Merch drychedig ddewr yn ei harddegau ar fin mynd i’r Unol Daleithiau gystadlu mewn cystadleuaeth codi hwyl fyd-eang

Mae merch yn ei harddegau a benderfynodd gael ei choes wedi’i thorri i ffwrdd ar ôl blynyddoedd o boen yn mynd i wireddu ei breuddwyd o gystadlu mewn cystadleuaeth codi hwyl ryngwladol ar ôl sicrhau lle ar dîm paracheer cyntaf Cymru.

Bydd Carys Price, 18 oed, o Ynyshir, yn mynd i Orlando yn ddiweddarach y mis hwn i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Codi Hwyl y Byd yn 2019 – breuddwyd a fu ganddi ers yr oedd yn ferch fach.

Bydd y dysgwr coleg, sydd ar hyn o bryd yn astudio Gofal Plant yng Ngholeg y Cymoedd, yn cystadlu yn y categori paracheer – isadran o fewn y gamp a gynlluniwyd ar gyfer pobl ag anableddau.

Ar ôl dechrau codi hwyl yn bump oed, nod Carys fu cystadlu ar lefel ryngwladol, ond codwyd amheuaeth o hynny ddwy flynedd yn ôl yn dilyn llawdriniaeth a newidiodd ei bywyd.

Cafodd Carys ei eni gyda throed tro a elwir hefyd yn ‘droed clwb’, a dioddefodd boen ac anhawster cerdded. Ar ôl brwydro 49 o lawdriniaethau i gywiro’r anffurfiadau, gadawyd Carys mewn poen ofnadwy ac, yn 16 oed, gwnaeth y penderfyniad dewr i dorri ei choes isaf i leddfu’r boen.

Esboniodd Carys: “Roedd gen i gymaint o feddygon yn ceisio gwella fy nghyflwr, ond doedd dim byd yn helpu, mewn gwirionedd roedd fy nghyflwr yn gwaethygu. Doeddwn i ddim yn gallu gwneud pethau y gallai plant eraill eu gwneud ac roeddwn i’n byw mewn poen cyson, felly penderfynais gael fy nghoes wedi’i thorri i ffwrdd.

“Gwneud hynny oedd y penderfyniad gorau imi ei wneud erioed. Dydw i ddim yn dioddef mwyach, a gallaf wneud cymaint mwy nawr gydag un goes nag y gallwn gyda dwy. Roedd cymaint o bethau yr oeddwn yn ei chael hi’n anodd ymdopi â nhw o’r blaen, ond gallaf eu gwneud yn rhwydd yn awr. Rydw i wedi addasu i fywyd yn gyflym iawn – roedd yn rhyfeddol o hawdd addasu, ac rwy’n teimlo fy mod i wedi bod heb un goes drwy gydol fy oes. Allwn i ddim bod yn hapusach. ”

Yn benderfynol o fynd yn ôl i’r gamp y mae hi wrth ei bodd yn wneud ac yn gwrthod gadael i’w hanabledd ei stopio, ymunodd Carys â Thîm Paracheer Cymru – tîm o 20 sy’n cynnwys athletwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl.

Ar ôl creu argraff ar hyfforddwyr gyda’i sgil, ei hangerdd a’i phenderfyniad, mae Carys wedi cael ei dewis i fod yn rhan o garfan Cymru sy’n mynd i Bencampwriaethau Codi Hwyl y Byd. Mae’r gystadleuaeth, a gynhelir ym Mharc Disney yn Orlando, yn gweld arbenigwyr codi  hwyl o bob cwr o’r byd yn dod ynghyd. Hefyd, dyma fydd y flwyddyn gyntaf y mae gan Gymru dîm Paracheer yn cystadlu yn y gystadleuaeth.

Dywedodd Carys: “Ar ôl fy llawdriniaeth, nid oedd gennyf unrhyw amheuaeth yn fy meddwl y byddwn yn dychwelyd i godi hwyl. Meddyliais, roeddwn i’n gallu ei wneud gyda dwy goes, felly byddwn yn dod o hyd i ffordd o wneud hynny gydag un. Llwyddais i ddod yn ôl yn hawdd – mae’n anhygoel yr hyn y gall eich corff ei wneud ac rwy’n falch o ba mor bell rwyf wedi dod.

“Rydw i mor gyffrous i gystadlu ym mhencampwriaethau’r byd. Mae hyn wedi bod yn freuddwyd imi ers amser hir iawn ac erbyn hyn mae’n dod yn wir. Roeddwn i wrth fy modd pan gefais fy newis ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y gystadleuaeth. Mae’n anhygoel faint o ffrindiau rydw i wedi’u gwneud drwy godi hwyl a dwi’n hapus y byddaf yn rhannu’r profiad gyda nhw. Rydym i gyd yn mynd i wneud ein gorau glas! ”

Ochr yn ochr â chodi hwyl, mae Carys ar hyn o bryd yn astudio Diploma mewn Gofal Plant yng Ngholeg y Cymoedd ac mae’n gobeithio dod yn arbenigwr chwarae ar ward plant, gan ei bod eisiau helpu plant a phobl ifanc sydd yn yr ysbyty.

“Rwyf wrth fy modd yn codi hwyl, ond rydw i hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu fy ngyrfa. Rwyf am roi yn ôl i blant eraill a helpu’r rhai a allai fod mewn sefyllfa debyg i sut roeddwn i’n tyfu i fyny.

“Mae’r coleg wedi bod yn wych yn fy nghefnogi gyda’m codi hwyl, gan ganiatáu amser ychwanegol i mi gwblhau aseiniadau a chaniatáu imi golli’r wythnos gyntaf yn ôl ar ôl gwyliau’r Pasg er mwyn i mi allu cymryd rhan yn y pencampwriaethau.”

Dywedodd Katie Sutton, tiwtor Carys a darlithydd yn Ysgol Gofal Coleg y Cymoedd: “Rydym yn falch iawn o Carys. Mae hi wedi gweithio mor galed i gyrraedd lle mae hi heddiw ac mae’n berson hynod benderfynol a chadarnhaol gydag agwedd wirioneddol ysbrydoledig tuag at fywyd. Rydym yn dymuno pob lwc iddi yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth wych hon. ”

Bydd Carys yn cystadlu fel rhan o Dîm Paracheer Cymru yn yr International Cheer Union (ICU), Pencampwriaethau Cheerleque 2019 ar 25 Ebrill yn y Walt Disney Resort yn Orlando, Florida, UDA.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau