Rôl ddelfrydol yn caniatáu i Lois siarad iaith ei myfyrwyr mewn mwy nag un ffordd

Mae’r athrawes dan hyfforddiant, Lois, yn gwneud y Gymraeg yn hygyrch i’w holl fyfyrwyr drwy ei rôl arloesol fel Hwylusydd y Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Dechreuodd Lois Moremon o Gaerffili gyflwyno gwersi Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel rhan o’i lleoliad gwaith TAR gyda Choleg y Cymoedd, ond gwnaeth cymaint o argraff ar y tiwtoriaid, cafodd ei phenodi’n Hwylusydd y Gymraeg, rôl newydd i hyrwyddo addysgu a dysgu dwyieithog yn yr adran.

Uchelgais Lois oedd helpu pobl ifanc yn eu harddegau yn yr ardal leol i gael mynediad at gyfleoedd i lwyddo mewn bywyd, felly cofrestrodd ar y cwrs Gradd Sylfaen mewn Addysg a Datblygiad yng Ngholeg y Cymoedd a chymryd swyddi fel Cynorthwyydd Addysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg ac yna mewn cartref gofal plant.

Gan feithrin perthynas yn gyflym â’r bobl ifanc y bu’n gweithio gyda nhw, roedd Lois a’i chydweithwyr wedi’u siomi’n fawr pan gaewyd y cartref gofal a chawsant eu diswyddo.

Erbyn hynny, roedd Lois eisoes wedi cwblhau ‘gradd atodol’ dwy flynedd yn y coleg, felly roedd yn gweld hyn fel yr hwb yr oedd ei angen arni i gofrestru ar y cwrs PcET i fod yn athrawes ardystiedig, yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltodd Lois â Thîm y Gymraeg y coleg yn y lle cyntaf i ofyn a allent hwyluso lleoliad addysgu ar gyfer ei chwrs. Trwy gyd-ddigwyddiad hapus, roeddynt wedi sicrhau grant datblygu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu ei darpariaeth ddwyieithog y Coleg ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru – un ohonynt oedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol – a Lois oedd y dewis perffaith.

Fel rhan o’i Strategaeth i ddatblygu darpariaeth ddwyieithog, mae Coleg y Cymoedd wedi penodi Hwylusydd y Gymraeg ym mhob un o’r meysydd blaenoriaeth i gefnogi darpariaeth ddwyieithog tiwtoriaid a dysgwyr Cymraeg eu hiaith i ddysgu a chyflwyno eu gwaith yn Gymraeg.

Ethos y Strategaeth yw creu profiadau cadarnhaol yn y Gymraeg i ddysgwyr ac iddynt ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, yn enwedig yng nghyd-destun eu cwrs galwedigaethol.

Nawr, flwyddyn i mewn i’w swydd, dywedodd Lois: “Mae fy swydd fel Hwylusydd yn cyd-fynd yn berffaith â fy lleoliad gwaith. Mae’n golygu fy mod yn gallu cefnogi myfyrwyr mewn mwy nag un ffordd.”

“Pan fyddaf yn addysgu, rwy’n gallu cynnig disgrifiad uniongyrchol o’r prosesau a’r deddfwriaethau ym myd Gofal, ac yna gallaf barhau i feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda myfyrwyr trwy hefyd fynd i mewn i’w tiwtorialau i annog eu defnydd o’r Gymraeg.”

“Fe ddaethon nhw i arfer yn gyflym â gweld fy wyneb ac roeddwn i’n hapus i ymgysylltu â nhw. Rwy’n ymfalchïo mewn bod yn agored ac yn rhywun sy’n hawdd siarad â nhw, ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am weithio yn y sector Gofal yn hapus ac yn onest.”

“Fel Hwylusydd, mae gen i ddwbl y cyfle i gael effaith ar fywydau myfyrwyr. Rwy’n eu galluogi i ddysgu popeth yn ddwyieithog. Rwy’n helpu’r rhai sydd â dim ond dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg drwy redeg trwy strwythurau brawddegau, cyfieithu geiriau allweddol ac ymarfer senarios chwarae rôl, wrth helpu siaradwyr Cymraeg rhugl i ymestyn eu hunain a’u geirfa, gan ddefnyddio geiriau nad ydyn nhw wedi’u defnyddio ers mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg.”

Dim ond chwe mis i ffwrdd o gymhwyso fel athrawes, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cydnabod effaith Lois yn eu hadroddiad blynyddol, gan fod lefel y Gymraeg a ddefnyddir ar draws dosbarthiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol y coleg wedi cynyddu’n aruthrol ers iddi gael ei phenodi. Mae ei dulliau o ymgysylltu â chyflogwyr a’i model cyflawni wedi’u nodi fel arfer da.

“Ers i mi ddechrau yn 2021, mae 100% o fy myfyrwyr wedi gwella eu sgiliau Cymraeg. Rwy’n helpu tiwtoriaid i wneud cynnwys eu cwrs yn ddwyieithog, ac rwyf wrth law mewn gwersi i’w cefnogi os gofynnir cwestiwn iddynt ac yn ansicr o’r ymadrodd Cymraeg cywir.”

“Pryd bynnag dw i’n addysgu, dw i’n cyflwyno popeth yn ddwyieithog. Mae’r cwrs wedi dod mor bell o pan oedd yn Saesneg yn unig flwyddyn yn ôl a byddai’n wych pe bai hwn yn cael ei gyflwyno drwyddi draw.”

Dysgwch ragor am ddarpariaeth Gymraeg Coleg y Cymoedd yma: https://www.cymoedd.ac.uk/cymorth-i-ddysgwyr-2/cymraeg/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau