Diploma Ategol Lefel 3 mewn Adeiladu

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cymhwyster Lefel 3 ydy’r cwrs blwyddyn hwn. Blwyddyn gyntaf cwrs dwy flynedd y Diploma Cenedlaethol mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ydy e. Lluniwyd hwn ar gyfer pobl a hoffai yrfa broffesiynol yn y diwydiant adeiladu ac eiddo.

Ymhlith y gyrfaoedd posibl mae: technegydd pensaernïol, peirianneg sifil, syrfëwr meintiau a thirfesur. Byddwch hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Cymru a fydd yn gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn byddwch yn astudio chwe uned o’r canlynol yn dibynnu os ydych yn dilyn llwybr adeiladwaith neu adeiladu:

Pynciau gorfodol: Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu, Adeiladu Cynaliadwy; Mathemateg mewn Adeiladu; Gwyddoniaeth a Deunyddiau mewn Adeiladu.

Gallai’r ddau bwnc ychwanegol gynnwys y canlynol; Technoleg Adeiladwaith; Technoleg Adeilad; Syrfeo ym maes Adeiladwaith.

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn darparu cyfle i astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefel briodol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu wedi cwblhau cwrs lefel 2 mewn Adeiladu yn llwyddiannus. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy raglen o aseiniadau ymarferol a theori.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F306NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech astudio ar gwrs Diploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa