Lefel 2 Paentio ac Addurno

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs blwyddyn o hyd ydy hwn ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno yn llwyddiannus. Gall y cymhwyster hwn hefyd fod yn rhan o Fframwaith y Brentisiaeth Fodern.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn gwneud tasgau ymarferol a dysgu’r wybodaeth sylfaenol am baentio ac addurno.

Mae’r cwrs yn cynnwys: • Gweithio’n effeithlon, • Storio deunyddiau ac offer • Paratoi’r ardal a’r arwynebedd gwaith ar gyfer addurno • Codi llwyfannau gwaith sylfaenol (sgaffaldau) a’u tynnu i lawr, • Gosod gwahanol bapur wal a phaent ar amrywiaeth o arwynebau, • Rhoi paent a gorffeniad paent arbenigol sylfaenol.

Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol ar Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a bydd gofyn i chi gwblhau’r prawf ‘Iechyd a Diogelwch – Diogelu Safle Adeiladu’ a fydd yn eich galluogi i wneud cais am gerdyn diogelu safle (cerdyn CSCS) sydd ei angen i weithio ar safle adeiladu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd ymgeiswyr wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cwblhau ystod o dasgau ymarferol a theori, prosiectau a phrofion cyfnodol. Rhaid cyflwyno aseiniadau ysgrifenedig a phortffolio o dystiolaeth. Bydd prawf terfynol allanol ar-lein ar ddiwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F205YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch chwilio am waith yn y diwydiant adeiladu fel prentis beintiwr/addurnwr. Ar ôl cael gwaith, gallwch wneud NVQ Lefel 2 er mwyn cwblhau fframwaith Sylfaen y Brentisiaeth Fodern.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa