Peirianwyr Network Rail yn paratoi ar gyfer trydaneiddio Twnnel Hafren gan ddefnyddio’r adnodd hyfforddi mwyaf blaengar yn Ne Cymru

Mae peirianwyr Network Rail wrthi’n paratoi ar gyfer trydaneiddio Twnnel Hafren gan ddefnyddio’r adnodd hyfforddi mwyaf blaengar yn Ne Cymru – yr un yng Ngholeg y Cymoedd.

Bydd Twnnel Hafren, sy’n 130 mlwydd oed, yn cael ei gau am chwe wythnos o Fedi’r 12fed i’w baratoi ar gyfer trydaneiddio’r lein, carreg filltir allweddol yn y prosiect o gyflwyno trenau trydan ar gyfer teithwyr prif lein De Cymru, a rhan o Gynllun Network Rail i Uwchraddio’r Rheilffyrdd.

Mae’r adnodd hyfforddi ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, sydd wedi’i gydariannu gan y Coleg a Llywodraeth Cymru, yn cynnwys brasfodel maint llawn o’r offer trafod lein uwchben fydd ar waith i gyflenwi pŵer i’r trenau trydan newydd sydd i deithio drwy’r twnnel.

Mae Network Rail yn gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau ABC ac AMCO gyda chefnogaeth McGinley Support Services, i ddarparu hyfforddiant fydd yn caniatáu i beirianwyr adeiladu, datod a chynnal y gwifrau pŵer a’r offer arbenigol sy’n unigryw i brosiect trydaneiddio Twnnel Hafren.

Dyma’r unig le yn y DU i gynnig hyfforddiant ar ddefnyddio’r offer arbennig hwn, offer sy’n cael ei alw’n Rheilen Anhyblyg Dargludo Trydan Uwchben, fydd yn helpu i bweru’r trenau drwy’r twnnel cul.

Yn ystod y chwe wythnos bydd y twnnel ar gau, bydd 200 o ‘weithlu oren’ Network Rail yn gweithio nos a dydd i osod dros wyth milltir o reilen dargludo trydan yno.

Yn ôl Dan Tipper, cyfarwyddwr rhanbarthol Network Rail Cymru: “Mae hon yn enghraifft wych o gydweithio gyda’n darparwyr, sydd mor bwysig i lwyddiant cyrraedd y garreg filltir hon o’r prosiect i drydaneiddio’r brif lein i Dde Cymru. Mae’r adnodd hyfforddi hwn yn caniatáu i’n peirianwyr hyfforddi mewn amgylchedd diogel, gan ennill cymwysterau newydd a darparu eu hunain ar gyfer gwaith unigryw byddan nhw’n ei gyflawni’r hydref hwn i baratoi Twnnel Hafren ar gyfer ei drydaneiddio, gan ddarparu gwasanaethau cyflymach, gwyrddach a thawelach i’r nifer cynyddol o deithwyr sy’n defnyddio’r rheilffyrdd.”

Meddai Julie James, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: “Mae Coleg y Cymoedd yn darparu hyfforddiant o’r radd flaenaf mewn adnoddau heb eu hail, gan sicrhau bydd gweithlu â sgiliau ar gael i ddarparu’r gwelliannau mawr sydd ar waith yn yr isadeiledd rheilffyrdd yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. Pan agorodd yr adnoddau yn Nantgarw ym mis Medi’r llynedd, roedden ni’n gwybod byddai’n buddsoddiad £1.54 miliwn yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau. Bydd Network Rail, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn gwario dros £1 biliwn yn moderneiddio’r system rheilffyrdd yng Nghymru. Mae’r ffaith ein bod yn gallu cefnogi Network Rail fel hyn, wrth iddyn nhw symud i gyfnod newydd, yn rhywbeth y gallwn ni ymfalchïo ynddo.”

Dywed Judith Evans, Pennaeth of Coleg y Cymoedd: “Gallai’r Coleg ehangu ar sail rhaglen trydaneiddio’r rheilffyrdd. Mae gennym bedwar campws yn Rhondda Cynon Taf a Chaerffili ac y mae’r Ganolfan Gwaith Rheilffyrdd ar gampws Nantgarw yn hawdd i’w chyrraedd oddi ar yr M4. Rwyf eisoes wedi cychwyn trafodaeth o fewn y coleg i weld a ddylen ni fod yn ystyried ehangu o fewn y flwyddyn neu ddwy nesaf ai peidio. Os bydd y twf yn parhau ar y raddfa bresennol, rwy’n rhagweld bydd angen i ni ehangu yn y dyfodol.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau