Jakob Chukoury

Cafodd dysgwr coleg, sydd â’i fryd ar yrfa ym maes gwaith fforensig, ei gyfareddu gan raglenni dogfen ‘true crime’ yn ystod y cyfnod clo ac mae nawr yn dathlu ei fod gam yn nes at wireddu ei freuddwyd ar ôl cael cadarnhad ei fod wedi cael lle yn y brifysgol.

Sicrhaodd Jakob Chukoury, 18 oed o Gaerffili, ei le i astudio Ymchwiliad Fforensig ym Mhrifysgol De Cymru ar ôl derbyn graddau A*, A, B  mewn cymdeithaseg, daearyddiaeth, troseddeg a Bagloriaeth Cymru.

Yn hytrach na mynd allan i ddathlu ei ganlyniadau, bydd Jakob, sy’n frwd dros helpu eraill a gwneud gwahaniaeth yn y byd, yn treulio diwrnod ei ganlyniadau yn gwirfoddoli gyda’i eglwys leol, yn cynnal wythnos weithgareddau i blant sy’n derbyn gofal maeth a gofal cymdeithasol.

Yn wreiddiol, roedd yn cynllunio gyrfa yn y byd arlwyo, gan weithio rhan amser mewn bwyty lleol ynghyd â’i astudiaethau. Y pandemig sbardunodd y newid cyfeiriad. Tra’n chwilio am rhywbeth i wneud tra’n gaeth i’r tŷ, ymdrwythodd Jakob ei hun mewn dogfennau ar droseddu a dramâu ditectif megis ‘CSI’ ac ‘Unsolved Mysteries’, a’i gyfareddu gan y rôl y mae ymchwiliad fforensig yn ei chwarae i ddatrys achosion a thaniodd hynny ei ddiddordeb mewn astudio am radd yn y pwnc.

Bydd yn dilyn llwybr tebyg i’w dad a gychwynnodd ei yrfa fel rheolwr bwyty cyn newid i fod yn ymgymerwr – gwaith y mae wedi’i wneud ers dros 11 mlynedd. A Jakob wedi’u fagu o gwmpas swydd anghonfensiynol ei dad, dydy’r morbid a’r macabre ddim yn poeni na mennu dim arno, a bydd hyn, yn ei dyb e, yn ei baratoi at fynd i’r afael â safleoedd troseddau a chasglu tystiolaeth.

Dywedodd Jakob : “Mae’n anodd credu y bydda i’n astudio’r ymchwiliadau y bues i’n eu gwylio ar y teledu, mae’r wir gyffrous! Gyda thad yn ymgymerwr, gallwch ddychmygu’r sgyrsiau difyr a gafwyd o gwmpas y bwrdd bwyd ond hefyd paratowyd fi ar gyfer gyrfa mewn gwaith fforensig. Dwi’n edrych ymlaen yn arw i gychwyn arni a gwneud fy rhieni a fy nhiwtoriaid yn falch!”

Mae Jakob yn canmol ei diwtoriaid yng Ngholeg y Cymoedd am ei ysbrydoli i fynd am y cwrs yn y lle cyntaf.

Dywedodd: “Ar y dechrau, penderfynais ddod i’r coleg gan fod y coleg yn cynnig mwy o bynciau na chweched dosbarth fy ysgol, pynciau megis troseddeg a chymdeithaseg oedd yn apelio ata i.

“Taniwyd fy niddordeb mewn achosion troseddol drwy astudio’r pynciau hyn ar gyfer lefel A – o ran y modd yr ymchwilir i droseddau a’r modd y maen nhw’n cael eu datrys drwy waith fforensig, yn ogystal â’r rôl gefndirol ehangach y mae cymdeithas gyfan yn ei chwarae – a dyna arweiniodd fi i wylio cymaint o raglenni ar y pynciau hyn yn ystod y cyfnod clo.

“Er mod i’n gwybod mod i am fynd i faes gwaith fforensig, do’n i ddim yn gwybod sut i gael swydd yn y diwydiant. Dywedodd fy nhiwtoriaid yn y coleg wrtha i am y cyfleoedd i’w astudio yn y brifysgol ac am y cwrs ym Mhrifysgol De Cymru, sy’n berffaith i mi!

Mae cwrs BSc Ymchwiliad Fforensig Prifysgol De Cymru, sy’n un o’r 15 lle gorau i astudio gwyddorau fforensig yn y DU, yn caniatáu i fyfyrwyr heb gefndir gwyddonol traddodiadol i ddysgu am dechnegau fforensig ar gyfer ystod eang o ymchwiliadau troseddol.

Gydag adnodd hyfforddi arbenigol o safle trosedd sy’n cynnwys nifer o efelychiadau o safleoedd troseddau realistig –  o fyrgleriaeth ddomestig i olygfeydd mwy cymhleth megis llofruddiaethau a thanau angheuol – mae’n cynnig y sgiliau ymarferol i fyfyrwyr sut i archwilio safleoedd troseddau a sut i osgoi darpar broblemau megis halogiad. 


Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau