Yn ôl

Monitro Data

Mae Coleg y Cymoedd yn defnyddio data cydraddoldeb i ddeall proffil y gweithlu, i'n galluogi i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen ar ein staff er mwyn gweithio, perfformio a mwynhau bywyd yn y Coleg.

Trwy gasglu a monitro data, byddwn yn gwella ein gwaith ymhellach i ddatblygu darlun mwy cynhwysfawr o'r Coleg, a gallwn asesu effaith ein polisïau ar staff a meysydd targed tan-gynrychiolaeth, gan gynnig gwybodaeth a chefnogaeth mewn modd priodol.

Mae system Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein y Coleg, Team Spirit, yn caniatáu i bob gweithiwr reoli eu data monitro a gall staff ddiweddaru eu proffil eu hunain trwy fynd i’r adran hunan-wasanaeth.

Mae'r wybodaeth a gasglwn yn ymwneud â'r naw 'nodwedd warchodedig' fel y nodwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010: oed, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhyw, hil, crefydd neu gred, tueddfryd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth.

Cedwir a chynhelir yr holl wybodaeth bersonol am staff yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Mae canllaw a gynhyrchir gan Stonewall "Beth yw’r Pwynt" yn daflen gryno addysgiadol iawn ar pam ei bod yn bwysig darparu a chasglu gwybodaeth a data. Gallwch weld y canllaw hwn yma ...

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa