Tiwtor Coleg y Cymoedd yn ennill Gwobr genedlaethol Cymraeg Gwaith

Mae Tiwtor o Goleg y Cymoedd, Fiona Hennah o Gasnewydd, wedi ennill gwobr Dysgwr Lefel Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymraeg Gwaith eleni.

Mae Fiona, darlithydd Gwyddoniaeth sy’n dysgu ar y rhaglen Mynediad i Addysg Uwch yn y coleg, yn ddysgwraig Gymraeg frwdfrydig ac ar hyn o bryd ar ei hail flwyddyn o gwrs AB Cymraeg Gwaith (Sylfaen 1) AB. Mae hi wedi gwneud llawer iawn o gynnydd yn ei dysgu a’i defnydd o’r Gymraeg.

Fiona Hennah

Mae’r prosiect Cymraeg Gwaith AB yn cael ei ariannu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i gydlynu gan ColegauCymru. Ei nod ydy cefnogi darlithwyr mewn colegau AB i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus yn y dosbarth. Mae’r rhaglen yn cynnwys 120 awr o hyfforddiant ac mae’n seiliedig ar gyfuniad o sesiynau addysgu, sesiynau mentora 1-1, arsylwi addysgu darlithydd ac astudiaeth annibynnol. Cyflwynir yr hyfforddiant gan Diwtor Cymraeg Gwaith y Coleg, Alison Kitson.

Deilliodd diddordeb Fiona mewn dysgu Cymraeg o’r awydd i sgwrsio â’i theulu, yn enwedig ei nithoedd ifanc, sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae Fiona yn mwynhau treulio amser yn sgwrsio, darllen a hyd yn oed canu gyda nhw ac yn y pen draw yn dysgu llawer ganddyn nhw.

Mae’n ymgorffori’r Gymraeg yn ei hadnoddau dysgu, ac yn rhannu Rhestr Termau Gwyddonol o’r Saesneg i’r Gymraeg â’i holl fyfyrwyr. Mae hi hefyd yn darganfod ac yn rhannu adnoddau cyfrwng Cymraeg yn ei phwnc, i helpu ei myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf.

Mae Fiona yn rhoi adborth ysgrifenedig dwyieithog i’w holl ddysgwyr wrth farcio aseiniadau, ac yn annog y di-Gymraeg i ddysgu Cymraeg hefyd.

Wrth longyfarch Fiona, dywedodd Alison Kitson, Tiwtor Cymraeg Gwaith yn y coleg “Mae hon yn wobr haeddiannol, mae Fiona mor frwd dros ddysgu Cymraeg ac yn ysbrydoli a chefnogi pobl eraill i ddysgu Cymraeg hefyd. Mae ganddi hefyd ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth a diwylliant Cymreig ac mae’n rhannu llawer o eitemau newyddion, clipiau fideo cerddoriaeth ar wefan Dysgwyr Cymraeg Staff y Coleg”.

Wrth sôn am ei Gwobr, dywedodd Fiona “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y Wobr hon, mae’n golygu cymaint i mi. Rwy’n mwynhau dysgu Cymraeg yn fawr iawn ac mae’n rhaid i mi ddiolch i fy nhiwtor rhagorol – Alison Kitson – am fod mor amyneddgar gyda mi”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau