Ffotograffydd talentog yn ei arddegau yn cychwyn busnes newydd

Mae dysgwr coleg o Dde Cymru wedi defnyddio’r cyfnod clo fel cyfle i gychwyn ei fusnes ei hun a dilyn ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei stiwdio ffotograffiaeth ei hun.

Mae Euan Balman, sy’n ddeunaw oed ac yn dod o Lantrisant, ar fin agor ei stiwdio ei hun yr haf hwn, ar ôl treulio’r pum mis diwethaf yn adnewyddu gweithdy gwag yn ei dref enedigol.

Mae Euan, sydd ar hyn o bryd yn astudio cymhwyster Technoleg Cyfryngau Creadigol Lefel 3 yng Ngholeg y Cymoedd, wedi bod yn angerddol am ffotograffiaeth byth ers iddo gael camera digidol fel anrheg ar ei ben-blwydd yn wyth oed. Ers hynny, mae Euan wedi parhau i ddatblygu ei sgiliau ac wedi treulio oriau di-ri yn tynnu lluniau o dirweddau Cymru.

Ar ôl derbyn ei gomisiwn cyntaf un yn ddiweddar am ddelwedd o fachlud haul dros hen dref Llantrisant, cafodd Euan ei ysbrydoli i ddilyn ei nod o fod yn ffotograffydd proffesiynol a chynnal ei arddangosfa ei hun i arddangos ei waith.

Mae’r llanc talentog wedi dewis peidio â mynd i’r brifysgol, gan ddewis yn hytrach ymuno â’i fam Delyth, a gafodd ei diswyddo o’i swydd ym myd addysg yn ystod y pandemig, a sefydlu busnes teuluol newydd, ‘MADEcreative’.

Derbyniodd y teulu Grant Rhwystrau Busnes Cymru i helpu i gychwyn y busnes ac maent wedi bod yn brysur yn ystod y pum mis diwethaf yn datblygu’r gofod stiwdio newydd, a leolir yn yr hen Model House yng nghanol tref Llantrisant, gydag Euan yn mynd i’r afael â’r adnewyddu ei hun i gwtogi ar gostau.

Yn ogystal â chynnal arddangosfa barhaol i arddangos a gwerthu ei waith, bydd Euan hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau ffotograffiaeth yn y stiwdio gan gynnwys comisiynau preifat, portreadau teulu a gwasanaethau cynnyrch a marchnata ar gyfer cleientiaid masnachol, tra bydd Delyth yn goruchwylio rhedeg y busnes.

Gyda’r newidiadau olaf yn cael eu gwneud i’r gofod newydd, mae disgwyl i’r stiwdio agor ddiwedd mis Mehefin unwaith y bydd Euan wedi gorffen yn y coleg.

Meddai Euan: “Rydw i wedi bod wrth fy modd â ffotograffiaeth cyhyd ag y gallaf gofio, yn enwedig lluniau tirlun, ac roedd gennyf ormod o ddewis yn byw yng Nghymru gyda chymaint o leoedd hardd o’m cwmpas i dynnu eu llun. Roeddwn i’n gwybod fy mod am ddilyn gyrfa mewn ffotograffiaeth a chael fy stiwdio fy hun fu’r freuddwyd erioed.

“Oherwydd Covid, dydw i ddim wedi cael y cyfle i arddangos fy ngwaith felly rydw i’n edrych ymlaen at allu cynnal arddangosfa o’r diwedd. Rydw i mor gyffrous i agor fy stiwdio fy hun ac i groesawu fy nghleientiaid cyntaf – mae hi wedi bod mor werth chweil gweld popeth yn dod at ei gilydd dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Bydd y flwyddyn nesaf yn un enfawr i mi wrth imi ddechrau fy ngyrfa ac ni allaf aros i weld lle aiff hynny â mi. Rydw i mor ddiolchgar i bawb sydd wedi helpu i wneud hyn yn bosibl gan gynnwys fy nhiwtoriaid yn y coleg, y tîm yn Syniadau Mawr Cymru a fy mam am gefnogi fy syniad.

Mae Euan wedi derbyn cefnogaeth i gychwyn y fenter gan Syniadau Mawr Cymru – gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid Busnes Cymru – sydd wedi’i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd am ddatblygu syniad busnes. Rhoes y gwasanaeth fentoriaeth i Euan a’i gynorthwyo i ddatblygu cynllun busnes a gyflwynwyd i Fusnes Cymru i’w ariannu.

Mae tîm y Dyfodol Coleg y Cymoedd, sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr yn y coleg i ddod â syniadau busnes yn fyw, hefyd wedi helpu Euan i sefydlu ei fusnes ei hun wrth iddo gwblhau ei astudiaethau coleg. Mae’r tîm wedi helpu i’w gysylltu â phartneriaid yn y diwydiant ac wedi cefnogi’r broses gyfan.

Dywedodd Lesley Cottrell, Rheolwr Menter, Sgiliau a Chyflogadwyedd yng Ngholeg y Cymoedd: “Mae sgil ac angerdd amlwg Euan dros ffotograffiaeth, ynghyd â’i ymdrech glir i gychwyn ei fusnes ei hun, wedi bod yn hynod drawiadol ac rydym ni’n falch o gael Euan fel un o’n dysgwyr yn y coleg.

“Rydym ni’n falch ein bod wedi ei helpu yn ei daith ac yn dymuno’r gorau iddo gyda’i fenter newydd.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau