Dysgwr trin gwallt yn llais entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru

Mae dysgwr Trin Gwallt Lefel 1, Debbie Walters, wedi ymuno â thîm o Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Syniadau Mawr Cymru er mwy bod yn llefarydd ar ran y rhai sy’n breuddwydio am fod yn fos arnyn nhw eu hunain.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn awyddus i recriwtio tîm gwirfoddol o Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid i gynrychioli ‘llais ieuenctid entrepreneuriaeth yng Nghymru’. Dyna nod a rennir gan Dîm Dyfodol@Cymoedd Coleg y Cymoedd, sy’n cynnal yr Hwb Menter a Chyflogadwyedd; ‘siop un stop’ ar gyfer mentora, arweiniad, hyfforddiant, a rhwydwaith mewnol i ddysgwyr ar draws y pedwar campws.

Er nad oedd hi eisoes wedi ystyried cychwyn ei busnes ei hun, ar ôl dysgu am y rhaglen ymgeisodd Debbie am le arni a gofynnwyd iddi fod yn Asiant Entrepreneuriaeth Ieuenctid. Bwrodd ati’n syth a dechreuodd gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp yn casglu barn darpar entrepreneuriaid ifanc ledled Cymru.

Meddai Debbie: “Fe wnes i gais i fod yn Asiant Entrepreneuriaeth Ieuenctid oherwydd roeddwn i am wneud rhywbeth newydd a oedd yn wahanol i fy nghwrs Trin Gwallt. Ar ôl dysgu am y rôl ar yr Hwb Menter a Chyflogadwyedd, roedd yn swnio fel cyfle gwych i wthio fy hun a magu hyder.

“Roedd Lesley o Dîm y Dyfodol yn fwy na pharod i fy nghefnogi yn fy nghais ac fe wnaeth hi fy annog drwy gydol y broses er gwaethaf fy nerfau.”

Fel Asiant Entrepreneuriaeth Ieuenctid, mae cyfranogwyr fel Debbie yn elwa o gael profiad gwaith gwerthfawr, ymuno â rhwydwaith o unigolion o’r un anian ledled Cymru, a chael mynediad at ddosbarthiadau meistr unigryw gydag arbenigwyr ac entrepreneuriaid blaenllaw. Drwy gyfres o drafodaethau, mae cyfranogwyr 16 – 25 oed ledled Cymru yn cyfrannu at lywio penderfyniadau ar gyfer dyfodol entrepreneuriaeth ieuenctid.

Ychwanegodd Debbie: “Fe wnaeth y trafodaethau fy ngalluogi i rannu fy marn gyda phobl newydd, darganfod modelau rôl entrepreneuriaeth ieuenctid, a chwrdd â gwesteion arbennig sy’n gwneud pethau anhygoel yn eu diwydiant.

“Roeddwn i’n teimlo’n nerfus iawn ar y dechrau. Doeddwn i erioed ymgymryd â rôl fel hon o’r blaen, ond gadewais i’r cyfarfod cyntaf yn llawn cyffro ac yn barod am fwy. Roedd yn deimlad gwych gallu bod yn rhan o dîm o bobl sy’n gweithio i helpu pobl ifanc i gyflawni eu breuddwydion. Ers hynny, rydw i wedi ystyried cychwyn fy musnes fy hun yn y dyfodol, sy’n rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei ystyried o’r blaen.

Mae gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru ac fe’i hariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth wedi’i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd am ddatblygu syniad busnes. O fŵtcamps i weithdai, mae pobl ifanc sy’n ystyried entrepreneuriaeth yn cael cyngor ac adnoddau gwerthfawr ar sut i roi hwb i’w busnes eu hunain.

Gan weithio’n agos gyda Syniadau Mawr Cymru, mae Tîm Dyfodol@Cymoedd Coleg y Cymoedd yn sicrhau bod gan ddysgwyr sy’n ystyried hunangyflogaeth fynediad at adnoddau i gryfhau eu nodau busnes. Mae’r Tîm Dyfodol@Cymoedd hefyd yn gweithio i gynnig cyfleoedd i ddysgwyr sydd am archwilio opsiynau gyrfa a datblygu eu dyheadau busnes a phersonol.

Dywedodd Rheolwr Menter, Sgiliau a Chyflogadwyedd Coleg y Cymoedd, Lesley Cottrell: “Fy nod fy hun a nod tîm Dyfodol@Cymoedd yw cynnig y gefnogaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr ar draws y coleg i ddatblygu eu sgiliau personol a’u hyder. Drwy gyfleoedd fel menter wirfoddol Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Syniadau Mawr Cymru, mae dysgwyr fel Debbie yn gallu elwa o brofiadau newydd a all roi hwb i’w datblygiad personol a gyrfaol.

“Rydw i mor falch o Debbie am fentro gwneud cais fel Asiant Entrepreneuriaeth Ieuenctid a gwthio ei hun i fod yn rhan o gyfle mor gyffrous. Byddwn ni’n parhau i’w chefnogi yn ei gyrfa a’i thaith bersonol, ac rydym ni’n edrych ymlaen at ei gweld yn magu hyder hyd yn oed ymhellach.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau