Yn ôl

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel y gall yr holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'r Coleg fod yn hyderus y cânt eu trin ag urddas a pharch.
 
Nid ydym yn goddef aflonyddu, erledigaeth na gwahaniaethu. Ein nod yw cynnal diwylliant sy'n cynnwys pob rhan o gymdeithas ac sy’n rhydd o wahaniaethu a thriniaeth annheg ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol .
 
Mae'r adran hon yn darparu cysylltiadau â meysydd penodol o weithgarwch Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, gan gynnwys ein polisïau cyfredol a'n hamcanion Cydraddoldeb.
 
- Polisi Gwrth wahaniaethu ar sail Oed
 
- Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 
- Polisi Hunaniaeth Rhyw
 
- Polisi Crefydd a Chred
 
- Polisi Cyfeiriadedd Rhywiol
 
- Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar equalityanddiversity@cymoedd.ac.uk. Croesawn eich barn ac adborth.
 
Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i gyfeiriadedd rhywiol a chydraddoldeb hunaniaeth rhyw ar gyfer ein staff a'n dysgwyr a gwerthfawrogi'r amrywiaeth yn ein cymuned Coleg. Rydym yn falch o gefnogi staff LHDT ac yn gweithio gyda Stonewall a phartneriaid cysylltiedig i hyrwyddo gweithle parchus a chynhwysol.
 
Nod ein holl bolisïau, gwasanaethau a budd-daliadau yw bod yn LHDT gynhwysol ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. Mae polisïau'r coleg fel absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu a rhieni yn hygyrch i'r holl staff.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.