Dysgwyr Coleg y Cymoedd ar restr fer gwobrau prentisiaeth cenedlaethol

Mae pedwar o ddysgwyr Coleg y Cymoedd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau

cenedlaethol sy’n dathlu’r prentisiaid mwyaf addawol a thalentog yng Nghymru.

Mae William Davies; Bethany Mason; Connor Paskell a Sophie Williams i gyd wedi cyrraedd

rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni, sy’n cydnabod gwaith caled a chyflawniadau

unigolion a sefydliadau sy’n ymwneud â rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru.

Mae’r gwobrau, a drefnir gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol

Cymru (NTfW), yn cydnabod cyfraniad pawb sydd wedi chwarae rhan allweddol yn rhaglenni

Cyflogadwyedd a Phrentisiaeth Llywodraeth Cymru, gyda chategorïau penodol ar gyfer

unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr.

Y cyntaf i gynrychioli Coleg y Cymoedd yw William Davies, sy’n ugain oed ac yn dod o Aberdâr, a

enwebwyd ar gyfer categori ‘Prentis y Flwyddyn’ ar ôl creu argraff ar ei gyflogwyr yn Kautex

Textron CVS Cyf yn Ystrad Mynach. Ers ymuno â’r cwmni yn 2018, mae William eisoes wedi

arbed £20,000 y flwyddyn i Kautex ar gostau llafur drwy awtomeiddio’r system cydosod

cynnyrch. Hefyd, bu’n yn allweddol wrth weithredu nifer o welliannau iechyd a diogelwch a

chynhyrchedd ynghyd â rheoli prosiect i adnewyddu ffreutur a’i gwneud yn ddiogel rhag Covid.

Mae’r darpar beiriannydd siartredig wedi gwneud argraff yr un mor fawr yn y coleg, gan ennill

gwobr ‘Prentis y Flwyddyn’ Coleg y Cymoedd ddwy flynedd yn olynol. Hefyd, cwblhaodd ei

Brentisiaeth mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg (Cymorth Technegol ym maes Peirianneg)

chwe mis yn gynt na’r disgwyl oherwydd ei agwedd benderfynol a’i ymroddiad.

Mae’r dysgwr busnes, Sophie Williams, sy’n 24 oed ac yn dod o Hirwaun, wedi cyrraedd y rhestr

fer ar gyfer y wobr ‘Talent Yfory’ lle mae cyflogwyr yn enwebu prentis cyfredol sydd wedi cael

effaith gadarnhaol bendant ar berfformiad eu sefydliad. Yn wreiddiol, roedd Sophie am ddilyn

gyrfa mewn addysgu, ond newidiodd ei chynlluniau wedi i’w mam ddod yn rhiant maeth, a’i

hysbrydolodd i ddod yn weithiwr cymdeithasol cymwys.

Ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe gyda gradd yn y Ffrangeg a’r Sbaeneg, ymunodd Sophie â

Choleg y Cymoedd i gwblhau Prentisiaeth mewn gweinyddiaeth fusnes, gan weithio yng

ngwasanaeth maeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae hi wedi cael effaith

barhaol ar y tîm ac yn ddiweddar cafodd ei dyrchafu’n swyddog recriwtio rhanbarthol.

Un arall sydd wedi’i enwebu ar gyfer y wobr ‘Talent Yfory’ yw Connor Paskell, sy’n 21 oed ac yn

dod o Lantrisant. Mae Connor yn agosáu at ddiwedd prentisiaeth beirianneg tair blynedd gyda

Choleg y Cymoedd. Ymunodd â British Airways Avionic Engineering (BAAE) yn Llantrisant fel

Peiriannydd Afionig ar Brentisiaeth yn 2018, ac mae disgwyl iddo gwblhau ei brentisiaeth

ddiwedd mis Mai 2021.

Gyda rhestr o gymwysterau i’w enw, gan gynnwys Prentisiaeth mewn Peirianneg Drydanol, mae

Connor wedi parhau i ddatblygu ei sgiliau a’i wybodaeth dechnegol sydd wedi ei helpu i wella

effeithlonrwydd amrywiol arferion cynnal a chadw yn BAAE, gan arbed cannoedd o filoedd o

bunnoedd i’r busnes.

Ac, yn olaf ond nid yn lleiaf, mae Bethany Mason sy’n 21 oed ac yn dod o Lantrisant. Enwebwyd

Bethany ar gyfer y wobr ‘Prentis Sylfaen y Flwyddyn’. Ar hyn o bryd mae Bethany yn gweithio

tuag at NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddiaeth Fusnes wrth weithio fel prentis yn Amlosgfa Glyn-taf.

Mae hi wedi bod yn gaffaeliad amhrisiadwy i’r tîm, gan addasu i nifer o heriau a helpu i wella

rhediad llyfn yr amlosgfa drwy ddigideiddio a chanoli cofnodion claddu a chynlluniau

mynwentydd. Hefyd, bu’n gyfrifol am gyflwyno porth digidol er mwyn cyrchu cerddoriaeth ar

gyfer gwasanaethau amlosgi teuluol, ynghyd â gweddarllediadau a theyrngedau gweledol, sydd

wedi bod yn bwysig ar gyfer angladdau a gynhaliwyd yn ystod cyfyngiadau’r pandemig, gan

helpu i ddod â chysur i bobl yn ystod y cyfnodau anoddaf.

Cynhelir Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 yn rhithwir nos Iau 29 Ebrill 2021. Dymunwn bob

lwc i’n holl ddysgwyr sy’n cymryd rhan!

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau