Georgia ar flaen y gad fel y fenyw gyntaf i ymuno â chwmni arbenigwyr hedfanaeth byd-eang

Mae Georgia Price, 20, o Lantrisant yn gobeithio y bydd ei llwybr gyrfa yn annog mwy o ferched i weithio mewn peirianneg awyrennol.

Ar ôl darganfod rhaglenni Peirianneg mewn Digwyddiad Agored Coleg y Cymoedd, cofrestrodd Georgia ar y cwrs BTEC Lefel 3 Peirianneg Uwch ar ei champws lleol. Ffynnodd yn y gweithdai gyda chefnogaeth ei thiwtoriaid, a roddodd yr hyder iddi ddilyn gyrfa fel mecanig.

Gan fod Coleg y Cymoedd wedi’i gydnabod gan Lywodraeth Cymru am ei ymrwymiad i fodloni’r galw lleol am lafur a recriwtio tiwtoriaid sy’n arbenigo mewn diwydiant, roedd Georgia yn bwriadu symud ymlaen â’i hastudiaethau yng Ngholeg y Cymoedd i gryfhau ei siawns o gael profiad gwaith.

Cofrestrodd ar gyfer cwrs BTEC Lefel 3 Peirianneg Awyrenegol y coleg ar ôl gweld effaith ei ddiwydiant llewyrchus yng nghymoedd De Cymru.

Yng ngŵyl gyrfaoedd flynyddol y coleg, ‘Gŵyl y Dyfodol’, cyfarfu Georgia â chynrychiolydd o AerFin Aviation, arbenigwr blaenllaw mewn gwasanaethau cefnogi cydrannau awyrennau ac injans ym Medwas, Caerffili.

Roedd AerFin yn recriwtio prentisiaid a oedd yn astudio BTEC Lefel 3 Peirianneg Awyrenegol yng Ngholeg y Cymoedd, a roddodd gyfle delfrydol i Georgia symud ymlaen a dod un cam yn nes at ei gyrfa ddelfrydol.

Llwyddodd Georgia i sicrhau’r brentisiaeth gydag AerFin, a gwnaeth cymaint o argraff ar y rheolwyr fel y cynigiwyd swydd iddi yn y gweithdy. Hi yw mecanig dan hyfforddiant benywaidd cyntaf y cwmni.

Soniodd Simon Bayliss, Prif Swyddog Gweithredu AerFin, am lwyddiant Georgia: “Mae Georgia ymgartrefu’n dda. Mae hi’n trosglwyddo’n rhwydd o ystafell ddosbarth y coleg i’r amgylchedd gwaith, er gwaethaf yr heriau. Mae hi wir yn rhoi’r egwyddorion y mae hi wedi’u dysgu yng Ngholeg y Cymoedd ar waith ac mae’n edrych fel pe bai’n mynd i fod yn llwyddiant yn y siop injans.”

Yn y coleg, mae Georgia yn parhau i ragori, ar ôl cystadlu ddwywaith yng Nghystadleuaeth Ysbrydoli Sgiliau Cymru, a gwneud cysylltiadau gwych gyda staff a chyfoedion. Mae ei chwaer yn gobeithio dilyn yn ei hôl hi drwy sicrhau prentisiaeth yn y coleg hefyd.

Dywedodd Georgia: “Rwyf wedi cael y gorau oll o ddau fyd drwy astudio yng Ngholeg y Cymoedd. Maen nhw wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi fynd ymhellach, o fagu fy hyder a gwella fy CV trwy gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau, i wneud cysylltiadau â darpar gyflogwyr, fel AerFin, yn eu Digwyddiadau Agored a ffeiriau gyrfa. Maen nhw wedi agor cymaint o ddrysau i mi, ac o’u herwydd nhw y byddaf yn dechrau gradd ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi 2024.”

Mae profiad cadarnhaol Georgia wedi ei harwain i annog menywod ifanc eraill i ddilyn prentisiaeth STEM hefyd: “Byddwn i’n dweud wrth ferched ifanc eraill sy’n ystyried gwneud cais am brentisiaeth mewn Peirianneg neu bwnc tebyg: peidiwch â bod ofn. Does dim byd i boeni amdani. Mae pawb mor gefnogol a chroesawgar. Mae swyddi lleol â chyflogau uchel ar gael, ac oherwydd bod y diwydiant Peirianneg Awyrenegol yn ffynnu, byddant o gwmpas am amser hir iawn.

“Mae cymaint o le i symud ymlaen – hyd yn oed yn fwy felly os ydych chi’n fenyw – oherwydd mae’r diwydiant wedi cael ei ddominyddu gan ddynion am gyfnod mor hir.

“Gall prentisiaeth gynnig cymaint mwy na mynd i’r coleg: rydw i’n cael fy nhalu i ddysgu nawr. Does dim rhaid i mi jyglo coleg gyda swydd ran-amser, gallaf ganolbwyntio fy holl sylw ar fy nyfodol. Mae’r coleg ac arbenigwr hedfanaeth blaenllaw’r DU i lawr y ffordd oddi wrthyf i hefyd, sy’n gymaint o fonws.”

Dywedodd Matthew Tucker, Pennaeth Cynorthwyol Gwasanaethau Busnes yng Ngholeg y Cymoedd: “Mae Georgia yn brentis gwych ac yn rhoi 100% ym mhopeth a wna. Mae hi’n esiampl wych i bobl eraill gan ei bod wedi ymrwymo i ddatblygu ei gwybodaeth a’i pherthynas â’i chyflogwr. Mae’n sefyll allan gan ei bod yn gefnogol iawn o’i chyfoedion ac yn hapus i helpu pryd bynnag y gall.

“Mae hi’n ysbrydoliaeth ar gyfer annog merched eraill i ddarganfod y llu o gyfleoedd mewn gwyddoniaeth. Dymunwn bob llwyddiant iddi yn y dyfodol ac mae gennym bob ffydd y bydd yn gwneud yn dda.”

Dysgwch am brentisiaethau yng Ngholeg y Cymoedd: https://www.cymoedd.ac.uk/apprenticeships-2/?lang=cy

N.B. Roedd Georgia yn 19 oed adeg y ffilmio, (2023).

Roedd Simon Bayliss yn SVP Gweithrediadau yn AerFin adeg y ffilmio, (2023).

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau