Cynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Dawnus (TASS)

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o fod yr unig Goleg Addysg Bellach yng Nghymru i ennill statws TASS.

Mae rhaglen Gyrfa Ddeuol TASS wedi’i hariannu mewn partneriaeth rhwng Coleg y Cymoedd ac athletwyr dawnus sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu doniau ifanc gorau a mwyaf cyffrous ein gwlad.

Mae rhaglen TASS yn helpu athletwyr – 16+ oed – i gydbwyso chwaraeon, addysg a ffordd o fyw tra eu bod yng Ngholeg y Cymoedd.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023, mae 31 o athletwyr sy’n fyfyrwyr sy’n derbyn cymorth TASS ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth am TASS yma.

Beth fyddwch chi’n ei gael fel athletwr TASS

Sut ydw i’n ymuno â’r cynllun?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gwrs yng Ngholeg y Cymoedd, rydyn ni’n gofyn cwestiwn ar y ffurflen gais i weld a ydych yn athletwr elitaidd*.

*Mae athletwr elitaidd yn rhywun sydd ar hyn o bryd yn cystadlu neu’n cynrychioli ar lefel ranbarthol/genedlaethol neu ryngwladol yn y gamp o’u dewis.

Meini Prawf Dethol

Rhaid i chi fod yn cystadlu neu’n cynrychioli ar lefel ranbarthol/genedlaethol yn eich camp o ddewis

Campau chwaraeon sydd wedi’u cynnwys – Does dim cyfyngiad ar y campau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun, er enghraifft, mae dysgwyr presennol a blaenorol wedi cymryd rhan yn y meysydd canlynol: Pêl-droed, Rygbi, Beicio, Karate, Nofio, Codi Pwysau, Bocsio, Cleddyfa, Dawns, Cic Focsio a llawer mwy……

Cwrdd â’r Tîm

ALUN DAVIES

Cynghorydd Ffordd o Fyw Perfformio a Gyrfa Ddeuol

Mae Alun Davies yn cael ei ystyried fel un o’r ymarferwyr achrededig a chymwysedig mwyaf blaenllaw ym maes Datblygiad Personol mewn Chwaraeon a lles chwaraewyr/athletwyr. Mae ganddo dros 35 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes addysg, hyfforddiant a newid busnes – 21 mlynedd o brofiad yn gweithio gydag athletwyr elitaidd, chwaraewyr proffesiynol, Athletwyr sy’n Fyfyrwyr a staff cymorth yn cefnogi eu datblygiad personol a’u trawsnewidiadau gyrfa.

Darllen mwy

Cwrdd â’r Dysgwyr

OLIVIA LLEWELLYN

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Safon Uwch

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Academi Coleg y Cymoedd, Cymoedd Morgannwg, Academi Ranbarthol PDC, Tîm Cenedlaethol Cymru dan 17.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae ar y lefel uchaf posibl.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Rydw i wedi clywed cystal y mae Coleg y Cymoedd wedi cefnogi a helpu athletwyr dan hyfforddiant drwy TASS. Ymwelodd Millie Carter â chlwb Ystrad Mynach a chanmol y cyrsiau.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Rydw i wedi cael llawer iawn o gefnogaeth gyda fy mhynciau, a chymorth ariannol i gyfrannu tuag at fy ffioedd clwb. Rydw i’n cael cyngor ar sut i reoli fy chwaraeon a’m llwyth gwaith academaidd.

DYLAN SCOTT

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Clwb Rygbi Caerdydd

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae dros Gymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

I ddatblygu fy sgiliau rygbi ac i gael y cymwysterau sydd eu hangen arnaf ar gyfer prifysgol.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Gallaf fynd at bobl y gallaf siarad â nhw pan fydd angen help arnaf.

MAIA OWEN

PÊL-DROED

Darllen mwy

CWRS:  

Cyfrifiadura a TG

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Academi CBDC

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae pêl-droed yn broffesiynol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dewisais Goleg y Cymoedd oherwydd ei fod yn cynnig cwrs nad yw ar gael yn unman arall.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Rydw i wedi cael croeso cynnes i’r coleg a’m cwrs. Ac fel myfyriwr TASS, rydw i wedi derbyn gwahanol fathau o gefnogaeth y tu mewn a’r tu allan i’r coleg i helpu gyda fy mhêl-droed.

MEGAN-JANE ENOCH

NOFIO

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Rowndiau Rhagbrofol Ewrop gyda Chymru o dan 17, Capten Colegau Cymru yn Rhufain 2023.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Dod yn bêl-droediwr proffesiynol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Hwn oedd y coleg gorau i fy helpu i wella a rhoi cyfleoedd i fy helpu i gyrraedd fy nodau yn fy ngyrfa yn y dyfodol.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Cefnogaeth 1-1 a chymorth gyda lle i fynd a beth i’w wneud ar gyfer fy nghamau nesaf fel athletwr dan hyfforddiant.

AMELIA JAMES

CHEERLEADING

Darllen mwy

CWRS:  

Safon Uwch

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

GRSD Cheerleading

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cyrraedd y 10 uchaf ym Mhencampwriaethau’r Byd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Teimlais y byddwn yn cael mwy o ryddid a rhagor o gyfleoedd yng Ngholeg y Cymoedd i baratoi ar gyfer mynd i’r brifysgol yn y dyfodol.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Mae TASS Coleg y Cymoedd yn helpu cymaint gyda chydbwyso eich gwaith a’ch camp.

SAMUEL SLATTER

TENNIS BWRDD

Darllen mwy

CWRS:  

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Chwaraewr Tenis Bwrdd – Pencampwr Dyblau Cymysg Grand Prix Caerdydd ochr yn ochr â Nancy Yeh Tsz Yan (HKG); Senglau Aur Gemau Cymru; cystadlu’n ddomestig dros TTC Gogledd Gwent.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cymhwyso i gynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad; cystadlu yn Uwch Gynghrair Tischtennis Bundesliga; Cynghrair y Pencampwyr; derbyn gwahoddiad i gystadlu yn Super League Tsieineaidd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dewisais Goleg y Cymoedd nôl yn 2019, gan ddechrau ar Lefel 1 a gweithio fy ffordd i fyny drwy’r lefelau i radd BA mewn Ffotograffiaeth. Dewisais Goleg y Cymoedd oherwydd y staff cefnogol a gwybodus yn ogystal â’r cyfleusterau gwych.

Mae Jessica Emanuel, fy narlithydd presennol wedi fy arwain o Lefel 1, gan wneud yn siŵr bod gennyf lwybr dilyniant clir. Hefyd, ers ymuno â’r coleg bron i bedair blynedd yn ôl, mae fy nhiwtoriaid i gyd wedi bod yn gefnogol nid yn unig i’m llwyddiant academaidd ond i’m hymrwymiadau chwaraeon hefyd! 

MIA HOWELLS

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Tîm Pêl-rwyd Rhanbarthol Cymru

UCHELGAIS CHWARAEON:

Parhau i wella fy sgiliau pêl-rwyd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Y tîm pêl-rwyd oedd y cymhelliant yr oeddwn ei angen

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Rydw i wedi mwynhau’r sesiynau grŵp yn rhoi cyngor ar sut i reoli fy nghamp a’m gwaith academaidd.

OLIVIA NOTT

DAWNSIO

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Pencampwr Dros 16 Cwpan LloegrCyrraedd Rownd Derfynol Pencampwyr Yfory Pencampwriaethau Ffurfiant Cymru – Is-bencampwr Ffurfiant Meistri’r Gogledd – Pencampwr Seren Newydd

UCHELGAIS CHWARAEON:

Fy uchelgais chwaraeon yw parhau i gystadlu mewn pencampwriaethau unigol a ffurfiant yn Nhŵr Blackpool a Winter Gardens ond mynd ymlaen i gystadlu’n rhyngwladol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dewisais fynychu Coleg y Cymoedd gan fy mod wedi fy mhlesio gan y cyfleusterau a’r cyrsiau oedd yn cael eu cynnig, a’r croeso cynnes a gefais gan diwtoriaid y cwrs.

BROOKE ELTRINGHAM

RYGBI A PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Tîm Pêl-rwyd Caerdydd, Tîm Pêl-rwyd y Fro ac rydw i wedi ennill dros 20 o fedalau cyntaf yn neidio ceffylau

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae a Neidio Ceffylau dros Gymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dewisais y coleg hwn gan ei fod yn goleg cefnogol iawn ac mae’r cwrs yma yn anhygoel tu hwnt!

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Mae Alun Davies (TASS) wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi wrth geisio cydbwyso fy nghampau a fy ngwaith ysgol ac i helpu i reoli fy lefelau straen hefyd!

LIBBY ANDREWS

CHEERLEADING

Darllen mwy

CWRS:  

CYNHYRCHU CYFRYNGAU CREADIGOL

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

RSD Cheerleading

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cyrraedd y 10 uchaf ym Mhencampwriaethau’r Byd yn 2024

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Roedd ganddo’r cwrs gorau ar gyfer y swydd rydw i ei heisiau yn y dyfodol.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Mae’n wych gwybod eich bod chi’n gallu gwneud y cwrs rydych chi ei eisiau a’r gamp rydych chi’n ei charu, a gallu gwneud iddyn nhw weithio gyda’ch gilydd.

GRACIE LANGMEAD

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Safon Uwch

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Academi Pêl-rwyd Ranbarthol, Tîm Rhanbarthol Cymoedd Morgannwg, Academi Pêl-rwyd i Fenywod Coleg y Cymoedd a Llanilltud Faerdref

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae i dîm Super League.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dewisais Goleg y Cymoedd oherwydd ei fod yn brofiad newydd ac yn awyrgylch newydd ym myd pêl-rwyd ac addysg.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Rydw i wedi derbyn cymorth a chefnogaeth wrth gyfuno fy addysg a fy mhêl-rwyd, i ffurfio amserlen gyson sy’n addas i mi.

MADDIE WILLIAMS

PÊL-DROED

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Rowndiau Rhagbrofol Ewrop gyda Chymru o dan 17, Capten Colegau Cymru yn Rhufain 2023.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Dod yn bêl-droediwr proffesiynol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Hwn oedd y coleg gorau i fy helpu i wella a rhoi cyfleoedd i fy helpu i gyrraedd fy nodau yn fy ngyrfa yn y dyfodol.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Cefnogaeth 1-1 a chymorth gyda lle i fynd a beth i’w wneud ar gyfer fy nghamau nesaf fel athletwr dan hyfforddiant.

TIA HIGGINS

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Academi Pêl-rwyd Ranbarthol

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cyrraedd carfan Cymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Gwerthodd yr hyfforddwyr y tîm pêl-rwyd i mi a gan fy mod eisiau bod yn Athrawes Addysg Gorfforol, mae’r cwrs yn berffaith!

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Mae TASS yn wych – rydym yn siarad am reoli straen.

FREYA INKPEN

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Gleision Caerdydd ac Academi Cymru

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae dros Gymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Oherwydd y cyfleoedd a gefais i chwarae fy nau gamp ochr yn ochr a dysgu.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Mae Alun Davies (TASS) wedi fy helpu llawer gyda fy llwyth gwaith a hyfforddiant, yn enwedig trwy fy helpu i ddod o hyd i amser i wneud fy ngwaith coleg.

RUBY SHORNEY

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Safon Uwch

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Academi Pel-rwyd Dan 17 Cymru

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae i’r tîm Welsh Feathers.

PAM COLEG Y CYMOEDD?:

Rydw i wedi dewis Coleg y Cymoedd oherwydd ei hyblygrwydd i gydbwyso fy ymrwymiadau chwaraeon yn ogystal â fy ngwaith academaidd.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Caniataodd TASS i mi newid fy amserlen i gydlynu fy amserlen pêl-rwyd gyda fy nosbarthiadau. Hefyd, cefais docyn bws i fynd a dod o’r coleg ac arian tuag at fy ymrwymiadau pêl-rwyd y tu allan i’r coleg.

CAITLYN REID-GORDON

PÊL-RWYD

Darllen mwy

JAKE ACREMAN

KARATE a BOCSIO

Darllen mwy

CWRS:  

Prentisiaeth Plymio

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Ar gyfer Karate, des i yn drydydd ym Mhencampwriaeth Kumite y Byd i Ddynion – Pwysau Agored (WSKA 2023). Ar gyfer Bocsio, enillais y Bencampwriaeth Nofis iau 63 – 67kg.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Roedden nhw’n cynnig y cwrs plymio yr oedd ei angen arnaf i fod yn blymwr cymwys.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Darparodd y tîm TASS gynllun diet i mi a oedd yn hanfodol ar gyfer cyrraedd y pwysau cywir mewn sawl un o’m gornestau bocsio, ond maen nhw’n cynnig cefnogaeth i mi yn fy addysg a’m hymdrechion chwaraeon hefyd.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Darparodd y tîm TASS gynllun diet i mi a oedd yn hanfodol ar gyfer cyrraedd y pwysau cywir mewn sawl un o’m gornestau bocsio, ond maen nhw’n cynnig cefnogaeth i mi yn fy addysg a’m hymdrechion chwaraeon hefyd.

DYLAN BARRATT

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:  

Chwaraeon lefel 3

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Chwarae rygbi i Gaerdydd. Fy nghyflawniad mwyaf hyd yma yw cyrraedd carfan hyfforddi dan 18 Cymru!

UCHELGAIS CHWARAEON:

Bod yn chwaraewr rygbi proffesiynol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?:

Roedd yn lleol ac roedd ganddo bopeth yr oedd ei angen arnaf i ddatblygu yn academaidd ac mewn chwaraeon.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Help ychwanegol pryd bynnag rydw i ei angen!

AMBER BATES

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Cyfarwyddo yn y gampfa

CYFLAWNIAD CHWARAEON: 

Llanilltud faerdre a dreigiau caerdydd dan 17 oed.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae i gymru a dreigiau caerdydd nsl.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Roedden nhw’n gefnogol iawn gyda fy newisiadau ac maen nhw wedi fy helpu ym mhob ffordd y gallant.

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Fel myfyriwr tass mae gennyf fynediad at gymorth rheoli straen a chymorth ychwanegol i gydbwyso fy nghamp gyda gwaith coleg. Hefyd, rydw i wedi mwynhau mynychu sgyrsiau gyrfa yn fawr – rydyn ni bob amser yn cael cyfleoedd i dyfu a chanolbwyntio ar adeiladu dyfodol gwell.

ADAM DEVET

BOCSIO CIC

Darllen mwy

CWRS:  

Chwaraeon lefel 3

CYFLAWNIAD CHWARAEON: 

Tîm du – bocsio cic.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Bod yn bencampwr byd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Wnes i ddewis coleg y cymoedd oherwydd eu cyfleusterau anhygoel – yn enwedig y ganolfan chwaraeon newydd!

CEFNOGAETH A DDERBYNIWYD FEL DYSGWR TASS

Rydw i wedi cael cymaint o gefnogaeth i gydbwyso fy astudiaethau gyda fy hyfforddi.

AMELIA ELLIS

TAEKWONDO

Darllen mwy

CWRS:  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Carfan Hyfforddi Taekwondo Prydain

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cystadlu ar lwyfan y byd ac anelu i gyrraedd Detholiad Gemau’r Gymanwlad/Pencampwriaethau’r Byd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?:

Fe wnes i ddechrau ar gwrs Chwaraeon ond wrth weithio gyda fy ymgynghorydd TASS fe ddaeth hi’n amlwg taw ym maes gofal plant roedd gen i fwyaf o ddiddordeb ac angerdd y tu allan i faes chwaraeon. Ces i gefnogaeth dda wrth drosglwyddo hefyd ar ôl cael anaf difrifol.

MILETA MITCHELL

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Safonau Uwch

CYFLAWNIAD CHWARAEON: 

Academi ranbarthol Cymru, Ystrad Mynach a Chymoedd Sir Morgannwg

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae dros y Dreigiau Celtaidd a Chymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Er mwyn gallu parhau â fy ngyrfa pêl-rwyd yn yr academi bêl-rwyd yn ogystal â chyflawni fy astudiaethau Safon Uwch gyda chefnogaeth wych gan staff a rhaglen TASS.

Past Learners

KENZIE JENKINS

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:  

BTEC Chwaraeon Lefel 3

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Cymru o dan 18, academi Bristol Bears.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae rygbi proffesiynol ar y lefel uchaf.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Roedd rhaglen yr academi yn y Coleg yn fy nghefnogi’n llawn yn fy ngyrfa rygbi ac academaidd.

SAM COAKLEY

CIC FOCSIO

Darllen mwy

CWRS:

Lefel 3 Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth – diploma estynedig

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Gymunedol Sant Cennydd

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Enillydd 6 medal aur y byd WKU, hefyd wedi ennill gwregys cyswllt llawn Prydeinig.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Gwregys teitl byd cyswllt llawn

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Am fod y coleg yn cynnig yr ystod orau o opsiynau cwrs Technoleg Gwybodaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy’r rhaglen TASS i fy helpu i gyflawni nawr a pharatoi ar gyfer y brifysgol.

REBECCA LEWIS

NOFIO PARA

Darllen mwy

CWRS: 

Lefel 3 mewn Cyfrifeg

YSGOL FLAENOROL:

Y Ddraenen Wen

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Rownd Derfynol Gemau’r Gymanwlad Birmingham

UCHELGAIS CHWARAEON:

I fod y gorau y galla i fod a chymryd rhan mewn Gemau Paralympaidd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dyma oedd yn gweddu orau i fi ac o ran y gefnogaeth dw i’n ei chael yn fy ngweithgareddau academaidd a chwaraeon.

EVAN WOOD

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS: 

Lefel 3 mewn Chwaraeon

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Uwchradd Pen y Dre

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Capten tîm Coleg y Cymoedd, capiau i Gymru o dan 17 ac o dan 18.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae ar y lefel uchaf y galla i ei chyflawni.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Mae’n goleg sy’n caniatáu i fi barhau gyda fy nyheadau rygbi gan chwarae ar y lefel orau yn yr oedran yma gan ddod i gysylltiad â safon uchel o hyfforddi, a dal i allu cyflawni fy addysg ar yr un pryd, i gefnogi fy nghynnydd i fynd i’r Brifysgol.

HARRISON ROCK

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:

Safon Uwch – Bioleg, Cemeg, Mathemateg

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Gyfun Llanhari

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Tîm o dan 18 Caerdydd a thîm o dan 18 Cymru.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Mwynhau fy rygbi a mynd mor bell ag y galla i.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Rydw i’n bwriadu symud ymlaen i’r brifysgol i astudio Milfeddygaeth, a Choleg y Cymoedd oedd yr opsiwn gorau i fi astudio ochr yn ochr â chwarae mewn rhaglen academi coleg. Roedd derbyn statws TASS yn gyflawniad gwych i fi ac rydw i wedi cael y gefnogaeth orau.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau