Prentisiaid Awyrofod yn hedfan i Tseina

Cafodd un deg pedwar o brentisiaid o Gymoedd De Cymru gyfle i deithio’r byd a phrofi bywyd myfyrwyr yn Tsieina.

Prentisiaid gyda British Airways ydy aelodau’r grŵp i gyd ac yn cael eu hyfforddi yng Ngholeg y Cymoedd lle maen nhw ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer eu Huwch Brentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrofod yn ogystal â’r hyfforddiant y maen nhw’n ei dderbyn yn y gweithle gyda British Airways.

Teithiodd y prentisiaid i Goleg Polytechnig Diwydiant Chongqing, taith a drefnwyd gan Goleg y Cymoedd fel rhan o raglen gyfnewid barhaus gyda’r coleg yn Tsieina.

Nod y daith wyth diwrnod oedd caniatáu i’r prentisiaid ymdoddi i fywyd coleg yn Tsieina. Yn ystod eu cyfnod yno, roedd y myfyrwyr yn byw mewn llety rhyngwladol i fyfyrwyr ar dir y coleg, gan gymryd rhan mewn dosbarthiadau, digwyddiadau diwylliannol ac ymweliadau gan gyflogwyr.

Dywedodd Max Baker, 19 oed o Gaerdydd a phrentis British Airways: “Cawson ni amser gwych! Rydyn ni mor ddiolchgar i’r rhai a drefnodd y daith ac am y profiad rydyn ni wedi’i gael. Dw i’n sicr na fyddwn ni byth yn anghofio’r wythnos hon a gobeithio gall dysgwyr eraill; gael yr un profiad yn y dyfodol.”

Ffurfiwyd y bartneriaeth rhwng y ddau goleg drwy Gonsortiwm Chongqing (Cymru) sy’n cynnwys saith coleg o Gymru gan gynnwys Coleg y Cymoedd.

Bwriad y Consortiwm ydy hyrwyddo Cymru fel lle i ddysgu. Mae’r Consortiwm AB yn cyflogi cynrhychiolydd yn Chongqing i hwyluso partneriaethau addysg rhwng Cymru a Tsieina. O ganlyniad, mae Coleg y Cymoedd wedi cael cyfle i groesawu grwpiau o fyfyrwyr o Goleg Polythechnig Diwydiant Chongqing ac wedi hyfforddi dros 170 o staff yn Tsieina.

Yn ôl Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd:“Rydyn ni’n hynod o falch i allu rhoi cyfle i’n myfyrwyr deithio a phrofi diwylliannau newydd fel rhan o’u hyfforddiant gyda Choleg y Cymoedd. Mae’n hanfodol bod colegau modern heddiw yn adeiladu partneriaeth rhyngwladol er budd dysgwyr a datblygu cyfleoedd addysgol newydd.

“Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau mai’r cyfleoedd hyfforddiant a’r cyrsiau yr ydyn ni’n eu darparu ydy’r gorau yng Nghymru. Mae ein tiwtoriaid yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod yr ymrwymiad hwn yn cael ei gyflawni ac mae’n rhoi pleser i wybod bod colegau o gwmpas y byd yn awyddus i efelychu’n cyflawniadau.”

Mae Coleg y Cymoedd hefyd yn helpu colegau yn Tsieina i atgynhyrchu’r safonau hyfforddi addysgol maen nhw’n ei gynnig i’w dysgwyr yng Nghymru. Yn ddiweddar, bu’r coleg yn croesawu staff o Goleg Rheolaeth Dinas Chongqing oedd ar raglen cysgodi gwaith dros gyfnod o bedwar mis. Mae tiwtoriaid o Goleg y Cymoedd wedi teithio i Tsieina i rannu eu harbenigedd ar amrediad o bynciau gan gynnwys datblygu cwricwlwm, ac arweinyddiaeth a rheolaeth yn ogystal ag addysgu a dysgu.

Yn ol y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James: “Mae rhaglenni cyfnewid ar gyfer prentisiaid yn dod â phobl ifanc ynghyd o bob cwr o’r byd i rannu syniadau a dysgu am arferion a dulliau eraill o feddwl. Mae’r prentisiaid hyn yn cael cyfle gwych i gael profiad o’r byd a magu’r hyder sydd ei angen arnyn nhw wrth baratoi am eu dyfodol.

“Mae Coleg y Cymoedd yn arwain y ffordd yn y math hwn o gyfnewid rhyngwladol ac ni all y wybodaeth a’r arbenigedd mae’r sefydliad yn ei gaffael drwy gysylltiadau o’r fath wneud dim ond lles i brofiadau dysgu pawb o’r myfyrwyr.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau