Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig llwybr i mewn i Addysg Uwch ar gyfr proffesiwn ym maes Iechyd. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol.

Mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i ennill graddau ac uwch ddyfarniadau eraill megis graddau nyrsio, therapi galwedigaethol a bydwreigiaeth, ymarfer yn yr adran lawdriniaethau, diploma paramedig a gwaith cymdeithasol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Cymdeithaseg, Seicoleg, Ffisioleg Dynol, Astudiaethau Iechyd, Rhifedd a Chyfathrebu. Mae’r meysydd pwnc a Chyfathrebu'n cael eu hastudio ar Lefel 3, astudir Rhifedd ar Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Bydd angen ichi fod wedi cwblhau TGAU Cymraeg/Saesneg a TGAU Mathemateg/Rhifedd graddau A*-C neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Chyfathrebu Lefel 2 yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf neu gwblhau Diploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach gyda phrawf dilyniant i lefelau addas ar ddiwedd y flwyddyn academaidd neu gymhwyster galwedigaethol Lefel 2.

Rhaid eich bod wedi ymrwymo i ddatblygu’ch gallu. Dylech fod yn ymwybodol bod angen lefel uchel o ymroddiad i astudio’r cwrs gan y byddwch yn gweithio ar safon lefel tri.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau parhaus, traethodau, prosiectau a chyflwyniadau ar lafar gyda rhai profion ar ddiwedd uned. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

01F306AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais i astudio cwrs Gradd Anrhydedd mewn Addysg Uwch mewn ystod eang o gyrsiau ym maes Iechyd mewn Prifysgol neu Sefydliad Addysg Uwch o’ch dewis.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.