Cynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Dawnus (TASS)

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o fod yr unig Goleg Addysg Bellach yng Nghymru i ennill statws TASS.

Mae rhaglen Gyrfa Ddeuol TASS wedi’i hariannu mewn partneriaeth rhwng Coleg y Cymoedd ac athletwyr dawnus sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu doniau ifanc gorau a mwyaf cyffrous ein gwlad.

Mae rhaglen TASS yn helpu athletwyr – 16+ oed – i gydbwyso chwaraeon, addysg a ffordd o fyw tra eu bod yng Ngholeg y Cymoedd.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023, mae 31 o athletwyr sy’n fyfyrwyr sy’n derbyn cymorth TASS ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth am TASS yma.

Beth fyddwch chi’n ei gael fel athletwr TASS

Sut ydw i’n ymuno â’r cynllun?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gwrs yng Ngholeg y Cymoedd, rydyn ni’n gofyn cwestiwn ar y ffurflen gais i weld a ydych yn athletwr elitaidd*.

*Mae athletwr elitaidd yn rhywun sydd ar hyn o bryd yn cystadlu neu’n cynrychioli ar lefel ranbarthol/genedlaethol neu ryngwladol yn y gamp o’u dewis.

Meini Prawf Dethol

Rhaid i chi fod yn cystadlu neu’n cynrychioli ar lefel ranbarthol/genedlaethol yn eich camp o ddewis

Campau chwaraeon sydd wedi’u cynnwys – Does dim cyfyngiad ar y campau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun, er enghraifft, mae dysgwyr presennol a blaenorol wedi cymryd rhan yn y meysydd canlynol: Pêl-droed, Rygbi, Beicio, Karate, Nofio, Codi Pwysau, Bocsio, Cleddyfa, Dawns, Cic Focsio a llawer mwy……

Cwrdd â’r Tîm

ALUN DAVIES

Cynghorydd Ffordd o Fyw Perfformio a Gyrfa Ddeuol

Mae Alun Davies yn cael ei ystyried fel un o’r ymarferwyr achrededig a chymwysedig mwyaf blaenllaw ym maes Datblygiad Personol mewn Chwaraeon a lles chwaraewyr/athletwyr. Mae ganddo dros 35 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes addysg, hyfforddiant a newid busnes – 21 mlynedd o brofiad yn gweithio gydag athletwyr elitaidd, chwaraewyr proffesiynol, Athletwyr sy’n Fyfyrwyr a staff cymorth yn cefnogi eu datblygiad personol a’u trawsnewidiadau gyrfa.

Darllen mwy

Cwrdd â’r Dysgwyr

AMELIA ELLIS

TAEKWONDO

Darllen mwy

CWRS:  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Carfan Hyfforddi Taekwondo Prydain

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cystadlu ar lwyfan y byd ac anelu i gyrraedd Detholiad Gemau’r Gymanwlad/Pencampwriaethau’r Byd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?:

Fe wnes i ddechrau ar gwrs Chwaraeon ond wrth weithio gyda fy ymgynghorydd TASS fe ddaeth hi’n amlwg taw ym maes gofal plant roedd gen i fwyaf o ddiddordeb ac angerdd y tu allan i faes chwaraeon. Ces i gefnogaeth dda wrth drosglwyddo hefyd ar ôl cael anaf difrifol.

SAM COAKLEY

CIC FOCSIO

Darllen mwy

CWRS:

Lefel 3 Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth – diploma estynedig

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Gymunedol Sant Cennydd

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Enillydd 6 medal aur y byd WKU, hefyd wedi ennill gwregys cyswllt llawn Prydeinig.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Gwregys teitl byd cyswllt llawn

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Am fod y coleg yn cynnig yr ystod orau o opsiynau cwrs Technoleg Gwybodaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy’r rhaglen TASS i fy helpu i gyflawni nawr a pharatoi ar gyfer y brifysgol.

REBECCA LEWIS

NOFIO PARA

Darllen mwy

CWRS: 

Lefel 3 mewn Cyfrifeg

YSGOL FLAENOROL:

Y Ddraenen Wen

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Rownd Derfynol Gemau’r Gymanwlad Birmingham

UCHELGAIS CHWARAEON:

I fod y gorau y galla i fod a chymryd rhan mewn Gemau Paralympaidd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Dyma oedd yn gweddu orau i fi ac o ran y gefnogaeth dw i’n ei chael yn fy ngweithgareddau academaidd a chwaraeon.

KENZIE JENKINS

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:  

BTEC Chwaraeon Lefel 3

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Cymru o dan 18, academi Bristol Bears.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae rygbi proffesiynol ar y lefel uchaf.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Roedd rhaglen yr academi yn y Coleg yn fy nghefnogi’n llawn yn fy ngyrfa rygbi ac academaidd.

MILETA MITCHELL

PÊL-RWYD

Darllen mwy

CWRS:  

Safonau Uwch

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Uwchradd Lewis i Ferched

CYFLAWNIAD CHWARAEON: 

Academi ranbarthol Cymru, Ystrad Mynach a Chymoedd Sir Morgannwg

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae dros y Dreigiau Celtaidd a Chymru.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Er mwyn gallu parhau â fy ngyrfa pêl-rwyd yn yr academi bêl-rwyd yn ogystal â chyflawni fy astudiaethau Safon Uwch gyda chefnogaeth wych gan staff a rhaglen TASS.

JAKE ACREMAN

KARATE a BOCSIO

Darllen mwy

CWRS:  

Prentisiaeth Plymio

CYFLAWNIAD CHWARAEON:

Pencampwr karate cenedlaethol a rhanbarthol, cyn trosglwyddo i focsio ac ymladd am bencampwriaeth ABA Cymru.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Cystadlu ar lwyfan y byd ac o bosib ymladd yn broffesiynol – neu o leiaf gyrraedd y Gemau Olympaidd.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Hwn oedd y coleg gorau ar gyfer Plymio a phrentisiaeth, ac mae cymorth TASS wedi bod yn amhrisiadwy gan sicrhau fy mod yn cyflawni fy nghymwysterau a fy nyheadau chwaraeon.

MADDIE WILLIAMS

PÊL-DROED I FERCHED

Darllen mwy

CWRS:  

Lefel 3 mewn Chwaraeon

CYFLAWNIAD CHWARAEON:      

Rowndiau Rhagbrofol Ewrop gyda Chymru o dan 17, Capten Colegau Cymru yn Rhufain 2023.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Dod yn bêl-droediwr proffesiynol.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Hwn oedd y coleg gorau i fy helpu i wella a rhoi cyfleoedd i fy helpu i gyrraedd fy nodau yn fy ngyrfa yn y dyfodol.

EVAN WOOD

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS: 

Lefel 3 mewn Chwaraeon

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Uwchradd Pen y Dre

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Capten tîm Coleg y Cymoedd, capiau i Gymru o dan 17 ac o dan 18.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Chwarae ar y lefel uchaf y galla i ei chyflawni.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Mae’n goleg sy’n caniatáu i fi barhau gyda fy nyheadau rygbi gan chwarae ar y lefel orau yn yr oedran yma gan ddod i gysylltiad â safon uchel o hyfforddi, a dal i allu cyflawni fy addysg ar yr un pryd, i gefnogi fy nghynnydd i fynd i’r Brifysgol.

HARRISON ROCK

RYGBI’R UNDEB

Darllen mwy

CWRS:

Safon Uwch – Bioleg, Cemeg, Mathemateg

YSGOL FLAENOROL:

Ysgol Gyfun Llanhari

CYFLAWNIAD CHWARAEON:  

Tîm o dan 18 Caerdydd a thîm o dan 18 Cymru.

UCHELGAIS CHWARAEON:

Mwynhau fy rygbi a mynd mor bell ag y galla i.

PAM COLEG Y CYMOEDD?

Rydw i’n bwriadu symud ymlaen i’r brifysgol i astudio Milfeddygaeth, a Choleg y Cymoedd oedd yr opsiwn gorau i fi astudio ochr yn ochr â chwarae mewn rhaglen academi coleg. Roedd derbyn statws TASS yn gyflawniad gwych i fi ac rydw i wedi cael y gefnogaeth orau.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau