Dysgwyr Aml-Grefft Coleg y Cymoedd yn ymuno â gwirfoddolwyr sy’n brwydro i achub neuadd les wrth galon y gymuned leol

Safai Sefydliad y Glowyr Cefn Fforest, a godwyd yn ystod y cyfnod rhwng y rhyfeloedd, fel lle i lowyr a’u teuluoedd gwrdd a hamddena pan oedd y cyfnod diwydiannol yn ei anterth, ond dirywiodd ar ôl i ddiwydiant glo De Cymru ddod i ben.

Ar ôl gwasanaethu fel neuadd gymunedol, clwb rygbi, a chlwb bocsio, caeodd yr adeilad ychydig cyn y pandemig Covid, gan adael pobl leol yn ddigalon wrth ei weld yn cael ei wastraffu.

Nawr, mae myfyrwyr Aml-Grefft Lefel 1 Campws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd wedi ymuno â gwirfoddolwyr Cyfeillion Sefydliad y Glowyr Cefn Fforest sydd wrthi’n adfer y neuadd fel canolfan gymunedol a chyfleusterau TG ar gyfer y rhai heb gyfleusterau gartref.

Dan arweiniad eu Darlithydd Plastro, Terrence Watkins, bydd y deg myfyriwr yn treulio un diwrnod yr wythnos yn y Sefydliad am weddill y flwyddyn academaidd, yn cefnogi ymdrechion adnewyddu drwy rendro, plastro, a llafurio.

Daw’r cyfle ar ôl i Terrence, sy’n un o drigolion Cefn Fforest, ddilyn taith y gwirfoddolwyr ar y cyfryngau cymdeithasol ac oherwydd iddo fwynhau defnyddio’r Sefydliad yn ei ieuenctid, a dechrau treulio rhywfaint o’i amser sbâr ei hun yn ei blastro ac yn helpu i adfer a phlastro rhywfaint o’r nenfwd bwaog y brif neuadd ei hun.

Rhannodd hyn gyda’i fyfyrwyr a oedd hefyd yn awyddus i roi yn ôl i’r gymuned leol, yn ogystal â chael profiad o waith ar safle adeiladu byw drostynt eu hunain. Gwnaed y gwiriadau perthnasol i ganiatáu iddynt ddechrau gweithio yn y Sefydliad ym mis Rhagfyr.

Eglurodd Terrence, “Dyma gyfle amhrisiadwy i’r dysgwyr ddeall sut beth yw gweithio ar safle adeiladu go iawn. Yn y gweithdy, maen nhw wedi arfer plastro wal dim ond er mwyn iddi gael ei thynnu i lawr ar ddiwedd y dydd.”

“Drwy helpu gyda’r prosiect hwn, byddant yn rhan o’r Sefydliad am byth, a byddant yn gallu gweld eu gwaith yn datblygu dros amser. Flwyddyn o nawr byddant yn gallu edrych yn ôl ar bopeth y maent wedi’i gyfrannu a chael pleser o weld y gwahaniaeth y maent wedi’i wneud.”

Mae Cyfeillion Sefydliad y Glowyr Cefn Fforest yn gwerthfawrogi cefnogaeth y dysgwyr yn fawr, yn enwedig gan fod eu gwaith yn bwrw trwy ofod ar gyfer ffenestri newydd yn eu hail wythnos ar y safle wedi caniatáu i’r gwydr gael ei osod yr un diwrnod.

Rhoes aelod o’r grŵp Cyfeillion, Dean Jones, ddiolch i’r dysgwyr am eu hamser: “Rydym mor hapus gyda’r cymorth y maent wedi ei roi i ni – mae wedi bod yn hwb enfawr i’r gwaith parhaus yma ac nid oes unrhyw ffordd y gallem fod wedi’i wneud hebddyn nhw.”

Mae Dean a’i bartneriaid wedi bod yn ceisio achub y Sefydliad ers ychydig dros bum mlynedd, gan gynnal rafflau a digwyddiadau codi arian, cyn dod yn fwy llwyddiannus gyda grantiau yn y misoedd diwethaf. Meddai: “Rydym wedi cael ein syfrdanu gan y gefnogaeth rydym wedi’i chael gan gwmnïau a gwirfoddolwyr lleol. Dyma brosiect cymunedol ac ni allwn aros i allu ei roi yn ôl i’r gymuned, wedi’i adnewyddu’n llwyr, fel y gall ffynnu unwaith eto.”

“Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth myfyrwyr Coleg y Cymoedd. Maen nhw’n glod i’r coleg ac yn gweithio mor gyflym!”

I gefnogi taith adfer Sefydliad y Glowyr Cyfeillion Cefn Fforest, ewch i: https://www.facebook.com/groups/359414628038189

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau