Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio a’ch difyrru a’ch helpu i ddeall y dylanwadau fu ar etifeddiaeth yr iaith Saesneg. Cewch eich annog hefyd i ymateb yn greadigol a deallus i brif ‘genres’ llenyddol megis barddoniaeth, rhyddiaith a drama ac ystod o destunau an-llenyddol.

Cewch gyfarwyddyd pa lyfrau i’w darllen a’ch annog hefyd i ddarllen yn eich amser hamdden. Byddwch yn dysgu dadansoddi sut mae Saesneg llafar yn cael ei chynrychioli mewn cyd-destunau llenyddol ac an-llenyddol. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall sut mae iaith yn gweithredu fel cyfrwng cyfathrebu a’ch helpu i wella’ch sgiliau eich hunan i ddadansoddi a’ch sgiliau hunan-fynegiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer Lefel UG, byddwch yn astudio: Detholiad o farddoniaeth wedi ei ddewis gan CBAC, Sut i gynhyrchu ysgrifennu creadigol effeithiol, Dadansoddiad manwl o destun ysgrifenedig a Drama a thestunau an-llenyddol.

Ar gyfer Lefel A2 byddwch yn astudio: Drama gan Shakespeare, rhyddiaith o restr rhagnodedig, astudiaeth 'genre' critigol a chreadigol a dadansoddiad cymharol o destun heb ei weld o'r blaen, a bydd un o'r rhain mewn iaith lafar.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C yn cynnwys gradd B yn y Gymraeg/Saesneg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Ar Lefel UG cewch eich asesu mewn 2 arholiad (Pob un yn 20% o'r cymhwyster). Ar Lefel A2 cewch eich asesu mewn 2 arholiad. (Pob un yn 20% o'r cymhwyster). A hefyd, gwaith cwrs: 2500-3000 gair yn seiliedig ar astudiaeth gritigol a chyson o 'genre ' rhyddiaith a darn o ysgrifennu creadigol perthynol wedi ei gysylltu â'r 'genre' astudiwyd ar gyfer Adran A (20% o'r cymhwyster).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Additional Fee Notes

Compatible subjects include: Drama, History. Media, Film, Art, Photography, Religious Studies, Psychology

Cod cwrs

GEF309NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio amrywiaeth o bynciau a gyflwynwyd yn Lefel A mewn mwy o ddyfnder ar lefel gradd. Gallech hefyd symud ymlaen i brentisiaeth neu i gyflogaeth.

Potential Careers

Career Info

  • Author, writer or translator

    Average salary: £26,286

Description

Job holders in this unit group write, edit and evaluate literary material for publication excluding material for newspapers, magazines and other periodicals but including scripts and narrative for film, TV, radio and computer games and animations; and translate spoken and written statements into different languages.

Entry Requirements

Entry is possible with a variety of academic qualifications and/or relevant experience. Postgraduate and professional qualifications are available and are required for some occupations.

£18,330
£26,286
£46,371

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa