Gofalwr Ifanc yn ennill cymhwyster i wireddu ei huchelgais

Mae Chelsea Algate o Ddinas, y Rhondda wedi dyheu am yrfa ym maes gofal plant ers oedd hi’n ifanc iawn ac ar ôl gadael yr ysgol penderfynodd gofrestru yn y coleg. Mynychodd ddiwrnod agored ar gampws y Rhondda Coleg y Cymoedd, ac roedd wrth ei bodd gyda’r gefnogaeth a gynigiwyd iddi, fel dysgwr a gofalwr ifanc i’w mam.

Cofrestrodd Chelsea ar y cwrs Gofal Plant Lefel 1 ac nid yw wedi edrych yn ôl. Roedd y cwrs yn hynod ddiddorol, yn cynnig cefndir i agwedd ymarferol y cwrs gofal plant, gan gynnwys pynciau fel twf a datblygiad.

O’r diwrnod cyntaf yng Ngholeg y Cymoedd, roedd Chelsea yn teimlo bod croeso iddi gan y tiwtoriaid a’i chyd-ddysgwyr a gwnaeth lawer o ffrindiau newydd, a’i helpodd i ymgynefino’n gyflym ar y cwrs. Drwy gydol y cwrs, cafodd anogaeth y tiwtoriaid i gyrraedd ei llawn botensial, wrth fagu hyder yn ei gwaith academaidd ac wrth geisio cyngor a chefnogaeth pan oedd eu hangen arni.

Wrth siarad am ei thair blynedd yng Ngholeg y Cymoedd, dywedodd Chelsea sydd bellach yn 19 oed ”Mae astudio yng Ngholeg y Cymoedd wedi cael effaith gadarnhaol ar fy mywyd gan ei fod wedi fy ngwneud yn berson mwy hyderus. Rydw i wedi mwynhau astudio, y lleoliadau gwaith a gwneud ffrindiau da – ffrindiau oes.

Mae gofalu am fy mam a chwblhau fy aseiniadau wedi bod yn heriol ar brydiau, ond gyda chefnogaeth a dealltwriaeth pawb yn y coleg llwyddais i gwblhau cyrsiau Gofal Plant Lefel 1, 2 a 3, gan ennill llawer o gymwysterau a thystysgrifau.

Ar hyn o bryd rydw i’n mwynhau fy swydd, yn gofalu am bobl mewn oed ac yn y dyfodol, gyda fy nghymwysterau Gofal Plant; rwy’n gobeithio cyflawni fy uchelgais o weithio gyda phlant.

Byddwn yn bendant yn argymell Coleg y Cymoedd a’r cyrsiau Gofal Plant. Pan gofrestrais yn y coleg dair blynedd yn ôl, nid oeddwn yn meddwl y byddwn yn cyflawni’r cymhwyster Lefel 3 – ond ni wyddoch chi beth y gallwch ei wneud nes ichi roi cynnig arni, ac rydw i mor falch fy mod wedi gwneud hynny!!

Wrth longyfarch Chelsea, dywedodd Laura Wilson, Hyrwyddwr Gofalwyr Cymoedd “Mae’r coleg yn cefnogi Gofalwyr Ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu a all effeithio ar eu dysgu. Rwy’n falch iawn o weld Chelsea yn cyflawni ei chymhwyster Gofal Plant Lefel 3 ac yn cael gwaith. Ar ran y coleg rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau