Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch am yrfa mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Gofal Plant.

Treulir amser yn y coleg am ddau ddiwrnod yr wythnos a’r tri diwrnod arall ar brofiad gwaith yn rhoi’r theori ar waith gan fod rhaid i chi arddangos cymhwysedd o ran eich gwybodaeth a’ch sgiliau. Byddwch yn cael ymweliadau cyson a’ch asesu’n gweithio gyda phlant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Rhaid i ddysgwyr gyflawni lleiafswm o 65 credydi ennill Diploma lefel 3 CACHE mewn Gofal Addysg a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) (QCF). Cyfuniad fydd y rhain o unedau gorfodol ac opsiynol a fydd yn adlewyrchu’ch rôl gwaith.

Mae disgwyl i ddysgwyr wneud 700 awr o brofiad gwaith o fewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith go iawn. Ni fydd yr amser a dreulir gyda phlant o fewn teulu/teulu estynedig y dysgwyr yn gwarchod neu drwy drefniadau anffurfiol eraill yn diwallu anghenion y gofyniad.

Byddwch yn astudio ystod o unedau, megis Datblygiad Plant o 0 -19 oed, Arsylwi ac Asesu, Chwarae, Cynllunio i gwrdd â gofynion y cwricwlwm, Diogelu a gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol. Yn ogystal â’r unedau hyn byddwch yn astudio Sgil Hanfodol Cyfathrebu.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol berthnasol lawn ar Lefel 2 a rhaid i hyn hefyd gynnwys TGAU Saesneg/Cymraeg a Mathemateg graddau A*-C neu gyfwerth megis Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ynghyd â geirda boddhaol. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Rhaid bod gennych gliriad y Gwasanaeth a Datgeliad a Gwahardd (DBS) Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac asesir gwaith ymarferol mewn lleoliadau gwaith.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F302NC

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am swydd ym maes gofal plant e.e. ysgol, meithrinfa, canolfan ddydd, ysbyty neu weithio'n breifat fel nani i deulu neu symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a fydd yn caniatáu i chi astudio ar gyrsiau/cyrsiau gradd mewn Addysg Uwch.

Potential Careers

Career Info

 • Primary or nursery education teaching professional

  Average salary: £44,226

 • Special needs education teaching professional

  Average salary: £47,951

 • Nursery nurse or assistant

  Average salary: £15,834

 • Childminder or related occupation

  Average salary: £17,609

 • Playworker

  Average salary: £14,996

 • Teaching assistant

  Average salary: £17,375

Description

Primary (and middle school deemed primary) and nursery education teaching professionals plan, organise and provide instruction to children at all levels up to the age of entry into secondary education.

Entry Requirements

Entry is with a first degree that provides QTS (qualified teacher status) or, in Scotland, TQ (teaching qualification); or other relevant degree followed by further postgraduate training (most commonly PGCE – Postgraduate Certificate in Secondary Education, or, in Scotland, PGDE – Professional Graduate Diploma in Education). Further and higher professional qualifications are required for some teaching posts.

£28,373
£44,226
£62,966

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa