “Roedd astudio drwy’r pandemig yn peri ei heriau ei hun oherwydd y cyfyngiadau symud ond byddwn yn bendant yn argymell Coleg y Cymoedd – er gwaethaf yr anawsterau. Roedd y tiwtor bob amser ar gael i gynnig cefnogaeth drwy amrywiol sianeli. Rwyf bellach wedi cwblhau’r cwrs ac wedi derbyn fy nhystysgrif NVQ Lefel 3.

Ers cwblhau’r cymhwyster, rwyf wedi derbyn dyrchafiad i Ffitiwr Crefftus ynghyd â chodiad cyflog, felly rwyf eisoes yn gweld budd astudio. Nid ydych chi byth yn rhy hen i astudio – mae bywyd yn ymwneud â phrofiadau dysgu. Mae’r un hwn wedi rhoi ymdeimlad enfawr o gyflawniad a hyder imi o ystyried yr amgylchiadau a fy oedran, sef cwblhau’r cwrs yng nghanol pandemig byd-eang. Mae’n dangos yn syml nad ydych chi byth yn rhy hen i ddysgu ac mae eich sgiliau profiad bywyd yn helpu.

Dywedodd Stephen Manning, Asesydd NVQ Dysgu Seiliedig ar Waith (Hedfanaeth/Peirianneg) yng Ngholeg y Cymoedd “Mae hi wedi bod yn bleser cefnogi Martin drwy ei gymhwyster. Mae hi wedi bod yn gyfnod anodd astudio drwy’r cyfnod clo; mae Martin wedi gweithio mor galed. Mae Martin wir yn ysbrydoliaeth i’w gydweithwyr yn Pullmans, yn cynnig cefnogaeth ymarferol a chymhelliant i gwblhau’r cwrs”.

Ychwanegodd Scott McCarthy, Rheolwr Hyfforddiant yn Pullman Rail “Yn Pullman Rail rydym wedi ymrwymo i ddarparu rhaglen hyfforddi o’r radd flaenaf i’n staff. Mae’r Rhaglen Addysg Oedolion wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Gan weithio mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd am dros wyth mlynedd, rydym wedi gweld deg o weithwyr yn cwblhau’r cwrs gyda deunaw arall yn cofrestru ar y cwrs y mis hwn. Mae Martin yn enghraifft wych o fanteision y rhaglen. Mae ei ardystiad o’r rhaglen wedi rhoi hyder a chymhelliant i’w gydweithwyr gwblhau’r cwrs”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau