Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Os ydych chi'n ystyried eich bod yn berson gofalgar sy'n hoffi edrych ar ôl eraill, yna mae'n werth i chi ystyried astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r cwrs yn eich galluogi i gaffael sgiliau hanfodol a phrofiad ymarferol, fydd yn asedau buddiol yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r modiwlau ar y cwrs hwn yn cynnwys

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i chi ennill sgiliau hanfodol a phrofiad ymarferol a allai fod yn ased defnyddiol o fewn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ymhlith modiwlau’r cwrs hwn mae:

Datblygu cyfathrebu effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, Cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, Iechyd, diogelwch a gwarchodaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, Datblygu drwy gyfnodau bywyd, Maethiad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ac Anatomeg a ffisioleg ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hwn yn gyfwerth ag 1 Lefel A a 60 credyd (120 pwynt UCAS).

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy waith cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF325NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch ddilyn gyrfa mewn nifer o feysydd, yn cynnwys: Cartrefi Nyrsio, Canolfannau Dydd, Ysbytai, Adrannau Therapi Galwedigaethol, Adrannau Radiograffeg, Lleoliadau Gofal Cymdeithasol, Meithrinfeydd, Ffisiotherapi. Mae llawer o'r dysgwyr yn gwneud cais i fynd i brifysgol a chael eu derbyn i astudio gradd mewn pynciau perthnasol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa