Prosiect Lleisiau Lleol yn ennill Gwobr Menter i Ddysgwyr y Cymoedd

Mae grŵp o ddysgwyr o Gampws Aberdâr, Coleg y Cymoedd, wedi trechu nifer o golegau cyfagos i ennill Gwobr Fenter NUS Cymru, am eu gwaith gyda phrosiect Llais y Dysgwr a Lleisiau Lleol. 

Mae’r coleg yn cydweithio’n agos gyda gwasanaethau cwnsela ‘Eye to Eye Counselling’ sy’n cynnig cefnogi plant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yn ardal Rhondda Cynon Taf. Felly, pan ofynwyd iddyn nhw ddarparu dvd, roedd y dysgwyr yn awyddus i gymryd rhan yn y gwaith.

Roedd y prosiect Lleisiau Lleol/Community Voice yn golygu cynnwys dysgwyr o’r coleg, disgyblion o Ysgol Gymuned Aberdâr, gwasanaethau cwnsela ‘Eye to Eye Counselling’ a Theatr Spectacle i gynhyrchu dvd sy’n trafod materion iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc.

Dewisodd y dysgwyr o’r Cymoedd ac aelodau grŵp gwrth-fwlio’r Ysgol Gymuned ganolbwyntio ar bwnc hunan-niweidio, sy’n gallu bod yn anodd ei ddeall ac yn bur gyffredin yng Nghwm Cynon. Mae’n ystadegyn syfrdanol cenedlaethol bod rhwng un o bob deuddeg ac un o bob pymtheg o bob ifanc yn niweidio eu hunain.

Yn ôl Emma Allcock, cwnselydd gyda gwasanaethau ‘Eye to Eye Services’: “Bydd y dvd hwn yn cael ei ddangos mewn ysgolion a cholegau ar hyd a lled RhCT a’n gobaith ydy codi ymwybyddiaeth o achosion hunan-niweidio, sut i’w adnabod ac i sicrhau bod help ar gael.”

Mae’r dvd wedi ei gynhyrchu’n gyfangwbl gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, o ddarparu fframwaith y stori hyd at y ffilmio, a phawb yn rhoi o’u hamser hamdden i greu’r gwaith gorffenedig.

Bu Kim Sanders, Cydlynydd Ysgolion Iach a Lleisiau Lleol yn Ysgol Gymuned Aberdâr yn ymwneud â’r grŵp ac mae hi wedi gweld yr arddeliad fu’n rhan o greu’r dvd. Meddai hi: “Roedd y bobl ifanc fu’n rhan o brosiect Lleisiau Lleol mor angerddol dros greu’r ffilm, rwy’n sicr bydd y gwaith yn cael ei groesawu ac yn galluogi rhieni, gofalwyr, athrawon a rhai’n ymwneud â phobl ifanc i adnabod hunan-niweidio a’u cyfeirio at y gefnogaeth sydd ar gael.”

Bydd y dysgwyr o’r coleg yn defnyddio’r dvd fel rhan o’u cyflwyniad yn eu cystadleuaeth nesaf, Gwobrau Cenedlaethol NUS Prydain, sy’n cael eu cynnal yn Lerpwl ddiwedd y mis. Roedd Alice Reardon, un o ddysgwyrColeg y Cymoedd ac aelod o Bwyllgor Gweithredol Lleisiau Lleol Campws Aberdâr, yn hynod falch o lwyddiant y prosiect ac yn edrych ymlaen at fynd ymlaen i’r ornest genedlaethol. Meddai hi: “Yn bump ar hugain oed, mae gen i ddau blentyn ac y maen nhw’n rhan hyfryd sy’n llanw fy mywyd. Rydyn ni’n byw mewn cymuned mor ardderchog ac yn rhan ohoni; mae yma gymaint o gariad a brwdfrydedd dros y genhedlaeth nesaf! Mae gweithio gyda myfyrwyr gwych Ysgol Gymuned Aberdâr wedi agor fy llygaid mor ysbrydoledig gall ein cymuned fach ni fod ac mae’n dangos calonnau mor fawr sydd yma.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau