Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig llwybr i mewn i Addysg Uwch ar gyfr proffesiwn ym maes Iechyd. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol.

Mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i ennill graddau ac uwch ddyfarniadau eraill megis graddau nyrsio, therapi galwedigaethol a bydwreigiaeth, ymarfer yn yr adran lawdriniaethau, diploma paramedig a gwaith cymdeithasol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Cymdeithaseg, Seicoleg, Ffisioleg Dynol, Astudiaethau Iechyd, Rhifedd a Chyfathrebu. Mae’r meysydd pwnc a Chyfathrebu'n cael eu hastudio ar Lefel 3, astudir Rhifedd ar Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Bydd angen ichi fod wedi cwblhau TGAU Cymraeg/Saesneg a TGAU Mathemateg/Rhifedd graddau A*-C neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Chyfathrebu Lefel 2 yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf neu gwblhau Diploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach gyda phrawf dilyniant i lefelau addas ar ddiwedd y flwyddyn academaidd neu gymhwyster galwedigaethol Lefel 2.

Rhaid eich bod wedi ymrwymo i ddatblygu’ch gallu. Dylech fod yn ymwybodol bod angen lefel uchel o ymroddiad i astudio’r cwrs gan y byddwch yn gweithio ar safon lefel tri.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau parhaus, traethodau, prosiectau a chyflwyniadau ar lafar gyda rhai profion ar ddiwedd uned. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

01F306AA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais i astudio cwrs Gradd Anrhydedd mewn Addysg Uwch mewn ystod eang o gyrsiau ym maes Iechyd mewn Prifysgol neu Sefydliad Addysg Uwch o’ch dewis.

Potential Careers

Career Info

 • Medical practitioner

  Average salary: £58,520

 • Health professional n.e.c.

  Average salary: £33,326

 • Therapy professional n.e.c.

  Average salary: £31,220

 • Health associate professional n.e.c.

  Average salary: £28,412

Description

Medical practitioners diagnose mental and physical injuries, disorders and diseases, prescribe and give treatment, recommend preventative action, and conduct medical education and research activities. They may specialise in particular areas of modern medicine or work in general practice and, where necessary, refer the patient to a specialist.

Entry Requirements

Entrants require a university degree from a medical school recognised by the General Medical Council followed by a year of pre-registration training as a house officer. Some medical schools operate graduate entry schemes. Once the pre-registration period as house officer is completed, doctors undertake up to two years postgraduate training in a chosen speciality.

£33,365
£58,520
£111,345

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa