Llwyddiant  Dysgwyr 2022

Canlyniadau arholiadau gorau erioed yng Ngholeg y Cymoedd

Ar ôl dwy flynedd o ddysgwyr yn derbyn eu graddau gartref, mae Coleg y Cymoedd wedi croesawu cael myfyrwyr yn ôl i’r campws i dderbyn eu canlyniadau. Gosodwyd y carped coch i gannoedd o ddysgwyr wrth iddynt gyrraedd y safle i ddathlu eu cyflawniadau gyda chyd-ddisgyblion a thiwtoriaid.

Mae’r coleg, sy’n gwasanaethu dysgwyr ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerffili, wedi cael graddau uchel ar draws ei gyrsiau academaidd a galwedigaethol, gyda’i Ganolfan Safon Uwch yn Nantgarw yn cyflawni cyfradd lwyddo gyffredinol o 99.6% yn 2022. Cafwyd cyfradd lwyddo o 100% mewn 20 allan o 22 pwnc gan gynnwys pob pwnc STEM, Saesneg, Hanes a Daearyddiaeth.

Mae nifer y dysgwyr sy’n cyflawni graddau A*-C i fyny 28% o gymharu â 2019 – y tro diwethaf roedd canlyniadau’n seiliedig ar arholiadau allanol yn hytrach na graddau a bennwyd gan y ganolfan, fel yr oeddent yn ystod y pandemig. Mae nifer y dysgwyr sy’n ennill y graddau A* ac A yn U2 hefyd wedi cynyddu 22%………. Darllenwch y stori lawn


Dyma rai straeon am lwyddiant  ein dysgwyr

Megan James

Oed: 18

Yn byw yn: Nhreharris

Ysgol Flaenorol: Ysgol Lewis i Ferched

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd :  Lefel 3 Gwallt, Coluro ac Effeithiau Arbennig

Gradd Rhagoriaeth, yn mynd ymlaen i astudio cwrs BA mewn Coluro ac Effeithiau Arbennig ar gyfer Ffilm a Theledu yng Ngholeg Ffasiwn Llundain

Brooke Pothecary

Oed: 18

Yn byw yn: Y Porth

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Llanhari

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: UG/A2 Llenyddiaeth Saesneg, Drama ac Astudiaethau Crefyddol

Graddau A* A* A*, yn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio Eidaleg a Japaneeg

Celyn Rose

Oed: 20

Yn byw yng: Nghaerffili

Ysgol Flaenorol: Ysgol Lewis i Ferched

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  UG/A2 Mathemateg , Cemeg a Bioleg

Graddau A A B, Gradd Rhagoriaeth, yn mynd i Brifysgol Lerpwl i astudio meddygaeth

Kian Evans

Oed: 18

Yn byw yn: Aberdâr

Ysgol Flaenorol:  St John Baptist

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Chwaraeon Lefel 3

Gradd Rhagoriaeth, capten tîm rygbi’r coleg yn 2021-2022 a chynrychiolodd dîm Caerdydd o dan 18.

Yn mynd i Brifysgol Met Caerdydd i astudio Chwaraeon, Cyflyru, Adsefydlu a Thylino

Max Parker and Sofie Bainbridge

Oed: 29 a 26

Yn byw yn: Senghennydd a Llanharan

Ysgol Flaenorol: St Cennydd ac Ysgol Uwchradd Cathays

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Y ddau wedi ennill gradd sylfaen, yn mynd ymlaen i Brifysgol De Cymru i astudio Ffotograffiaeth

Amelia and Macey Morris

Oed: 18

Yn byw ym: Mhontypridd

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Llongyfarchiadau i’r efeilliaid Amelia a Macey Morris

Amelia – ABB y Gyfraith, Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, yn mynd ymlaen i Brifysgol Bryste i astudio cymdeithaseg

Macey  – ABC Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Troseddeg, yn mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd i astudio Cymdeithaseg

Morgan Lewis

Morgan LewisDarllenwch ragor

Oed: 21

Yn byw yn: Nhon Pentre

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Treorci

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  Technolegau Peirianneg Lefel 3

Gradd Rhagoriaeth Technolegau Peirianneg Lefel 3 Wedi ennill Prentisiaeth gyda FSG Tool & Die Ltd

Abigail Stinton

Oed: 18

Yn byw yn: Tylorstown

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Glynrhedynog (Ferndale)

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: UG/A2 Bioleg. Cemeg, Mathemateg

Graddau A B C , yn mynd ymlaen i Brifysgol Leeds i astudio ffisioleg y galon

Arjundeep SinghDarllenwch ragor

Oed: 21

Yn byw yng: Nghaerdydd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Peirianneg Mecanyddol a Thrydanol Lefel 3 (Gradd Rhagoriaeth Dwbl)

NVQ Lefel 3 Seiliedig ar Waith

Prentis y Flwyddyn Clwb Busnes Caerffili

Cwblhaodd ei brentisiaeth a sicrhau cyflogaeth lawn amser gyda BAIE

Sam Wiener

Oed: 18

Yn byw yng: Nghaerdydd

Ysgol Flaenorol: Ysgol y Gadeirlan

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: UG/A2Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Drama, Seicoleg

Graddau A* A* A* B, yn mynd ymlaen i Brifysgol Warwick i astudio Hanes  

Josie Wheeler

Oed: 19

Yn byw ym: Mhontypridd

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd Pontypridd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Lefel 3 Teisennau a Danteithion

Ennill gwobr fforwm cogyddion Teisennwr y Flwyddyn Myfyrwyr y DU

Yn gobeithio ennill cyflogaeth fel teisennwr

Jessie Taylor

Oed: 18

Yn byw yng: Nghaerllion

Ysgol Flaenorol: Caerllion

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Chwaraeon Lefel 3

Cynrychioli Cymru dan 19 yn 2021-2022

Ennill contract gydag Academi Pêl Droed Merched Manchester City

Emily Evans

Oed: 33

Yn byw yn: Gilfach Goch

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd Tonyrefail                                  

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach a Mynediad i’r Dyniaethau

Ers cwblhau BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Ers iddi gwblhau BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (gan ennill gradd dosbarth cyntaf), mae ar fin cwblhau cwrs Gradd Meistr mewn Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc  (Tachwedd 2022) gyda Phrifysgol De Cymru.

Mae Emily yn astudio ac ar yr un pryd yn gwirfoddoli yn ei chanolfan ieuenctid leol yn Gilfach Goch gan weithio gyda gwasanaeth cwnsela ‘Eye to Eye’ fel rhan o’u tîm ymateb, mae’n cynnal prosiectau ieuenctid ac yn aelod rhagweithiol yn ei chymuned.

Claire Lewis

Oed: 40

Yn byw yn: Y Coed Duon

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun y Coed Duon

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Mynediad i Fusnes a Gwasanaethau Ariannol

Dychwelodd i fyd addysg ar ôl magu ei phlant. Cwblhaodd Claire y cwrs Mynediad i Fusnes a Gwasanaethau Ariannol. Yna, enillodd gyflogaeth ym maes gwasanaethau cwsmeriaid gyda chwmni lleol.

Mae Claire yn parhau i astudio yng Ngholeg y Cymoedd ac ar hyn o bryd ar fin cwblhau Gradd Sylfaen mewn Rheoli erbyn 2024.

Jason van Rooij

Oed: 26

Yn byw yng: Nghaerdydd

Ysgol Flaenorol: myfyriwr tramor o’r Iseldiroedd f

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd BA mewn Creu Gwisgoedd

Yn gobeithio ennill cyflogaeth o fewn y diwydiant creu gwisgoedd

Maia Thomas

Oed: 19

Yn byw ym: Merthyr Tudful

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd Cyfarthfa

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: y Celfyddydau Perfformio Lefel 3 (Rhagoriaeth *), Y Celfyddydau Perfformio Lefel 4 (Disgwylir Rhagoriaeth)

Yn mynd i Academi Italia Conti, academi nodedig celfyddydau’r theatr lle mae’n gobeithio dilyn gyrfa fel perfformiwr proffesiynol cerdd a theatr.

Harrison Oatridge

Oed: 18

Yn byw ym: Mhentre’r Eglwys

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 Daearyddiaeth, Ffiseg, Bagloriaeth Cymru a Mathemateg

Graddau A A A B, yn gobeithio bod yn beilot awyrennau ar ôl cwblhau’r cwrs yn yr ysgol hedfan

Thomas Morgan

Oed: 19

Yn byw yn: Y Coed Duon

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Rhagoriaeth* mewn  Gwyddoniaeth Gymhwysol

Yn mynd i Brifysgol Glasgow ac yn gobeithio i fod yn ffarmacolegydd

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau