Yn ôl

Cyhoeddiadau

Hydref 23rd - Neges i ddysgwyr

Fel y gwyddoch, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddydd Llun 19 Hydref y bydd cyfyngiadau sylweddol uwch ar waith yng Nghymru o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan hanner nos ddydd Sul 8 Tachwedd.

Bydd y mesurau hyn yn cynnwys y gwyliau hanner tymor ac yn para am gyfnod o bythefnos, gan ddod i ben ddydd Sul 8 Tachwedd. Bwriad y cyfyngiadau hyn, neu'r 'cyfnod atal byr', yw helpu i ddod â feirws Covid-19 o dan reolaeth mewn ymgais i leihau nifer y bobl sy'n dal y feirws ac sy'n cael eu cludo i'r ysbyty â symptomau coronafeirws difrifol ac i leihau'r pwysau ar ein staff iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhwng 6pm ddydd Gwener 23 Hydref a hanner nos ddydd Sul 8 Tachwedd, bydd 5 cyfyngiad allweddol:

rhaid i bobl aros gartref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn ni chaiff pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw rhaid i fusnesau a lleoliadau penodol, gan gynnwys bariau, bwytai a’r rhan fwyaf o siopau gau bydd colegau ond yn dysgu ar-lein yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol yn y lleoliadau cyhoeddus o dan do sydd ar agor (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis

Rydym yn annog pob dysgwr i ddilyn y cyfyngiadau hyn yn ystod y cyfnod atal byr.

Rhwng 2 Tachwedd a 6 Tachwedd, bydd yr holl wersi i ddysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd yn cael eu cyflwyno o bell. Rhaid i ddysgwyr gyrchu cyfleoedd dysgu o bell drwy ddulliau digidol gan ddefnyddio TGCh neu drwy becynnau gwaith a anfonir i'ch cartref. Ni fydd unrhyw wersi yn digwydd ar y campws.

Ar 9 Tachwedd bydd dysgwyr yn gallu mynychu gwersi wyneb yn wyneb ar y campws.

Bydd trefniadau prydau ysgol am ddim yn parhau yn ystod y cyfnod hwn o ddydd Llun 26 Hydref i ddydd Gwener 6 Tachwedd ar gyfer pob dysgwr sy'n gymwys, a thelir hyn drwy daliad BACS. Dylai dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sicrhau bod gan Wasanaethau Dysgwyr eu manylion banc drwy gysylltu â …… Hefyd os dymunwch wneud cais am y gefnogaeth hon dilynwch y ddolen hon.

Atodir gwybodaeth fanwl a chwestiynau cyffredin gan Lywodraeth Cymru.

https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.153235384.1265167401.1603440068-1833723175.1589911901

Gofalwch amdanoch eich hun, cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich cael yn dychwelyd i ddysgu o bell ar ôl hanner tymor ac i'r campws .

  

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa