Mae gyrfa Megan yn hedfan gyda chwmni awyrofod diolch i brentisiaeth gyda Choleg y Cymoedd

Fel Llysgennad Prentisiaeth Peirianneg a chyn-ddysgwr yng Ngholeg y Cymoedd, mae gyrfa Megan Christie yn hedfan gyda GE Aerospace Wales (GE) yn Nantgarw, lle mae’n aelod o dîm sy’n atgyweirio, cynnal a chadw ac ailwampio injans awyrennau masnachol.

Rhagorodd Megan, sy’n 21 oed o Georgetown yn Nhredegar, yn ystod ei chyfnod fel prentis Peirianneg Awyrennol yng Ngholeg y Cymoedd gyda GE, gan gyflawni rhagoriaeth ym mhob un o’i 40 o aseiniadau, ac ennill Gwobr Prentisiaeth y coleg yn 2023.

Nid yn unig hyn, ond aeth ymlaen i ennill gwobr Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau Cymru a medal arian gyda’i thîm yn Rownd Derfynol WorldSkills UK yn 2022, ac yn ddiweddar mae hi wedi cyrraedd rhestr fer Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2024.

Yn ystod ei chyfnod yn y coleg, cafodd Megan sgiliau a phrofiad gwerthfawr, ac mae’n parhau i wneud cyfraniad cadarnhaol i nod ei chyflogwr, GE, o ailwampio injans yn y ffordd fwyaf cyflym a diogel â phosib.

Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau coleg yn 2023, mae Megan bellach yn astudio am radd Peirianneg gyda gradd Meistr Integredig mewn Peirianneg Ddylunio (MEng) drwy’r Brifysgol Agored, a fydd yn cymryd naw mlynedd ac yn ei thywys at ei nod o ddod yn Beiriannydd Siartredig.

Yn ei swydd fel Llysgennad Prentisiaeth, mae’n siarad mewn ysgolion a cholegau, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau STEM, ac yn mynd i ffeiriau gyrfa i hyrwyddo peirianneg fel gyrfa. Mae hi hefyd yn mentora prentisiaid newydd yn GE Aerospace Wales.

“Mae’r sgiliau dw i wedi’u dysgu o weithio mewn llu o weithdai atgyweirio injans awyrennau yn ystod fy mhrentisiaeth wedi fy ngalluogi i gael gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy a fydd gen i am weddill fy ngyrfa,” meddai Megan, a hoffai ddod yn beiriannydd dylunio.

“Mae hefyd wedi rhoi cyfleoedd i fi weithio yn y gymuned leol fel llysgennad prentisiaethau. Uchafbwynt personol i fi oedd pan gefais fy ngwahodd i siarad gyda pheirianwyr yng Ngholeg y Cymoedd. Roedd yn hyfryd gweld ble ddechreuais i, a beth ro’n i wedi’i gyflawni ers gadael, a’r cyfan diolch i fy mhrentisiaeth.”

Soniodd Pennaeth Cynorthwyol Gwasanaethau Busnes Coleg y Cymoedd, Matthew Tucker, am gyfnod Megan yn y coleg: “Mae Megan wedi bod yn brentis eithriadol; mae hi wedi bachu ar bob cyfle sydd wedi’i gynnig iddi, ac mae’n fodel rôl gwych. Bydd dycnwch a gallu Megan i wneud y gorau o unrhyw sefyllfa yn sicr yn ei helpu i gael dyfodol llwyddiannus.”

Gan weithio mewn partneriaeth â dros 1,200 o gyflogwyr lleol a chenedlaethol, mae Coleg y Cymoedd yn un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf amrywiol yng Nghymru, ac mae wedi’i enwebu yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru eleni:

· Prentis y Flwyddyn: Megan Christie o GE Aviation,

· Doniau Yfory: Jacob Marshall o Combined Engineering Services, a

· Cyflogwr Mawr y Flwyddyn: am eu gwaith gyda Trafnidiaeth Cymru.

Mae’r gwobrau, sy’n cael eu trefnu gan Lywodraeth Cymru a’u cefnogi gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, yn tynnu sylw at lwyddiannau rhagorol cyflogwyr, prentisiaid, ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Bydd enillwyr y gwobrau’n cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig ar 22 Mawrth 2024.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau