Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o baentio ac addurno er mwyn darparu sail i yrfa o fewn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i chi wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant

Mae’r cymhwyster yn cydnabod eich bod yn gwybod y gwaith ac yn profi’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael. Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau a fydd yn adlewyrchu anghenion y diwydiant tra’n eich paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y sector hwn. Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif

Ymhlith yr unedau y byddwch yn eu hastudio mae: Trin a Storio Deunyddiau, Perthynas Waith, Llwyfannau Gwaith, Paentio ac Addurno, Paratoi a Defnyddio offer Cludadwy, a Defnyddio a Chynnal a Chadw Offer Llaw. Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol yn y gweithdy paentio ac addurno gyda llawer o gyfleoedd i weithio gydag offer llaw.

Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru. Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys profion ymarferol a phrofion ar eich gwybodaeth o’ch gwaith fesul uned, arholiad allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F105RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2. Os ydych yn llwyddo i gael gwaith/prentisiaeth, byddwch yn gymwys i astudio NVQ 2 mewn Paentio ac Addurno.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa