Mae Coleg y Cymoedd yn ymuno â’r panel i ddatblygu sgiliau gwyrdd yn sector adeiladu Cymru

Fel darparwr addysg a hyfforddiant adeiladu blaenllaw yng Nghymru, mae Coleg y Cymoedd wedi ymuno â’r Panel Cynghori ar Adeiladu Gwyrdd (GCAP).

Mae GCAP, a grëwyd gan Goleg Exeter yn y De-orllewin ddwy flynedd yn ôl, yn helpu’r diwydiant adeiladu i gaffael sgiliau gwyrdd i gyrraedd targed carbon sero-net y DU erbyn 2050, sy’n hanfodol i’r economi a’r amgylchedd.

Ynghyd â Chymdeithas Penaethiaid Adeiladu Prydain (BACH), nod GCAP yw ehangu’r model templed presennol, a’i efelychu ledled y DU, gan sefydlu GCAPs llwyddiannus yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ystod y tair blynedd nesaf.

Drwy fod yn rhan o GCAP Cymru, bydd Coleg y Cymoedd yn elwa o wybodaeth a phrofiad aelodau eraill y panel, megis cyflogwyr, gweithgynhyrchwyr, darparwyr hyfforddiant a rhanddeiliaid rhanbarthol. Hefyd, bydd y panel yn meithrin rhannu arfer gorau, arloesi, atebion i heriau a chyfleoedd adeiladu gwyrdd.

Dywedodd Mike Blakeley o Goleg Exeter a GCAP: “Mae GCAP wedi dylanwadu ar ein dull o weithio gyda Sgiliau Gwyrdd, ymgysylltu â gyrfaoedd a chydweithio gyda’r colegau i gefnogi Nodau Sero Net. Tyfodd o fod yn banel 12 aelod i dros 160 aelod ac mae symud ymlaen i fod yn rhwydwaith cymorth cenedlaethol yn esblygiad naturiol. Rydyn ni wedi ein cyffroi gan ein partneriaeth â BACH ac yn gwybod y bydd yr effaith yn sylweddol ac yn gadarnhaol.”

Mae BACH, y sefydliad aelodaeth ar gyfer darparwyr hyfforddiant adeiladu yng Nghymru a Lloegr, wedi cefnogi GCAP a’i ymagwedd drosglwyddadwy. Dywedodd Llywydd BACH, Graham Hasting-Evans: “Er mwyn mynd i’r afael â’r her newid hinsawdd mae angen newid mawr mewn sgiliau ar draws y gweithlu adeiladu, gan effeithio ar swyddi gwyrdd presennol a newydd.

“Ni ellir rheoli hyn o’r canol; Mae ardaloedd a chyflogwyr lleol mewn sefyllfa well i yrru’r newidiadau modiwlaidd sydd eu hangen mewn ffordd ymarferol.  Mae GCAP wedi dangos budd gweithredu ‘o’r gwaelod i fyny’ ac rydyn ni yn BACH yn hapus i gefnogi cyflwyno hyn ledled y DU.”

Dywedodd ein Pennaeth Cynorthwyol Gwasanaethau Busnes, Matthew Tucker: “Rydyn ni’n falch o ymuno â GCAP a BACH i gymryd rhan yn y fenter bwysig hon. Fel coleg, rydyn ni am ddarparu hyfforddiant adeiladu o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion y diwydiant a’r agenda werdd. Mae gyda ni ein cynlluniau ein hunain i agor cyfleuster Sero Net ac Ôl-ffitio yn y dyfodol.

Gyda GCAP, gallwn gael mynediad at y wybodaeth a’r adnoddau diweddaraf i wella ein cwricwlwm a pharatoi ein dysgwyr ar gyfer dyfodol ym maes adeiladu.”

I gael gwybod rhagor am gyrsiau Adeiladwaith a gynigir gan Goleg y Cymoedd, ewch i: https://www.cymoedd.ac.uk/courses/adeiladu-2/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau