Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi cyflwyniad i Waith Peirianneg ac Adeiladu ar y Rheilffyrdd. Mae dau brif gymhwyster i'r cwrs: tystysgrif lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd a thystysgrif lefel 1 mewn sgiliau Adeiladu. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion realistig sydd i'w cael yn y gweithle.

Ynghyd â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, lefel 1; Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefel 1 neu uwch mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

• Paratoi i ymgymryd â dyletswyddau yn y diwydiant rheilffyrdd • Cydymffurfio â rheoliadau statudol a gofynion diogelwch sefydliadol • Datgymalu a symud asedau a chydrannau'r Ffordd Haearn

• gosod asedau a chydrannau'r Ffordd Haearn • Paratoi mân beiriannau, offer mesur ac arfau gwaith ar gyfer adnewyddu neu gynnal a chadw'r Ffordd Haearn • Adfer y man gweithio ar ôl gweithgaredd peirianyddol ar y Ffordd Haearn

• Cyflwyniad i iechyd a diogelwch mewn gwaith adeiladu • Paratoi a gosod llwybrau graean • Gosod slabiau palmant / gosod blociau pafin • Adeiladu wal friciau sengl • Cymysgu a defnyddio concrid

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru'n ffitio i mewn gydag Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae yna elfen o brosiect hefyd ym Magloriaeth Cymru y gellir ei seilio o gwmpas eich maes astudio galwedigaethol.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen 3 TGAU gradd A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu gymhwyster priodol ar lefel mynediad mewn maes technegol megis Peirianneg neu Adeiladu.

Cewch asesiad llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy amrediad o dulliau, yn cynnwys prosiectau ymarferol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith cwrs. Bydd angen i chi hefyd gwblhau arholiadau ar-lein ac ar bapur sy'n cael eu gosod gan y sefydliadau dyfarnu.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

You will be required to purchase PPE/High Visibility workwear (£40) & steel toe capped boots. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F127NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd cyfle i symud ymlaen i raglenni lefel 2 Gwaith Rheilffyrdd a/neu swydd o fewn y sector Rheilffyrdd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa